Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
40 datasets found
Dutch Keywords: wonen Place of Narration: Drachten
Heit hie in stik heide kocht, dat wie by de Skieding. Dat hie er mei twa oaren kocht. Der sieten seadden op en mei har trijen wienen se dêr oan 't baggerjen. Us mem en de beide froulju fan 'e oare manlju gongen dêr dan mei har trijen hinne, elk achter in kroade, om turf op to heljen. Dat wie in hiel ein fan hûs en sy namen de bern mei. Dan moesten se by...
Ik wie noch net troud, wy wennen op 'e Boelensloane. It waeide dat it stoarme. It wie yn 'e neinacht. In suster fan my hie mei har man by ús west to praten. Myn faem wie ek by ús. Myn suster en 'e man wennen yn Surhústerfean, dêr moesten se dy nachts wer hinne. Ik en myn faem soenen har in ein bringe. It waeide dat it rikke, it stoarme bytiden, en soms...
nl.verhalenbank.37922
Sterke Hearke wie ris op it lân oan it ploeijen. Doe kom der in man by him dy woe graech wite hwer't dy en dy boer wenne. Mar dat wie sterke Hearke. Hearke hie in hynder foar de ploege oan 'e jageline. Hy tilde mei ien hân de ploege op en wiisde dêrmei it plak oan en sei: "Sjoch, dêr wennet er."
nl.verhalenbank.37921
Doe't ús heit stoar binne der oare minsken yn ús hûs kaem to wenjen. Mar dy binne der wer út gong, hwant it gong dêr nachts altyd op in klopjen. Dat wie fan 't skuonmeitsjen fan ús heit. Dat hearden dy lju alle nachten.
nl.verhalenbank.37910
Us heit wie skuonmakker, hy hat in ûngelok hawn en roun sûnt op krukken. Wy wennen yn Boelensloane. Hy kocht in stik groun mei in hûs, dêr't in greate skuorre oan fêst siet. Der wie doe yn dy tiid noch gjin tsjerke yn 'e Boelensloane. Mar doe wienen der lju, die woenen dêr in doomny preekje litte. Dêr wie heit ek in great foarstander fan. En doe waerd der...
nl.verhalenbank.37909
Der kaem ris ien by Sterke Hearke wylst dy oan 't ploeijen wie. Hy frege: "Hwer wennet Sterke Hearke?" Doe krige Hearke de ploege beet yn ien hân. "Sjoch, hjir stiet er," sei er, "en dêr wennet er."
nl.verhalenbank.37805
Hjir yn Drachten wenne ik jierren lyn by moeke Boulier. Moeke Boulier koe mear as in oar en hja wist ek mear as in oar. Hja seach allerhande dingen foarút. Op in kear fortelde se, oan 'e oare kant de wei soe in great kanael komme en dêr soenen pakhuzen boud wurde en greate hotels. Dat is nou sa'n 60 jier lyn dat hja dat fortelde. Ik ha letter wolris...
nl.verhalenbank.37800
Us heit wenne yn Kollum. Hy wie fêste arbeider by de boer. Mar dat foldie him net langer, en doe woarde er los arbeider. Hy moest faek koedriuwe. Dy kij moesten dan nei Visvliet of nei Bûtenpost tadreaun wurde. Fan Visvliet gongen se mei de boat nei Ljouwert ta, nei de fémerk, en fan Bûtenpost ôf mei de trein. Op in freed-to-moarn moest der fé nei...
Sterke Hearke wie oan 't ploegjen, doe kom der in man by him. Dy woe wolris wite hwer't Sterke Hearke wenne. Hearke die 't hynder foar de ploech wei. Doe tilde er de ploech op en stuts dy foar him út. "Dêr wennet Sterke Hearke en hjir stiet er", sei er.
Sterke Hearke wie oan 't ploegjen. Der gong ien nei him ta, dy frege: "Hwer wennet Sterke Hearke?" Doe sei Hearke: "Hjir stiet er en dêr wennet er." Doe tilde er de ploech op en stuts him rjochtút as in gongelstok.
Frijmetselders wienen kûgelfrij. Meine Wykstra sei ris: As ik troch Amsterdam of troch Ljouwert kom, sil ik jo de huzen oanwize dêr't frijmetselders wenje. Hwant dy huzen binne noait ôfmakke. Dêr mat altyd noch it iene of oare oan dien wurde. Dy frijmetselers ha allegear in lyts kistje mei allerhande soarte fan ark der yn. Sadré't der ien overleden is,...
nl.verhalenbank.36938
Sterke Hearke wie ris in kear oan 't ploegjen op it lân. Doe kom der in man by him, dy moest nei ien ta dy't er net to wenjen wist. "Kinne jo my ek sizze hwer't dy persoan wennet?" frege er oan Hearke. Doe wiisde Hearke mei de lânploech it hûs oan fan dy man. "Dan matte jo dêr wêze", sei er, en doe sette er de ploech wer del. Sterke Hearke wenne ûnder...
Yn Droegeham hat in man wenne dy wie ôfgryslike sterk. Dat wie Sterke Hearke. Hy woarde faek as jilddrager brûkt. Dan moest er freeds jild foar de lju nei stêd ta bringe. Greate Pier wenne yn Kimswerd. Der kom ris ien by him doe wied er op 't lân oan 't ploeijen. Dy frege him hwer't greate Pier wenne. Pier tilde de ploech op mei ien hân. "Dêr wennet er",...
nl.verhalenbank.33224
De oaijefaer socht kikkerts op. Hy foun in hiele protte. Op 't lêst hied er safolle opfretten dat hy koe gjin mear op. Doe seach er nòch ien, dy pakte er èk mar. Mar hy iet dy kikkert net op, hwant hy wie sêd. Doe fleach er mei dy kikkert fuort. Underweis sei er tsjin 'e kikkert: "Hwat sil ik mei dy dwaen? Opfrette of loslitte?" Doe frege de kikkert him:...
nl.verhalenbank.32898
Op 'e Dwarsfeart wie in wjerwolf. Dat wie ien fan Wiger Ale. Dy biet.
nl.verhalenbank.32687
Myn pake hat flak by Sterke Hearke yn 'e Ham wenne. Hy wie yn Hamsherne op in kear oan 't ploeijen. Dêr roannen doe skeanpaden troch en dêr kommen guon oan dy moesten nei in seker persoan ta. Sy bleauwen by Hearke stean en sy fregen: "Kinne jo ús dy man ek oanwize?" Doe sei Hearke tsjin dy mannen: "Ja, ik kin jim àl helpe." Doe krige er de ploech yn 'e...
nl.verhalenbank.29388
Der stienen ris in pear mannen by Sterke Hearke to praten. Sy koenen Hearke net. Hearke wie dêr op it lân, hy hie de ploege beet. Doe frege de iene: "Hwer wennet Sterke Hearke eins?" Doe hie Hearke de beide hynders úthechte en hy hie de ploech optild en straelrjocht útstutsen en sein: "Sjoch, dêr wennet Sterke Hearke."
nl.verhalenbank.27513
Sterke Hearke wenne ûnder Droegeham. 't Wie in dikke brede man. Hy wie in kear op 't lân oan 't ploeijen. Doe kom der ien by him. Dy frege him: "Hwer wennet Sterke Hearke?" Doe hied er de ploech foarútstutsen en sein: "Dêr wennet er en hjir stiet er."
nl.verhalenbank.27500
Yn 'e Rotfalle wenne in mounder, in sekere Kuipers. Dy seach dingen foarút. Hy hie op 'e Alpen stien yn 'e Harkema en doe seach er séskippen farren yn 't Knjillisdjip. Dat wie om 1880 hinne. Letter is 't kanael forbrede en nou farre der geregeld séskippen lâns. Ek sei er, dat se sûnder tried troch de loft iten bistelle koenen to Londen. Dat is letter echt...
Op in kear wie Hearke yn 'e Harkema oan 't ploeijen. Doe kom der ien by him, dy sei: "Nou mat ik by in sterke Hearke wêze, witte jo hwer't dy wennet?" Doe krige Hearke syn ploege beet, tilde him op en stiek him rjochtút mei ien hân en sei: "Sjoch, dêr wennet Sterke Hearke."
nl.verhalenbank.26054
0