Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
163 datasets found
Dutch Keywords: zwanger
Twa pearkes út Aldegea gongen ris nei Hinke Kaert ta to Nijebrêge. Hinke koe de takomst foarspelle. It wienen boeredochters, de fammen en ik tsjinne by de âlden fan de iene. Ik sliepte nachts ek by dy faem. Hja fortroude my altyd alles ta. Doe 't se by Hinke Kaert west wie fortelde se my har wederfaren. Hinke hie sein: Dêrstû mei trouste, dy moat ûnder...
As de moeder schrok, de vrucht openbaarde 't. Zukke dinge beurde bij koeie ok. Je kon 't an 't kalf zien, waar de koei van geschrokke was.
nl.verhalenbank.70677
Als je een snoek ving in de paaitijd en je at de kuit op, dan werd je er ziek van. Ik heb kunstmatig snoek geteeld. Dan streek je de kuit af. Maar die ouwe vissers zeiden, dat dat allemaal ging rotten. Ze vonden die manier van doen niet goed.
nl.verhalenbank.50877
't Is in Gouda ok nog eens gebeurd, dat er een vrouw, die in verwachting was, met een muis in d'r gezicht wier geslagen. Die afdruk van die muis bleef in d'r gezicht. Hij is d'r nooit meer uitgegaan.
nl.verhalenbank.50664
Dor was es ’n jonge ongetrouwde djern, die ’n kiend mos kriege. De minse ien de buurt hadden ’t wel ien de goate. Mar ’t kiend wier dood geboren. En toe hemme ze ’t mar weg zien te froemele. Mar de minse zeie: “’t Kum on ’t lich, al zulle de krèien ’t ok uutbrenge”. ’n Poos d’rnoa zat er ’n hele kloch [zwerm] krèien op de heg. Ze begonnen onder de struke...
nl.verhalenbank.50479
’t Gebeurde vroeger wel, dat ’n vrouw, die ’n kiend verwachtte, nie veuraf de wieg en zo ien orde miek. Want dan was er meer kans, dat ’t bé’j de geboorte of dornoa nie zo goed zou goan.*
nl.verhalenbank.50458
Da’s ok gebeurd ien Duitsland. Toe mien tante getrouwd is, had voader ’n borreltje te veul op. De brullef was bé’j grötmoeder thuus. Die wonde ’n half uur van ons af. Moeder was alleen thuus, want ze verwachtte ’n kienje. Noa middernach, ien de geestesure, gieng voader no huus. Onderweg kwam ’n zwarten hond bé’j ’m lope. Hé’j kwispelde mee zien start...
Zwangere vrouwe moche vroeger ok nooit komme bij een dôôje bij ôôñs. Nee ! Dat heb ik ervare toen m'n man z'n opa, toen was ik van m'n zêûn in verwachting toen zee m'n schôônmoeder : 'jee zurgt maar voor thee en koffie, ik mocht opa en ik was t'r gek op want ik had zelluf gêên opa's of oma's gekenne maor ik was gek op dat mannetje.. Moch je d'r niet...
nl.verhalenbank.47455
Dat zeie ze toen Juliana zwanger was : 'As 't hôôg waeter is an 't strang dan bevalt Juliana'. Ik hab oek wal hoore vertelle : 'As 't hôôg waeter is an 't strang dan komt dat kallefie wal'.
mvr W : Vroeger ha je ok, moche nóóit asse wai as maissies zijnde moche we nooit iets pakke of uit de kuip haele asse we ongesteld waere dat moch geweun niet dat was geweun een eis en bôôñe weke dee je vroeger in een fles maer dat moch niet assie ongesteld was want dan ginge ze ope en ze ginge oop. mr W : Mwah mvr W : Ja ze ginge ope ok ! Dat is geweun de...
nl.verhalenbank.47216
Ik sé je vertelle : We hebbe ingeweund bai m'n schôôñvaoder en moeder nog in ik vong m'n schôôñmoeder ERG bijgelôôvug. In toen was ik in verwachting van ôôñs eerste kind toen weunde we ok nog bij heur in. In toen zou ik een beker melluk oitdrinke in dat dronk ik staonde, se segt : 'Nêê maid dat mo je niet doen !' Je mot gaon sitte want tan is dat kind...
nl.verhalenbank.45901
Ik kwam op de Harpel ’n keer bie ’n vroumens, dai in verwachting was. Ze was ekstroa dik en doar muik ze zuk zörge over. “Och man,” zee ze, “door loopt aol mor eeksters op de loane veur ’t hoes, as ’t man goud gèèt mit mie.” Zai dochte, dat ze ’t in de kroam nich hoaln zal. Ik heb ’t mens wat gerust steld. ’s Is ook aol goud goan. Moar dei eeksters! Dat...
nl.verhalenbank.45413
Aine wat touwensn ken soms oetkomen. Er binnen hier van dei vroulu, dei zo kwoad worn kennen, dat t nait bie schelden blift, moar dat ze mekoar de hoarn tou t kop oet trekn. Twei gevaln binnen mie bekend, dat er van zo’n ruzie wat van overbleevn is. Zee n keer wief teegn anders aine: “Zest n kind kriegn mit n moes op waange.” Dat mens was in verwachtn en...
Je hebt hier nog altijd ooievaors hoor mar daer mo je niet te lang nae kaike als ie nog in de uh hoe mot ik dat uitschelde ? Als er dãn een jonge vrouw 'Nee kaik mar niet nae dien ôôjevaer want hij komt zô bai je !' of zo. ja dan prikt tie in je bêên Nee dat was as omda je moeder op bed lag as d'r een baby gebore was, d'n ôôjevaer in d'r bêên geprikt.
nl.verhalenbank.44100
Jao Maortie toen jullie klaain waere, waer kwamme de klaaine kindere >vandaen ? Jao ! Uit te rôôje kôôl of deur de ooievaor gebrocht mar mêêst was 't rôôje kôôl hoor. Ik weet 't nog, dat weet ik nog, een vriendin van mijn ging mit een andere vriendin, d'r vaoder was uh groenteboer en die had een stuk land en daer teelde die z'n groente op en ging ze...
Kijk, je moch ok assie iñ verwachting was ok nooit uh naer uh iemand uh die opgebaord lag kijke. Oh wat beurde er dan ? Ja dat weet ik niet wat er gebeurde, gebeurde netuurlijk niks. Nee. En wat moch ie dan nog meer niet tan ? Nou ja, dát kin ik m'n aige herinnere en je mos ze niet laete schrikke want dan zou de bevalling spontaon iñ kinne zette en...
Froulju dy't yn forwachting binne, matte noait boeken lêze mei titels dêr't meardere persoanen yn foar komme. Se matte dan bygelyks net 'De drie musketiers' lêze, hwant dan kin 't gebeure dat se in trijeling krije. Op in kear wie myn frou yn forwachting. Yn dy tiid lêsde se yn in roman yn ôfleveringen - der kaem elke wike ien by - dat wie: Henderika, de...
Op 'e Singel yn Ikkerwâld wenne Jan Jilderda. Dat wie in greate tsjoenster, nei't se seinen. Hy koe him samar yn in hoanne foroarje. De minsken wienen binaud foar him, foaral deselden dy't buorkerij hienen. Se doarsten him net heal by 't fé to litten. As hy yn in hok kaem, dêr't in fôle sûch yn lei, dan koe men der mar grif fan op oan dat de biggen der út...
Der wienen minsken, dy forwachten in lytsen. Dy minsken hienen ek in jonkje, dat al nei skoalle ta gong. Doe't it sa fier wie dat de baby tofoarskyn komme koe, woarde de dokter ophelle en de baekster. En doe gong de heit gau even nei de buorlju ta, of dy har jonkje wol opheine woenen as er aenst út skoalle kom. En of er dêr dan ek wol ite koe. Hwant hy...
nl.verhalenbank.33833
Der hat in boerefeint op 'e Suderdwarsfeart wenne, dy wie ek mei de helm geboaren. Dy tsjinne to Drachten by in boer op it Súd. Tichteby wenne in arbeidersfrou, dat minske wie yn forwachting. Mar hja wie sa soun dat, hja die al har wurk oan it lêste ta. It fremde wie, as de feint tafallich by har wie of mei har praette, wie er och sa stil en seach mar...
nl.verhalenbank.33773
0