Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
137 datasets found
Dutch Keywords: vrouwen
Alde Thomas Clare wie kaertlizter. Ik ha 't ris meimakke, doe sieten der twa jonge froulju. Ik siet der flak by, mar sy koenen my net sjen. Mar ik koe alles hearre. "Dû hast in swarten," sei Klare, "dy loert op dy." "Nòch ien, dy wol der tusken." "D_ is wòl fortroud, d_ nèt." "Jimme krije èk hwat nijs, beide in nije fyts." Hja krigen beide in poppe.
nl.verhalenbank.25142
In 't Kuilenburgse Veld, een man uit Schoonrewoerd heb me daar veel over verteld. D'r woonde een ouwe vrouw in 't Kuilenburgse Veld, hoe heette ze ok weer. Dat was A. K. En de boeremense ginge naar de mart in Kuilenburg en dan zatte ze op die boerewage zo'n man en vrouwen dan ging ineens die boerewage van de weg af.
nl.verhalenbank.72797
Myn broer Wytse - dy't forstoarn is - en ik reizgen togearre nei Drylst nei in pear susters, skippersdochters, dêr't wy doe forkearing mei hienen. De moarns werom reizgen wy oer Dearsum. 't Wie dêr tusken twaën en trijen yn 'e nacht. Ik sei tsjin Wytse: "Ik sjoch twa froulju op 'e dyk." "Ik èk, krektlyk", sei er. Ik sei: "Ien mei in reade en ien mei in...
nl.verhalenbank.31527
Pastoor ontmaskert vrouwen als heksen door het evangelie van Sint-Jan te lezen De pastoor van Stramproy heeft ook eens een paar vrouwen als heksen herkend doordat ie bij het uitgaan van de kerk het evangelie van Sint-Jan voorlas. Er waren een viertal vrouwen die op hun stoel bleven zitten en precies niet naar buiten konden gaan. Zo wist iedereen in het...
nl.verhalenbank.35754
Op 'e merke op 'e Like stie froeger in tintsje, dêr siet in swarte spegel yn. De faem dy't dêr yn seach koe har takomstige man sjen. En omgekeard seach de feint syn takomstich wiif. As jo net trouden krigen jo in deakiste to sjen.
nl.verhalenbank.25235
Guon fan Feansterheide hienen in sike koe. Doe gong it minske mei har buorfrou nei âlde Hinse, dy't op 't Swartfean wenne. Hinse Jehannes de Boer wie duvelbander en hy doktere ek mei fé. Hja gong nei Hinse ta om rie. Hinse frege: Binne jim dêr en dêr lâns kom? "Ja", seinen de froulju. "Ha jim nergens lêst fan hawn?" "Né." "Dan krije jim dêr aenst àl lêst...
nl.verhalenbank.19731
Yn 'e Himrik wenne in boer, dat wie in mâllen-ien. Op in kear wie der frouljusbisite by harren. De boer hiet twa arbeiders it kampke foar de opkeamer sadanich to meanen dat der net in gerske oerbleau foar in goeije deihier. Mar hy die harren in purgearmiddel yn 'e brij. It gefolch wie dat se hyltyd yn 'e wâl moesten. Op it lêst wie 't sa slim, dat hja...
nl.verhalenbank.20173
Heks die zich verkleinde Da he'k ok wel us oot heure vertelle, dat 'r iemand achter de borde op de schouw kon kruipe. Op de schouw stonde van die borde, witte wel? Nou was 'r iemand, die zich zo klein maoke kos, da ze aachter die borde veuruit kos kruipe. Daor zaat ze dan aachter. D'r waore van die vrouw, die zich zo klein kosse maoke. Da waore gin goei....
nl.verhalenbank.41604
Heksenmeester kan niet sterven wanneer zijn boeken niet verbrand zijn Mijn vader is ook heksenmeester geweest en ie had veel boeken, waarin ie vaak zat te snuffelen. Toen ie zijn dood voelde naderen, beval ie ons moe al die boeken te verbranden. Ons moe ver-borg ze echter en zei toch dat ze verbrand waren, want gelijk alle vrouwen wou ze er wel eens in...
nl.verhalenbank.35813
Ik heb mien voader wel es heure vertelle over werwolve. Hé’j had da wer gehörd van grötvoader. Op ’n keer mos grötvoader vör grötmoeder popkes gon hoale bé’j iemand achteraf ien Huse. Want grötmoeder was bang, da ze kanker had. Popkes of kankerpoppe ware dinge, die te kriege ware bé’j inkele manne of vrouwe die ze eiges mieke. Worvan wet ik nie. Ik het ze...
nl.verhalenbank.44783
Heel veel van die Romaanse kerken hebben hele lage ingangen. En die lage ingangen daar werd altijd van verteld: dat zijn Noormannenpoortjes, want dan boog je dus automatisch naar het noorden als je de kerk betrad. En dat hadden de Noormannen verordonneerd, dat dat zo moest. Maar het vervelende verschijnsel doet zich voor, dat je hier in deze streken, in...
nl.verhalenbank.43950
Tichte by Warffum stie in greate boereplaets, in bouplaets mei greate skuorren. Yn dy skuorren slepten de minsken dy't simmerdeis by him arbeiden. Dat wienen ek minsken út 'e Westerein en út oare plakken lyk as Harkema ensa. In hiel protte hienen har nammen dêr yn 'e sketten kerfd mei in mes. Miskien binne dy dêr nòch wol. De boer fan dy plaets hiet fan...
nl.verhalenbank.32213
Heks maakt muizen Van heksen kan ik ook meepraten, want waar wij vroeger woonden (in Boshoven - gehucht van Weert), daar zaten veel van die vrouwen die konden heksen. Ik heb zelf eens gezien dat er een muizen zonder staart maakte en die liepen echt rond, maar een staart kon ze er niet bijmaken.
nl.verhalenbank.35597
Myn frou wenne yn Twizelerheide. Sy moest omke sizze tsjin Stammerige Harm. Op in kear, doe kom se mei har suster en in stik of hwat kammeraedtskes fan 'e naeiforiening. 't Wie by jountiid. 't Wie midden yn 'e simmer. Doe woarde dêr mei snieballen smiten. Dy smiet ien oer de dyk hinne en sy kommen yn 't wetter del. Dat wie gjin goed spul. It wie de duvel,...
nl.verhalenbank.22954
Op ’n plek kwame nou en dan ouwe wieve bé’j mekoar. Eén van die vrouwe gieng dan wel es weg um te gon hekse. Ze smèrde d’r eige dan ien med’n zalf of zoiets, uut ’n döske. Dan zei ze: Utemetuut, de schorsten uut Over heggen en struuk. En dan kos ze hekse. Ze gieng op ’n bessemsteel de schorsten uut. En wa ze dan vorders deej, wiste ze niet. Eén van de...
nl.verhalenbank.50483
Imke de Jong wie in gûchelder, dy koe de minsken stean litte. Hy koe de froulju ek samar de rokken ôfsakje litte en hy koe ek soldaetsjes ta de hurddobbe útkomme litte.
nl.verhalenbank.36666
Heksen Dan hadde hier vruuger nog Piet Stoel, da was 'n aorige Piet, daor zinne ze van dat 't 'n heks waor. Die kwaam uit de Langstraot. Ze is op Voorburg gestorreve. Die ha altij 'n zak op d'r rug, en stinke! Ik geleuf da'k ze nog ruik. En da hadde nog Klepperbruukske, die kwaam ok altij schooie, en Lonse Tonia en 't zwart wefke uit de Ketsheuvel. Mar...
nl.verhalenbank.41607
De profecei zi, dat ur n'n tijd zal komme det vrouwvolk maanskleer zal draage en 't maansvolk vrouwekleer. En kie, tiggeworrig eest al bekant zoweit. Zo'n profeceien komme uit 't boek van Joannes.
nl.verhalenbank.46187
Tsjoensters wienen meastal âlde minsken. Yn de regel wienen it froulju, dy hienen in swart kypske op. Mar 't wienen ek wolris manlju. Us mem wie siik. Us Jan hie nei Wopke ta west om in drankje. Wopke sei, hy mocht it oan net in minske sjen litte, dat Jan hâldde it drankje yn 'e bûs. Doe't Jan krekt wer thúskom wie mei it drankje, kommen der twa âlde...
nl.verhalenbank.35948
In wearwolf, dat wie krekt sa'n ding as in nachtmerje. In wearwolf kom by de manlju, in nachtmerje by de froulju. Ien fan sawn bruorren wie in wearwolf, ien fan sawn susters in nachtmerje.
nl.verhalenbank.20388
3