Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
22 results
Dutch Keywords: zoeken
No. 279. Tusschen de molen te Alphen en de Princehoef rust ook een schat. Velen hebben er naar gezocht, maar de stalkeersen en heksen weten de schatgravers van dien plek af te houden. 5)
Verborgen schatten: In de buurt van het huis van Jan Wijnands, in het Zandt, zou vroeger een krijgskas zijn begraven. Achter Wijnands, bij het bos, stond een oude eik. Men moest naar de schat zoeken vanaf deze boom in de richting van de kerktoren van Sevenum. De schat is nooit ontdekt.
nl.verhalenbank.69368
DE SCHAT VAN DE MOOKERHEIDE. On de krijgskas niet in de handen van de Spanjaarden te laten vallen, liet graaf Lodewijk van Nassau tijdens het slaggewoel op de Mookerheide, de krijgskas naar Middelaar vervoeren en ze bij een schuur te Riethorst begraven. Daar Lodewijk dien slag niet meer overleefde en zijn leger door de Spanjaarden werd vernietigd, werd de...
nl.verhalenbank.42981
Bij Aant. 1938, fol. 79: „In het als historische gebeurtenis door Mans Hondebrink gegeven relaas, zich afspelend tussen Mander en Manderveen, komen gelijke elementen voor: De kabouter, met voedselgaven –lekkernijen- en magische riten goedgunstig gestemd en tot hulp bereid, bleek niet bekend te zijn met een daar in een ver verleden en bij geruchte aan de...
nl.verhalenbank.48535
De schat van de Gravenberg. De versie van P. Kemp van de derde alinea van Welters' versie van De Gravenberg, opgetekend 22 juni 1874 door Joannes Jeuken Een jongeman, die de Gravenberg in het Neerdal passeerde, bemerkte in de berg een opening die hij vroeger niet had gezien. Hij trad nader en zag een ijzeren ketel staan, tot aan de rand gevuld met...
Bij oude juffrouw Heintje Bakker te Broek was Trijntje Tolk te naaien. Zooals ik reeds meermalen schreef, spookte het daar ook. Trijntje Tolk naaide en de juffrouw zat op de stoel te slapen. Opeens kwam er een stem: "Ontwaak, gij die slaapt; wat slaapt gij, terwijl ik waak?" Na haar dood is het huis omgegooid en de nieuwe school op die plaats gebouwd. Men...
nl.verhalenbank.8614
Aanvulling no. IV bij Aant. 1939, fol. 502e, documentatie §39/1939: „De Meester in de Grote Kunst vervaardigt, nauwkeurig volgens de voorschriften, met magische inkt van de planetaire kleur en de veer van een ekster op een mollevel getekend, het pentakel dat de macht uitstraalt aardgeesten, en vooral kabouters die de in de bodem verborgen schatten...
Van schatten Kiste-Trui Een vrouw uit Middelaar was door het zoeken naar de fabelachtiqe krijgskas van graaf Lodewijk van Nassau ,,simpel" geworden. Zij leefde nog alleen voor die kist met geld en wist niets anders meer. Alleen wanneer men haar sprak over die kist, werden haar doffe trekken weer levendig. Men noemde haar dan ook ,,Kiste-Trui". De pastoor...
nl.verhalenbank.42980
Midlertijds ging ik met eenige van ons volk na een zekeren Bergh, Arbuchim genaamt, op de welke wel eer een stadt van die naam gestaan had. Wy sagen daar by een seer grooten steen, daar op geschreven stondt: "Soo ghy my van dese plaatse verset, sal 't u goet zijn." Eenige Russen kregen lust om te ondervinden wat daar van komen soude en ondergroeven...
De verzonken schat Het moet gebeurd zijn in grijze, grijze tijden in het Noordbrabantsche Kempenland. In een ver verleden, toen het rumoer verstilde op de dorpen, toen de Kempen nog geheel-en-al het land was van hei en bosschen, toen de onmetelijke, bruine heide als een oneindigheid heenstrekte naar den bosch einderm waar sombere ruischende mastbosschen...
nl.verhalenbank.46011
Het paaltje van Oosterlittens In Oosterlittens woonde een schoenmaker die het niet breed had. Hij werkte hard, zijn vrouw was zuinig, maar het groeiende kindertal dwong hen de tering naar de nering te zetten. Voor de schoenmaker stond echter vast, dat beter tijden zouden aanbreken. Op een morgen zei hij tegen zijn vrouw: "Ik heb vanacht gedroomd dat ik...
nl.verhalenbank.9504
De Man en syn basis 'Yn dy hiele omkriten fan Earnewâld en Warten koe it barre, dat men mei de smid te meitsjen krige. Dat kaam trochdat er net wist, wêr't syn skat bedobbe wie. Dus oeral wêr't er op sa'n stuit tochte, dat er sykje moast, koe er in skip de wâl ynstjoere of tsjinhâlde of hurder farre litte' (S. de B.).
Verborgen schatten Ook in Vere loopt het verhaal van de twaalf zilveren Apostelbeelden. Ze liggen in den dijk begraven. Voor eenige jaren heeft iemand groote moeite gedaan om ze te vinden, maar het is hem niet mogen gelukken.
De smid en de mûne dy't oer 't lan kuiere 'Der waurd ek ferteld, dat de smid fan Earnewâld foar in boer, dy't lân oan 'e feart hie, de wettermûne fersjoude. Sadree't der in stik lân fan dy boer ûnder wetter kaam te stean, koe er de smid roppe om syn iene mûne nei it plak te sjouwen dêr't er him meale litte woe. It hiet, dat dy boer de smid alle kearen wer...
nl.verhalenbank.13659
De sawndaegse boer fan 't Bomkleaster wie nachts altiten warber. Sy wolle wol ha dat er dan groef nei skatten dy't dêr yn 'e groun sitte moesten. Letter wie dy boer tige ryk.
nl.verhalenbank.33192
109. Van den Bievank vetelle ze vrogger altied datter geld ien de grond zat. Daor wone toe een man ien dén kon mangesde pach haos niet betale. Mor op een kier koch e zich een grote boerderij. Dat was ongeveer ien 1830. Dèn mot dar geld metgenommen hemme. 't Har aan de grach gelege. Met een wichelroede hemme ze de plaats nog weer könne vinde.
Der leefde in âld man, en dy hie trije soannen yn 'e hûs en dy wienen sa lui as stael. De âld man kaem op it sykbêd to lizzen, mar foardat er de egen foar altyd ticht die, sei er tsjin 'e jonges: "Ik ha 't jim noait fortelle wold, mar nou't ik ôfskie nimme mat fan dizze wrâld, sil ik it jim nòu noch meidiele. Jimme witte wol hoefolle lân wy ha. Yn dat lân...
nl.verhalenbank.37192
It spoek en de silerij 'Der waard ek ferteld, dat it skip sûnder oanwiisbere oarsaak sa mar mei de kop yn 'e wâl rûn, of dat de smid it skip op 'e side treau of dat it roer omskuord waard. De skippers moasten foaral op har iepenst wêze op it momint dat in reinbôge mei ien poat op it lân stie, want as de smid dan tichteby wie, koe er twa dingen dwaan— hy...
nl.verhalenbank.13708
It spoek en de fiskerij 'Se mochten wol fûken sette, mar noait oan 'e feartswâl, en dat waarde dan wer spesiaal sein fan 'e smid fan Earnewâld en net fan 'e Langesleatter man. Hy skuorde spesiaal de fûken dy't oan 'e kant stienen der allegearre út. Hy wie deabenaud dat se yn 'e wâl begjinne soenen te dollen en syn skat fine. Miskien socht er ek wol yn dy...
§9c, bij F4: Govert Stam is van mening dat de storende invloed van aardgeesten zich niet alleen doet gelden bij het zoeken naar schatten, maar vooral ook bij archeologische nasporingen, bij het botaniseren, het zoeken naar bepaalde geologische objecten, en wat dies meer zij. De aardgeesten kunnen daarbij de zoeker op een dwaalspoor brengen en zelfs het...
19