Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
137 datasets found
Dutch Keywords: vrouwen
As de vrouwe koppele dan krijg je regen. As de padden kruipen: regen.
Vroeger reje ze hooi mee karre. En op de dijk woonde een ouwe vrouwen die zorgde er voor, dat de wages de dijk afreje. En d'r mankeerde niks an. Da was op de weg van Brabant naar de Bommelerwaord.
nl.verhalenbank.72789
Vroeger hadje ok van de vrouwgies, die ginge de boer op om te bedele. Nou had je van die gierige boere. En as ze daar kwamme, dan hield de een de boer an de praat en dan liep de ander om de karn heen. Dan kon de boer in geen drie weke karne!
Als vrouwen onder sommige omstandigheden over jonge koolplanten stappen, zal daardoor de rups worden geweerd.
nl.verhalenbank.69888
Vroeger waren die meiden, die bij de boeren werkten in Lopik, nogal bangachtig op de weg. Niet dat het zukke bangkakkers waren, maar d'r liep een spook op de weg. Op 'n keer heeft een van die meiden dat spook beetgepakt. "Ben je de duvel of niet!" Maar hoe dat is afgelopen, weet ik niet.
De profecei zi, dat ur n'n tijd zal komme det vrouwvolk maanskleer zal draage en 't maansvolk vrouwekleer. En kie, tiggeworrig eest al bekant zoweit. Zo'n profeceien komme uit 't boek van Joannes.
As d'r iemand begraeve wier vroeger dan liepe ze allemaol int zwart en zwarte handschoene en dan hadde de frullie toen ik, wat zak zegge ? tot ik 20, 25 jaer was, hadde ze een regeklêêd om. Dat was een hêêle zwarte kap en dan hieuwe ze die zo vast (spreker maakt een gebaar waaruit blijkt dat de kap haast helemaal dicht gehouden werd) en dan keke ze deur...
nl.verhalenbank.45964
Ik heb mien voader wel es heure vertelle over werwolve. Hé’j had da wer gehörd van grötvoader. Op ’n keer mos grötvoader vör grötmoeder popkes gon hoale bé’j iemand achteraf ien Huse. Want grötmoeder was bang, da ze kanker had. Popkes of kankerpoppe ware dinge, die te kriege ware bé’j inkele manne of vrouwe die ze eiges mieke. Worvan wet ik nie. Ik het ze...
nl.verhalenbank.44783
Vandoage aan de dag binnen hier nog wel gounend, dei nait bie 't kerkhof langs duren. 'n Poar vroulu zeden körts nog tegen mien vrou:“Kwamen widde gedoanten van 't kerkhof of, noar ons tou.” De schrik is d'r in 't veengebied nog nait uut.
Wazzen ook mensken, dei echt geleufden aan behekst worden. Wör ais'n keer 'n kind geboren, woar wat aan scheelde. 't Har ain hail groot oge. Loater was 't kind doofstom. Moar wa'k nou zeggen wol; dou ston dir 'n hoile riege vroulu bie te kieken, dei in 't lest ruzie kregen. D'aine zee tegen d'ander:“'t Is ja dien schold, doe hest 't stumper behekst.” Ik...
nl.verhalenbank.42998
Spookcafé In de hei, niet ver van de weg van Tilburrug naar Hilverenbeek moet vroeger 'n sort spookkafee gestaan hebbe. M'n overgrootvader heeft daar nog us iets meegemaakt. Ik heb 't m'n grootvader nog dikkuls hore vertelle. M'n overgrootvader was daar ok aan 't werruk. Ze ware d'r toen de weg aan 't aanlegge van Tilburg nar Hilverenbeek. Ze hadde laat...
Heksen Dan hadde hier vruuger nog Piet Stoel, da was 'n aorige Piet, daor zinne ze van dat 't 'n heks waor. Die kwaam uit de Langstraot. Ze is op Voorburg gestorreve. Die ha altij 'n zak op d'r rug, en stinke! Ik geleuf da'k ze nog ruik. En da hadde nog Klepperbruukske, die kwaam ok altij schooie, en Lonse Tonia en 't zwart wefke uit de Ketsheuvel. Mar...
nl.verhalenbank.41607
Mien moeke was nich mit helm geboren. En toch het ze ais wat heurd, dat loater oetkomen is. Zai luip mit nog wat vroulu in de Selingderbeetse. Op ains heurden ze peerden klau’en. En ’n stem ruip:”Dood-dood-dood.” Wat wil ’t geval? Joaren loater wordt dat stee bewoond, d’r wordt ’n hoes zet. Binnen ook gounend mit peerd en woagen bie aan ’t waark. En dan...
nl.verhalenbank.41141
Achter Kollum kamen ris op in joun twa rovers, dy't der op út wienen om âlde minsken to formoardzjen en to biroven. Hja kamen by in âlde boer en fregen of se dêr ûnderdak krije koenen. De âlde boer sei: "Jimme kinne hjir wol bliuwe fannacht." Even letter kamen der twa dragonders op hynders. Dy woenen ek graech ûnderdak ha. Dat koe ek gebeure, de âld boer...
nl.verhalenbank.37384
De Mepsche fan Faan wie in tyran. Hy hie allegear froulju oan 't ketting sitten yn 'e stâl. Dy binne allegear forbrând. Op in bipaelde nacht is de loft noch altyd read boven Faan op 'e datum dat dy brân dêr west hat.
It wie op in forgadering, in s.n. voorlichtingsavond. Dêr hienen se it oer soksoarte dingen. Se seinen hoe gefaerlik as it wie, as de frou lies yn boeken der 't meardere persoanen fan yn 'e titels foarkamen. Doe wie dêr in man, dy hearde dat, dy sei: "Bliksem, ik wol nei hûs." "Hwerom giestû nei hûs?" fregen se him. Hy sei: "Myn wiif sit to lêzen yn Ali...
Froulju dy't yn forwachting binne, matte noait boeken lêze mei titels dêr't meardere persoanen yn foar komme. Se matte dan bygelyks net 'De drie musketiers' lêze, hwant dan kin 't gebeure dat se in trijeling krije. Op in kear wie myn frou yn forwachting. Yn dy tiid lêsde se yn in roman yn ôfleveringen - der kaem elke wike ien by - dat wie: Henderika, de...
Imke de Jong wie in gûchelder, dy koe de minsken stean litte. Hy koe de froulju ek samar de rokken ôfsakje litte en hy koe ek soldaetsjes ta de hurddobbe útkomme litte.
Us heit hie in neef, dat wie in sekere Ruerd. Dy wie ek tige sterk. Op in kear wied er mei de keppel yn Grinslân oan 't wjudden. Doe wie dêr in wide sleat, dêr moesten se oerhinne. De manlju sprongen der samar oer, mar de froulju doarsten hast net. Ruerd sei: "Doarre jimme dêr net oer?" Doe naem er ûnder elke earm ien fan 'e froulju en sa sprong er rejael...
Tsjoensters wienen meastal âlde minsken. Yn de regel wienen it froulju, dy hienen in swart kypske op. Mar 't wienen ek wolris manlju. Us mem wie siik. Us Jan hie nei Wopke ta west om in drankje. Wopke sei, hy mocht it oan net in minske sjen litte, dat Jan hâldde it drankje yn 'e bûs. Doe't Jan krekt wer thúskom wie mei it drankje, kommen der twa âlde...
nl.verhalenbank.35948
0