Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
55 datasets found
Dutch Keywords: zeggen Place of Narration: Drachten
Wy mochten neat fan Rikele Myt oannimme. As de minsken in fremde kat seagen, seinen se: "Tink derom, dat is Myt." As hja skeind wie seinen se: "Sjoch, sy hat fannacht wer in klap hawn."
nl.verhalenbank.37932
Heit hie in stik heide kocht, dat wie by de Skieding. Dat hie er mei twa oaren kocht. Der sieten seadden op en mei har trijen wienen se dêr oan 't baggerjen. Us mem en de beide froulju fan 'e oare manlju gongen dêr dan mei har trijen hinne, elk achter in kroade, om turf op to heljen. Dat wie in hiel ein fan hûs en sy namen de bern mei. Dan moesten se by...
Greate Tiense fan 'e Boelensloane wie mei de helm geboaren. Dy seach lykstaesjes fan to foaren. Dan koed er sizze: dy en dy rekket ek wei, ik ha de bigraffenis sjoen. Sa fortelde er ek fan ien dy't mei forlof thús wie fan 'e tsjinst: ik haw syn bigraffenis sjoen fannacht. It wie in kammeraet fan Tiense. De soldaet wie siik thúskom. In pear dagen letter is...
Ik wie noch net troud, wy wennen op 'e Boelensloane. It waeide dat it stoarme. It wie yn 'e neinacht. In suster fan my hie mei har man by ús west to praten. Myn faem wie ek by ús. Myn suster en 'e man wennen yn Surhústerfean, dêr moesten se dy nachts wer hinne. Ik en myn faem soenen har in ein bringe. It waeide dat it rikke, it stoarme bytiden, en soms...
nl.verhalenbank.37922
Sterke Hearke wie ris op it lân oan it ploeijen. Doe kom der in man by him dy woe graech wite hwer't dy en dy boer wenne. Mar dat wie sterke Hearke. Hearke hie in hynder foar de ploege oan 'e jageline. Hy tilde mei ien hân de ploege op en wiisde dêrmei it plak oan en sei: "Sjoch, dêr wennet er."
nl.verhalenbank.37921
As bern by de feart kommen waerd der sein: "Pas op, de kikkerts lûke dy der yn!"
nl.verhalenbank.37918
Yn 'e Popke-poel yn 'e Boelensloane moest ien fordrinke, wie 't sizzen altyd. Der wie ien dy hie dat fan tofoaren sjoen. Der kaem letter ien yn mei iis, mar dy is der levend wer útkom.
Der kaem ris ien by Sterke Hearke wylst dy oan 't ploeijen wie. Hy frege: "Hwer wennet Sterke Hearke?" Doe krige Hearke de ploege beet yn ien hân. "Sjoch, hjir stiet er," sei er, "en dêr wennet er."
nl.verhalenbank.37805
In minske mat noait midden op 'e wei rinne. Dat waerd ús faek sein troch heit en dy. Oars kin er soms samar tsjin in lykstaesje oprinne.
Sytse van der Lei en Ealse Kooistra wienen togearre yn tsjinst. Se hienen beide forkearing. Ealse hie forkearing mei in nicht fan my. Hy mocht graech in buorrel. Op in kear soenen se togearre my forlof nei hûs ta. De jouns stutsen se oan. Ealse hie fiersto folle hawn. Hy die 't mâl en sei 't raer op. It gong op in razen en roppen en healwiizjen. "As der...
nl.verhalenbank.37802
Ielke klompmakker wenne yn Jistrum. Bihalve klompmakker wied er ek kapper. Op in kear wied er mei in lyk oan 't skearen. Doe sei er tsjin 't lyk: "Snijt it mes goed?"
Yn Dokkum hienen se froeger twa klokken yn 'e toer. De iene lette mei in swier lûd: Arm Dokkum, arm Dokkum! De oare mei in fyn lûdtsje lette dêr fuort efteroan: Kin ik it helpe? Kin ik it helpe?
nl.verhalenbank.33711
Der wienen twa collega's predikanten. De iene hiet fan Barabbas. De oare syn namme wit ik sa net mear. Dy twa doomnys wennen yn itselde plak. Mar it harmoniearde net tusken dy beide hearen. De iene mocht de oare, om samar to sizzen, net sjen. De iene tocht: ik mat sjen dat ik hjir wei kom. Op in snein hâldde de iene syn preek de moarns, en de oare de...
nl.verhalenbank.33710
Yn Soesterberg ha 'k by 't fliegwezen west. Dêr wie in man dy fortelde oan 'e oaren dy't om him hinne sieten, hy koe samar ien op 'e stoel sitten bliuwe litte, as er dat woe. Der wie ien ûnder harren, dy woe dêr neat fan leauwe en stuts him de gek oan. Doe sei dy man: Ik kin èk noch wol hwat oars. Wedzje datstû net oan 10 ta telle kinste? Dû mast stadich...
Der wie in kat, dy pakte in papegaei en dêr naeide er hurd mei út. Doe sei dy papegaei: "It sil my ris binije, hoe't dit útpakt, hwant dit giet der sa hurd fan troch!"
As men op in plak fjouwer fisken fangt en de fyfte falt yn 't wetter, dan fangt men gjin fisk wer. De iene fisk seit it tsjin 'e oare.
nl.verhalenbank.33223
In jonge moest in pakje foar de boer nei ien ta bringe yn 'e buorren. Doe sei de boer tsjin dy jonge: "Dû jowst it pakje mar oer en dû seist: - de groetnis fan 'e boer en hjir is 't pakje -" Doe't de jonge dêr kom, en de doar gong iepen, sei er: "De groetnis fan 't pakje, en hjir wie de boer."
Yn 'e Koaten preke al ris in doomny sa bêst, dat de froulju sieten hast allegear to snokken. Doe't er amen sprutsen hie, sei er: "Jullie kunnen 't geloven, maar ik geloof het niet." En hy woarde koekoopman. (Dit fortelde mem)
De oaijefaer socht kikkerts op. Hy foun in hiele protte. Op 't lêst hied er safolle opfretten dat hy koe gjin mear op. Doe seach er nòch ien, dy pakte er èk mar. Mar hy iet dy kikkert net op, hwant hy wie sêd. Doe fleach er mei dy kikkert fuort. Underweis sei er tsjin 'e kikkert: "Hwat sil ik mei dy dwaen? Opfrette of loslitte?" Doe frege de kikkert him:...
nl.verhalenbank.32898
Der wie in bakker, dy bakte altyd to lichte bôllen. Mar hy paste der wol foar op dat it net sjoen woarde. Hy sette dy lichte bôllen altyd achter de goeije. Dy bakker hie ek in papegaei. As er fuort gong sei er altyd tsjin 'e frou: "As de kontroleur komt, achter binne de lichten." Doe kòm de kontroleur. En dy foun neat. De breaën hienen har gewicht, it wie...
nl.verhalenbank.32891
0