Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
67 datasets found
Dutch Keywords: zien Place of Narration: Opende
Boardzer Bruining fan Houtigehage wie de man dy't geregeld lykstaesjes seach. Mar hy seach ek allegearre oare dingen foarút. Sa sei er, dat hy hie sjoen dat de tsjerke yn in bioskoop foroarje soe. Dat wie de tsjerke fan Luchtenveld. Mar dat is noch net gebeurd.
Froeger gebeurde 't noch wolris dat de minsken yn 'e nacht lykstaesjes seagen. Heit sei: "Altyd oan kant gean. Fral tusken 12 en 1 ûre yn 'e nacht is de gefaerlike tiid." Gong men net oan kant, dan koe 't gebeure dat men oan kant set woarde. Dat is in feint oerkaem. Dy kom fan Boelensloane en hy soe nei de faem dy't oan 'e Drachtster Dwarsfeart wenne. Hy...
Myn mem hie in suster, dy is jong stoarn. Dêr hie mem tige mei to krijen. Mem wie doe al troud. Heit en mem leinen op in joune op bêd, doe sei mem tsjin heit: "Ik woe wol, dat ik myn suster nochris seach." Heit sei: "Dat soe ik net graech wolle." Even letter kaem mem har suster by 't bêd. Doe hat se tsjin mem praet. Mem hoefde net oer har yn to sitten,...
nl.verhalenbank.37574
Us pake en beppe wennen hjir yn dit hûs. Op in joune let leinen se op bêd, doe kaem myn omke thús. Hy gong nei 't bêd fan pake en beppe ta en sei: "Der is brân, hjir tichteby. It hûs fan Wiggele van der Veen stiet yn 'e brân." Pake en beppe kamen gau fan bêd ôf, om to sjen. Mar de beide âlde minsken seagen neat. "Sjogge jimme it dan net?" sei omke, "it is...
Noch foardat de tram fan Grins nei Drachten der wie, ha gâns minsken by joun de ljochten al sjoen en guon hearden him ek wol oankommen yn de Pein.
Dyselde Sjirk wie mei syn soan op in joun op stap. Doe seach de soan hwat, dat like op in minske. 't Wie yn de Pein. Syn heit frege him: "Rint it of sweeft it?" "It sweeft", sei de soan. "Set dan sok", sei Sjirk. En doe gong it op in draf dêr wei.
nl.verhalenbank.31917
By in sikere Sjirk yn 'e Pein kaem op in moarn in ekster op it hiem stappen. Sjirk sei tsjin syn frou: Nou is der ien yn 'e famylje stoarn. Ja, sei syn frou, ik soe fan 'e moarn de geit melke; 't beest wie pûr. Dyselde moarns krigen se in roubrief oer de post. Der wie ien út 'e famylje stoarn.
Japik van der Kooi fan Grinzer Pein hat trije kearen fan tofoaren it hûs, dêr't Wigle van der Veen yn wenne, yn 'e brân stean sjoen. Nei de trêdde kear hat it net sa lang mear duorre, doe wie 't sa fier. 't Is oan 'e groun ta opbrând.
Boersma fan Niekerk dy wie chauffeur op in auto yn Londen. Op in kear wie 't dêr sa mistich west, fortelde er, dat doe hie der in man foar op 'e auto sitten mei in angelstok yn 'e hân en mei de angelstok hied er hyltyd mar field en taest nei auto's dy't der oankommen. Sa mistich hie 't west. De chauffeur hie neat sjen kind.
nl.verhalenbank.28190
Oan 'e Skieding wie froeger in wylde lantearne. Op it plak dêr't er stean bleau is letter, nei safolle tiid, in hûs kom to stean. De minsken seinen doe al dat dat letter gebeure soe.
As in sémearmin har fortoant, dan gebeurt der in ûngelok op 't skip.
Haeije Postma fan Surhuzum - in âld man - fortelde ris: Yn Surhuzum wenne in âld-frou. Greate Gelf en syn kammeraten soenen dat âld-minske ris bang meitsje. Sy passearden in paed mei in omstap om 'e hekke. Dêr moest dat âld-minske lâns. Twa fan dy mannen gongen dêr stean, elk mei in great wyt ding om. Doe wie dy âld-frou dêr oan kom. Sy bleau stean en sy...
nl.verhalenbank.27334
Der roan ris in man yn 'e nacht op 'e Folgersterloane. Doe tocht er: "Hwat ding rint der hyltyd njonken my?" It wie hwat, dat roan op 'e achterste poaten. 't Wie hast like great as hy sels. Doe't hy der hinne gong om to sjen wie it in gewoan skiep, dat op fjouwer poaten roan. Hwat it earder west hat hat er him noait bigripe kind. 't Gebeurde by de...
nl.verhalenbank.27309
Heit stie op in joun bûtendoar. Doe seach er 't noarden yn. Doe sei er: "Ik sjoch noch ljocht." Piersma's jonges hûs stie yn 'e brân. Hy woe der hinne, mar doe't er op healwei wie, doe seach er neat mear. "Ik ha my forsind," sei er, "it brânt net." Fjirtsjin dagen letter sloech de lôge der út. Doe is it hûs dan werklik opbrând.
nl.verhalenbank.27304
Wy seagen froeger in rige ljochtsjes yn 't Súd fan 'e Pein. Letter kom dêr de tram.
Ik kom us in kear fan it sjongen en doe seach ik in great ljocht oan 'e rjochter hân hjir oan 'e Drachtster wei. 't Ljocht wie sa heech krekt as boppe yn in lantearnepeal. Ik woarde angstich mar ik moest der lâns. 'k Wie sa'n trettsjen jier âld. Ik die de tûmen fan binaudens yn 'e hannen. Doe't ik it foarby wie bigong ik to draven. In skoft letter kom der...
(Hiltsje har heit neamden se 'Mâlle Hindrik'. Hy koe bûksprekke en de minsken steanlitte en hy seach lykstaesjes en hy makke forskate rymstikken en rymkes.)
Hier woonde in wiefke in Opende, dy sei, der kwam elke oavend een wit ding bij hoar hús langs. Dat suisde heel hard. Hja fortelde 't oan Schoppert (de directeur fan Wilhelmina-hoeve) en dy woe 't net leauwe. Mar hy bislute der mei syn frou op in joun hinne to gean. En doe seagen dy it ek, it âld minske hie wòl gelyk. Mar hwat it wie, bigriepen se net.
Heit wenne letter op Driemunt. (Bearn v.d. Woude) Op in joun lei er op bêd, 't wie moai ljochtmoannewaer. Hy seach ta it sydfinsterke út en doe seach er in ljochte glêdde streek, krekt as wie 't in iisbaen, samar midden troch 't lân. Dêr leit nou de rykswei 43. Heit wie doe sahwat tachtich jier âld. It gebeurde in pear jier foardat de wei der kom.
nl.verhalenbank.26033
Likele Kuipers, dy't op 'e Skieding wenne hat, seach alle nachten in keardel oer de Janke-dobbe sweven mei in wyt festje oan.
nl.verhalenbank.26025
0