Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
25 datasets found
Dutch Keywords: zuipen
Er was een man hier, die dronk veel. Die was door de duivel bezeten, werd gezegd.
Van n daarde spotter heb k heurd, dei mit n omgekeerde kop op de w.c. zat. Dizze was ook slecht; zoepn en hoerejoagn. Ik heb as schipper veul zworven en biegeleuf wil dr bie mie nait in; moar dizze dingen binnen woar. Vergeet nait – is meer den veul mensn denkn.
Yn Feanwâldsterwâl hat ien wenne, dy die 't tige raer doe't er noch feint wie. It wie ien dy't faek yn 'e kroech siet en dan sei er 't raer op. Kaertspylje, sûpe, him mâltjirgje, flokke en sweare en swetse. Hy spile ek op 'e harmoanika. Ienkear hied er der op spile, op in joun yn 'e kroech en doe hie er 't Onze Vader op flokwurden dêrby song. Doe't er út...
Dyselde boer, dat wie in hiele deunen-ien. Hy hie in feint, dêr soed er ris in kear mei nei stêd ta, hwant dy feint hie noch noait yn Ljouwert west. Hja gongen dêr to foet hinne. Underweis stieken se even oan to Burgumerheide yn it Boskhûs en dêr kocht de boer ien romerfol drank foar harren togearre. Om beurten dronken se dêr in swolchje út. Doe gongen se...
Heit fortelde, hy wenne froeger as feint by in boer yn Sumar. Hy wie dêr greatfeint. Dêr wenne ek in lytsfeint by dy boer. Dat wie in uterst-raren. Dy wie withoefaek dronken. Hy steurde him oan gjin duvel en sei 't raer op. Op in kear hied er wer yn 't café sitten mei noch in oaren-ien. Hy hie 't wer raer opsein. Togearre gongen se út 'e kroech. By Albert...
nl.verhalenbank.27204
Yn Lúkswâlde wenne in boer, dy hiet fan Jan van der Werf. Doe't ik sechstjin jier âld wie haw ik as feintsje by him tsjinne. Dy boer lei it der op oer om faillyt to gean. Gokke en sûpe en jildforgrieme. Elkenien koe sjen dat it forkeard gean soe. Dy boer hie in droom, dêr seach er alles yn. Hy fortroude altyd op syn dromen. Hy droomde, hy soe stokearm...
nl.verhalenbank.26970
Hindrik Holthuis wie in forwoest man, dy sûpte om 't leven. Op in kear woarde hy sa bot troch de duvel smiten, dat hy wie kreupel. Doe is er bikeard.
Der wenne in feint by de Trije Roeden. Dat wie in soan fan Foppe Jits. Dy sûpte ôfgryslik. 't Wie lytse Albert Scholte. Op in joun kom er fan Surhústerfean. Doe gong er de Feanster lânnen del. Underweis woarde er opnom en oer de sleat goaid. Hy kom oan 'e oare kant de sleat torjochte en dêr roan er in eintsje by de sleat lâns fierder. Mar hy tochte: "Ik...
nl.verhalenbank.23582
Wy ha as bern wol nei de Grinzer klaei ta west om to flaechsteppen. Dêr wie ek in man by fan Burgumerheide, dat wie in sekere Jouke. Dy fortelde al us: Doe't ik jong wie, wie 'k in raer man. Ik gong faek nei Feanwâldsterwâl nei de kroech. Dêr gong 't op in sûpen en kaertspyljen. En dan sweare en flokke dat it raer wie. Mar op in kear, doe't ik wer út 'e...
nl.verhalenbank.23424
Hjir op it Hegelân yn Jistrum wenne in koopman. Dat wie ien dy die oars net as sûpe en swetse. Hy hie nergens earbied foar. Mar op in kear doe't er ûnderweis wie nei hûs ta hat de duvel him opnom en smiten. Doe is er raer thús kom. Letter is er tsjerks woarn.
nl.verhalenbank.23125
Bôkke Noordman wie in hiele raren ien. Hy flokte en swearde en sûpte hiel bot. Hy kom us fan Feanster merke. Hy hie dêr net in faem krije kind en hy woe dòch ien ha. "Ik wòl in faem ha," sei er, "al mat ik mei in ezel yn 'e hûs sitte." Doe stapte der him samar in ezel op side. Doe woarde Bôkke sa binaud, dat hy kloppe âlde Willem Hofstede fan bêd. Hy...
nl.verhalenbank.21235
Frou Korenga fan Oldekerk hie in nicht, dy har heit wie in forkearden-ien en in hiele raren. It wie in losbol en in sûper en hy siet soms heale dagen yn 'e kroech. Op in joun gong dy nicht de Londense wei del om har heit op to heljen. Sy gong by frou Korenga oan. "k Ben ongerust over pappe," sei se, "hij komt maar nooit thuis." Sy frege of frou Korenga...
nl.verhalenbank.19623
Yn Easterwâlde wenne in faem, dy hie in feint, dat wie in hiele raren-ien. It wie de raerste fan hiel Easterwâlde. De faem hie har mem biloofd, foar dat dy stoar, hja soe 't út meitsje mei dy feint, mar dat die se net. Hja gong geregeld nei him ta en dan gong 't op in sûpen en kaertspyljen en flokken en al hwat mar raer wie. Op in kear kom se dêr wer wei...
nl.verhalenbank.19585
Mike Ruerd is smiten woarn fan 'e Satan. De duvel hie him foargoed topakken. Op ien fan 'e houtsjes dy't oer de sleatten leinen fan 'e Skeanpaden (fan Readskuorre nei de Heide) dêr is Bouke Schievink al us smiten woarn. Bouke wie in raren en sûpte as in kreupel.
Wibe Hut (= Wibe Alma) siet besopen to Eastemar yn 'e herberch. Dêr sieten ek kammeraden fan him. Hy swetste en swearde mar. Ik wòl joun fechte, sei er, as is 't ek mei de duvel. Even letter sette er de kant út nei Harkema, de Swarte Wei en de Achttjinde wei lâns en sa oer de Wytfeanster wei (= Greate Seadswei). Dêr oan 'e kant fan 'e Wytfeanster Wei...
nl.verhalenbank.15875
Reade Atse As wy as trije âlde skippers sa byinoar sitte, dan ha wy it wol ris oer Reade Atse. Fan ús âlders ha wy al oer him heard. Hy koe ûntsettende hurd ride. Hy soop ôfgryslik. Dan lei er soms de hiele nacht dronken op 't iis en de oare deis stie er likegoed wer yn 'e baan en dan wûn er de priis ek noch. Sa ha se him al ris yn 'e snie fûn, en doe...
Dronken spotter kaam om Der wenne ris in boer yn 'e omkriten fan Easthim, dy wie sa oan 'e drank ferslingere, dat hy liet de hiele buorkerij fersleaukje. Alle moarnen tocht er, ik moat hjoed in bytsje minder drinke en mear oan 't wurk dwaan, mar der kaam noait wat fan— de drank hie him yn 'e macht. Men kin fan tinken wol ha, dat it der yn dy...
nl.verhalenbank.12962
Nou, uwe weet wel, dat in de kerstnacht om twaalf uur alle water in wijn verandert. Nou was er es iemand, die had in de kroeg erg zitten zuipen en toe hem dat verteld werd, had ie gezeid: "Dat verdom ik om te gelooven. De duvel mag me nek omdraaien as het waar is." Op kersnacht gong ie op 't water en proefde het. Toe hoorde nie een stem die zei: "Het...
nl.verhalenbank.9330
Bie ons in de buurt woonde’n onverschillige vènt. Zoepen en vechten en opsnieden. In Onstwedde zat ‘e ’n keer in ’n kroeg te pochen. Hai was naargens baange veur, nog veur de duvel nich. ’s Avonds loat gung ‘e noar de Mussel. Dwars over ’t veld. En dou zag ‘e inains ’n zwaart ding achter zuk. ’t Leek wol ’n schoap mit glende ogen in de kop. Hai aan ’t...
nl.verhalenbank.45409
Was es n moal n vouerman dei nogal wat dronk. Bie elke kroeg mos e eevn aan. Hai har twei peern veur de karre. Dei daier wozzen dat ook al wel en begreepn wel dat et zo nait deur gaon kon; op n duur zol e gain geld meer hebben en den zoln zai vot moutn. Op n keer zeg ain van de peern teegn de ander: "t zel wel nait laank meer mit ons duurn." Vouerman...
nl.verhalenbank.43816
0