Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
40 results
Narrator Gender: v Place of Narration: Opende
Jelle en Tryntsje wennen yn in húske, dêr wie froeger in berntsje yn formoarde woarn. Letter wie dat berntsje dêr altyd. Dan dânse 't om 'e stile hinne yn 't achterhûs. Jelle Tryntsje hat it faek forteld.
Jo matte noait hwat bilove oan ien dy't op stjerren leit. Hwant as jo der net oan foldwaen kinne, dan komt dyselde letter wer.
Gaatske Gjeltema (Opeinde) fortelde: "Ik en myn broer waren op een nacht onderweg west. We waren al weer flak by huus. 't Was moai lichtemoanweer. Toen was er ynienen in 'e barm in hiel moai luttich meiske. Wy sien der beide noar, kijken even op en weg is 't.
Myn dochter het in Oudkerk woond in Friesland in in huuske oan de Rolledijk. 't Was in spookhuuske. 't Hoorde bij in boereploats. Joop, hoar man, was doar boerearbeider. Wat se in dat huuske beleefd hè is met gien pen te beskrievn. De Rolledyk loopt fan 't dorpke Oudkerk de landen in. 't Is in klinkerweggetje. De deuren gingen doar somaer fansels open op...
nl.verhalenbank.25890
Dêr't nou de garages fan De Bruin binne, dêr wie froeger in spoekedaem. Dêr doochde it net. Guon ha dêr wolris hwat sjoen. (Nou komt dêr in fuotbalterrein.)
nl.verhalenbank.32013
Op it plak, dêr't ús mem it swarte pleachbeest sjoen hat, seach omke Wibe in kear in swarte fôlle.
nl.verhalenbank.25951
Oan it eintsje wei fan 't Blauhûs nei de Boelensloane roan nachts altyd in fôlle op 'e wei. Dy spûke dêr.
Ik had familie in Almelo. Doar stond ook een spoekhuus. Doar liep altyd een bij de trap omhoog.
nl.verhalenbank.26982
In dochter fan ús hie nei Wilhelmina-hoeve ta west to werken. 't Wie sahwat om in ûre of alve, healwei alven hinne, doe gong se der wer wei. 't Wie moai ljochtmoanne waer en hast sa ljocht as dei. Sy fytste de reed del fan Wilhelmina-hoeve. Sy moest even pisje en doe't se dat dien hie gong se wer op 'e fyts. Doe kom der in great wyt ding op har ôf. Doe't...
nl.verhalenbank.26022
By âlde Sierd en Wytske yn 'e Grinzer Pein (de âlden fan Jelle de Vries fan 'e Parken) lei nachts it hea oer de telle hinne oer de hiele skuorre forspraet. De oare moarns lei 't allegear wer toplak. It spûke dêr.
nl.verhalenbank.38686
Us heit is Ritske Bekkema. Hy wennet oan 'e Bethlehemsreed yn 'e Boelensloane. Hy hie op in joun fuort west. Doe kom der hwat út in sleat wei en dat kearde him. Datselde is greate Jasper ek alris oerkom.
As eksters skatterje yn in beam by hûs, dan giet der ien dea. As de houn spoekgûlt giet der ek ien dea. As de kat him wasket, komt der bisite.
nl.verhalenbank.16126
Myn swager wenne ûnder Rottefalle yn in donker hûs. As hja jouns de doar ticht dien hienen gongen de doarren even letter nochris wer ticht. En 't gong dêr alle jounen op in timmerjen sûnder dat se hwat seagen. Hja waerden bang en binne der om wei gong to wenjen.
As in houn spûkgûlt stjert der gau ien dy't tichteby wennet. Gewoanlik duorret it in dei of trije.
nl.verhalenbank.27310
Gurbe fortelde ook, hij had doar in de buurt us in keer gesien, dat de bomen met de toppen noar de grond toe bogen.
In Doezum het in old café west. In roetswarte frou stond achter in de krimpe fan 't café. Dy spoeke doar.
Oan 'e Folgerster loane wienen 't allegear spoeken, by de hiele loane del. It slimst wie dat it gefal op it Spoekeloantsje, in loantsje tusken de Folgerster loane en Drachtster Kompenije, flak by 't tsjerkje 'Jezus leeft', dat nou forhurde is. By Luchtenveld oan 'e Folgerster loane raesden altyd twa bern, dy spoeken dêr. Jan Binnema hat se faker as ien...
nl.verhalenbank.16123
Hier woonde in wiefke in Opende, dy sei, der kwam elke oavend een wit ding bij hoar hús langs. Dat suisde heel hard. Hja fortelde 't oan Schoppert (de directeur fan Wilhelmina-hoeve) en dy woe 't net leauwe. Mar hy bislute der mei syn frou op in joun hinne to gean. En doe seagen dy it ek, it âld minske hie wòl gelyk. Mar hwat it wie, bigriepen se net.
Doar was in man die heette fan Piter, die warkte feul op 'e Groninger klei. Myn mem dy warkte doar ook eens met hem bij deselfde boer. Piter sloapte doar in de schuur in 't hooi. Moar doar waren warkgeesten. Midden in de nacht kwoamen doar fan dy geesten en die stoken met forken in 't hooi, "roerend bij mij langs", sei Piter. Hy is fan binaudens noar...
nl.verhalenbank.26017
Op datselde plak, dêr't mem dat pleachbeest sjoen hat, dêr spoeke it altyd. Guon matte dêr wol us in berntsje sjoen ha. Dêr ha in man en in frou wenne, dy krigen rúzje mei elkoar en doe lutsen se elk oan in ein fan it berntsje. Sa ha se it útelkoar lutsen.
nl.verhalenbank.25949
40