Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
66 datasets found
Dutch Keywords: vuurbol
[Dwaallichten:] Dat ware lichies, die in de verte danste.
Tege dat 't sturm wier kwam d'r een vuurbol door de lucht. En dat ging 't de volgende dag sturme. Dan wier 't los weer, hè.
Ik diende ien ’n betrekking. As ik on ’t werk was en woater over de vloer gooide, heurden ik kèrme en krijse. Da gebeurde ok snachs. Noa ’n poar nachte wer ’tzelfde. Ik stok ’n lucifer on. Ik zag niks. Alle nachten pront um twoalf uur kwam ’t geluid wer. ’n Half joar lotter kwam er ’n zwoar onwèr op. Ik zag ’n grote bol vuur ien de schorsten. Den bliksem...
nl.verhalenbank.50472
We stonde es ’n keer me elkoar te proate. Op ’n gegeve moment zag ik ’n grote vuurbal boven ’t huus van Romein. Veertien dage lotter brandde ’t huus af.
Dorover hè voader verteld. Hé’j zèj dat ie ’t eiges ha gezien. Hé’j zag soaves is ’n keer ’n heel grote gloeiende bal on den horizon en dorbove was de hele loch vuurrood. Toe rieptie moeder en zèj: “Kom ’s on ’t raam kieke. Da is beslis ’n vörbeduisel”. ’n Por monde dornoa brok den oorlog van 1914 uut.
Mien grötmoeder het ons duk verteld, dat er es ’n vuurbol on de loch had gestoan en dada ’n vörteike was gewes van den erste wereldoorlog.
Me waere in 1944 ok gevacueêrd voo de Duitsers in me ao aoles achter motte laete. Ma in juni 1945 mochte me trugkomme in netuurlek zō gauw mogeluk geperbeerd om wi mee ’t vissen te beginne. ‘k È m’n bôôt wi in orde ebracht in in ’t waeter eleid. In goed, noe was ’t aolef juli in un êête weke. ’s Aeves gieng d’n damp over ’t land zō’n meter ôôge. In ik ma...
Ze hadde ok wel 's een vuurbol in huis gehad hee, daer hek m'n vaoder wel 's over hore vertelle. Over een vuurbol die kwam binne. Toen was d'r twee deure, d'n êêne deur binne kwam an de achterkant, je weet wel daer we weunde, en die deur an de zijkant weer uitging. Dat kin toch aaigelijk niet want die deur was toch dicht ?! Dat hek wel 's gehoord mar dat...
Branden, lichies en liekstoaties könden zoveul mensken zain, doar gaf ‘k hail nait veul acht meer op. Zulf zag ‘k ’n keer ain vuurbolle. ‘k Luip bie oavend op boeten en toun kwam d’r balle uut lucht. Zzzz…t zee ‘e en dou sluig e veur mie in de grond. D’ander dag gung ik es weer kieken en toun lag er ’n ding as ’n hondekeutel. Griesachtig en glibberig.
Op 'e Simmerdyk wenne in man, dy koe op in nacht net sliepe. Hy gong der ôf en doe seach er in greate fjûrbol flak by him. 't Wie allegear fjûr. Doe leaude dy man fêst dat der hwat gebeure soe by him. En hy hat gelyk krige èk. Deselde deis, dat wie yn 'e neimiddei om healwei fiven hinne, is syn hûs opbrând mei alles hwat der yn wie.
nl.verhalenbank.38127
Op 'e Langewyk hat ris in fjûrbol yn 'e loft west. By Jehannes Postma syn spultsje kom er del. Dêr gong er tusken de minsken troch. Yn Boelensloane bleau in fjûrbol alris op in skoarstien sitten.
nl.verhalenbank.36067
Heit wenne yn Feanwâldsterwâl. Hy wie sa'n 17 jier âld, doe hied er op in nacht in droom. Hy droomde dat yn it Bûtenfjild soe de buorkerij fan Kees Broersma ôfbrânne. Heit seach dúdlik in gleone bol op it ûleboerd. 't Wie in bol fan fjûr. En dy rolle oer de hiele naed fan 'e skuorre hinne nei de oare ein ta. Doe wie dy bol ynienen fuort. 14 dagen letter...
Minne Huizinga fan 'e Falom hie ris nei de faem ta west yn Hurdegaryp. Doe't er ûnderweis wie nei hûs ta, wie der in gleon ding yn 'e loft, it like in gleone bol to wêzen, dat kaem op him ta. Hy is it hast bistoarn fan 'e skrik, sa binaud waerd er.
nl.verhalenbank.30532
It is wol fyftich jier lyn, doe ha ik en myn frou en myn swager en skoansuster ris in greate fjûrbol sjoen, dy gong krekt boppe de beammen lâns. Hy waerd letter ek wer wei. Hwat hat dat nou west, sizze jo.
D’r was es zwoar onweer. Ik was buten en onderweg. Ik was kort bé’j de meule. En ik ging schule onder de meule. Ienens sloeg de bliksem op ’n meuleroei. D’r kwam ’n vuurbol nor beneje, mar drie of vier trèj van mien af. D’r gebeurde niks. ’t Stonk ’n bietje. Ik kreeg zeker zwaveldamp ien mien neus. Da kos ik wel ruke. Mar ik mankierde niks. Toen de bui...
nl.verhalenbank.28675
Wy ha wenne oan 'e âld achterwei yn 'e Falom, in hiel ein achterút. It spokke dêr yn dat hûs. De minsken dy't dêr fóár ús wenne hienen wienen der dêr om weigong. Ik hierde 't hûs foar in bytsje sinten, ek al omdat net ien dêr wenje woe. Ik hie dêr hwat fé op 'e stâl. Froeger hienen de kij seelkettings om. Myn kij hienen dat doe ek. Mar dêr rattelen se yn...
nl.verhalenbank.25189
Myn swager Jan v.d. Meulen hat us in kear in fjûrbol de Singel delroljen sjoen. Hy rolle almar fuort. 't Wie op 'e Godloas-singel, dêr doocht it net. De gleone bol rolle foar him op.
nl.verhalenbank.23542
Us heit syn heit wie oan 'e drank. It wie in plakker en hy kom faek let yn 'e nacht thús. Op in kear, doe kom er thús, doe wied er alhiel fan 'e wize. Hy hie ûnderweis in greate fjûrbol sjoen, krekt as hied er hier op 'e holle. Hy wie sa kjel woarn en sa binaud, dat hy hie in skoftlang de drank stean litten. Hy tocht dat dit in straf wie foar syn sûpen.
nl.verhalenbank.22733
Ik roan us in kear fan Surhústerfean nei de Harkema ta. Ik kom by de Skepens Petten lâns. Doe seach ik dêr in klobbe fjûr, dat wie dikker as in minskeholle. Dat sweefde dêr lâns. 't Brânde sa, 't wie der suver ljocht oer. 't Wie op in joun en donker. Doe wie 't ynienen út.
Anders Feltsje kaem us op in nacht by de faem wei. Dy faem wenne yn 'e Westerein. Hy wie noch mar in eintsje ûnderweis, doe kaem der him in hiele grouwe koalle fjûr op side. Dy gyng mei him oan 'e doar ta. As hy hurder roan, dan gyng dy koalle fjûr ek hurder. (feltsje is in bynamme)
0