Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
689 datasets found
Dutch Keywords: wagen
Wil: Dat verteln grootvader owwer n Hofmeier, ja dee waarn eargns henwest en ophaaln met de waag en doe n Hofmeier. Grootvader zear, het was net of ze rong tusschen de waag in de raar wördn stokn en de peer kondn nich meer vedan. Wit: Warn goan stoan. E: Mer gelöaw ie ok wa, dat n peerd meer zöt as n meanske? Wit: n Peerd, joa dat wet ik ok. n Peerd zöt...
nl.verhalenbank.128613
E: Watn leu hebt ok wa mangs zeen, dat der een of ander tremmeke zol loopn eargns. Wit: Auto waagns zoonder peer, dat hebt ze ok almoal wa zeen loopn. Ik heb metmaakt, bie oons was n mooi buske, mer t ston achter de bek, zeg mer het heurn oons nich en mooi almoal eekn holt, heelmoal, zeg mer, tegn mekaar opwasn en goede dikn, mer gen beum nog, echt nen...
nl.verhalenbank.128628
H.E.: He’j oene vrouw nog owwer n zul hen mötn buurn? E.M.: Dat wet ik zoa nich, mer wa n nienduur in, nienduur in, H.E.: ie mosn de vrouw owwer n zul henbuurn en a’j dan struukeln was dat n slecht vuurteekn. E.M.: dien moder he’k ok nog helpn mooi maakn, wat nen mooin kroam. Wat nen mooin kroam. (Er wordt door elkaar gepraat). Ik zat achter in de...
nl.verhalenbank.128546
Der hie by Jehannes Hinses in boer west fan Grinslân. Dy hie sein: Ik bin forlegen mei myn fé. Sa en sa. De man wie widner. It fé wie alris earder siik west en nóu wie 't noch slimmer. "Sjoch," sei er tsjin Jehannes Hinses, "'k ha hier fan 'e kij meinom." Jehannes Hinses biseach it. "Nou," sei er, "dìzze kou mast mar ris hwat koekjes jaen, dy wurdt...
nl.verhalenbank.24704
Sterke Hearke wie noch in jonge, fortelde heit. Doe wied er us in kear op 't Fean (= Surhústerfean). Doe wienen dêr in stik of hwat mannen, dy losten in wein. Der leinen dikke beammen op 'e wein en dy leinen se iene foar ien op 'e groun. Dêr stie Hearke by to sjen. Doe gongen dy lju yn 'e herberch en kochten in buorrel, mar sy nommen Hearke net mei. Doe't...
nl.verhalenbank.23731
Heit fortelde, op it Skier yn 'e Westerein, dêr wenne Gerrit Veenstra. Dy syn heit, dat wie Fokke Veenstra. Dy wie fuorman en ôfgryslike sterk. Se wienen ris yn 'e Westerein mei it spoar oan 'e gong. Der waerden nije rails tusken lein. Dat wienen hiele lange einen. De spoarwurkers, dy't dêr mei dwaende wienen, hienen heard dat Fokke tige sterk wie. Se...
nl.verhalenbank.38463
Ik haw ris fortellen heard dat ien earne út in herberch wei (wie 't Swarteweisein) in speake út in tsjil stikken makke fan ien dy't dêr foarbykaem. Dyselde hie him de gek oanstutsen en dat wie syn wraek. Doe koe dyselde net fierder ride mei de wein. (Hy die dat sûnder by de wein to kommen.)
nl.verhalenbank.31321
Sterke Fije fan Burgum loek de laden boereweinen krekt sa maklik as in hynder.
nl.verhalenbank.16775
Op in kear hie heit in wein fol stront laden. De wein stie yn 't djip skerngat en it hynder koe de stront der net weikrije. Doe spande heit it hynder út en krige it tiksel beet en luts de wein der sèls út. Hy wie sterker as in hynder. Myn heit hiet Fokke Veenstra.
nl.verhalenbank.19446
De geredde gravin Jacoba van Beiere, of 'n andere gravin, das 'n verhaaltje van Hilverenbeek. De boere van Westerik, das daar 'n buurtschap, hebbe daar us voor 'n escorte gezorrugd van Jacoba van Beiere, of Anna van Henegouwe. Wie da precies was weet ik nie. Mar in elke geval, die gravin was op weg van Den Haag naar Brussel. Ze ging toen over de Goolse...
nl.verhalenbank.41639
Thomas en Clare rieden mei de hounekarre. Doe passearde der in lykstaesje, dy't se net seagen. Sy woarden mei karre en al yn 'e berm set. Doe't de lykstaesje foarby wie koenen se wer fierder.
nl.verhalenbank.27580
Ne boer ging mee z'n paard en z'n wage over de weg. Ineens bleef 't paard stilstaan. Da was in de Kakhoek. En iedere keer as die d'r langskwam, bleef dat paard stilstaan. Want daar woonde een vrouwtje en die verdachte ze van tovenarij.
nl.verhalenbank.72754
Fan Sterke Hearke is bikend dat er pûr allinne in weinfol dong út it dongsté loek. Mar ik leau dat net.
nl.verhalenbank.38107
Alde Roel fan 'e Harkema sei, hy hie in fordekte wein sjoen sûnder hynders der foar en 't gong hurd, hurd, hurd. Letter kommen de auto's.
nl.verhalenbank.23527
Greate Ynse fan Bakkefean hie fan dy enoarme hannen. As slaeijen! Der wienen us in stik of fiif man dwaende om in dikke beam op 'e wein to tillen. Mar it woe net. Doe kom Ynse der oan. Ynse holp har en de beam lei samar op 'e wein. Doe gongen dy fiif man nei de herberch en kochten in slokje. Mar sy seinen net tsjin Ynse: "Kom mei." Ynse giet hinne en...
nl.verhalenbank.25156
Kolken wazzen d’r vrouger in ‘t “oal daip” (= Mussel A.) “Grondeloos” zeeden d’oln vrouger. Dat was ook wel zo. Want d’r bint nog stee’n, woar ie gain vaste grond kriegen kennen. Broggen wazzen d’r nait en elk en ain mos deur vlode stee’n aan d’ander kaande komen. Mien ol lu vertelden den vrouger: “In de bouls mai is ’n keer ’n woagen mit heu in de kolk...
nl.verhalenbank.45661
Faust op Waardenburg. Legende Gelderland Moest Faust nu soms met grooten spoed Naar Bommel met zijn wagen, Dan was 't: "Toe, over gindschen vloed Terstond een brug geslagen." En was hij dan er over heen, Dan moest de brug ook weer in een. Soms nam hij wel een schepel garst En wierp die in de doornen, En Joost, die schier van woede barst, Brengt de...
nl.verhalenbank.34661
Letter hat er wer us hwat sjoen, doe kom er ek by my wei. Dat wie noait liker as wie 't in auto of in rydtúch of sa. 't Wie heger as in gewoane wein en 't stie by harren thús foar de doar. Letter ha se syn heit (healwize Gradus) nei Wagenborgen ta brocht. Doe kom der echt in auto foar de doar. Dat hat it grif west.
nl.verhalenbank.15877
Schimprijmen a. De Schermer, de Schermer Daar wonen zoo veel boeren Ze hebben samen een kerk gebouwd Maar kunnen [geen] toren voeren. (De Schermer heeft een kerk met stompe toren, vandaar dat nog een buurt in die polder de Stompe Toren heet.) b. In Schermerhorn, in Schermerhorn Daar wonen zooveel spinders Ze hebben elk een snorrewiel 't Zijn allemaal...
nl.verhalenbank.39392
Mien voar har vrouger n peerd zaik. Was nog gain vai-arts in de buurt; doorum gungen de boern noar n buiter. Mien voader dr ook hen um te verteln, dat et peerd liefzeer har. De bezetter, al n olle man, kun zulf nich kommen; man hai gaf te roade: “Snie wat stukkies van de peresteert of; moak dai hail fien en streu dat over zien vreetn; dan gèèt de piene...
nl.verhalenbank.45701
2