Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
2,750 datasets found
Dutch Keywords: vrouw
E: Leida, he'j wa es heurd van de witte wiefkes? Wit: Nee, witte wiew, wet ik nich zoavöl. E: Nooit verhaaln van heurd? Wit: Der is wa proatn van, dat dee der eeit west hebt. E: Is der nooit wat in Geester gebuurd, want doar bi'j geboorn, he? Wit: He? E: Ie bint in Geester geboorn, he? Nooit wat gebuurd met witte wiefkes? Warn dee der wa, woar warn dee...
nl.verhalenbank.128609
Dat heb ik mijn vader dikwijls horen zeggen, as iemand een paard of een koe niet kon krijgen, maar die vrouw wel. Ze kropen voor d'r.
nl.verhalenbank.126577
En da vertelde vader ok: as die vrouw d'r blik over de varkens liet gaan, dan groeide de varkens niet meer.
nl.verhalenbank.126579
Kl.H.: Het was helderlechte moan en doar en doar, ha’j n stuk of zes vrouwleu en die gungn doar te daansn, zeg he, al um zo’n ... en doar wo’k hen hebn west, zeg he, ja, zeg he, ik har ok nich völ dörf en doe zin ik doar n paar tred op anloopn en doe a’k d’r bie kwam, was alns ofloopn. Ik wet, zeg he, wa’k d’r van zegn mot, t is eerliks woar, mer ja t is...
nl.verhalenbank.128514
[Hennie] Engelbertink (H.E.): Spölt dee verhaaln hier ok wa Gerrard? Met dee witte wiew, ie hebt ja ok wa van dee bealtn, he dat ze doar inzatn en t spit brengn? Gerard Mulders: Ja dee witn wiew, vrower zedn ze ja van Paaltn Allee, H.E.: Was dat dan genne witte juffer? Van Wolcherman he’k heurd, dat dat ne witte juffer har west, wat doar ’s nachtns um...
nl.verhalenbank.128526
[Hennie] Engelbertink (H.E.): Spölt dee verhaaln hier ok wa Gerrard? Met dee witte wiew, ie hebt ja ok wa van dee bealtn, he dat ze doar inzatn en t spit brengn? Gerard Mulders: Ja dee witn wiew, vrower zedn ze ja van Paaltn Allee, H.E.: Was dat dan genne witte juffer? Van Wolcherman he’k heurd, dat dat ne witte juffer har west, wat doar ’s nachtns um...
nl.verhalenbank.128527
Een vrouw wordt als heks herkend door in haar voetspoor te lopen Mijn grootvader vertelde me dat ie eens een vrouw als heks ontmaskerd heeft door gewoon in haar voetspoor te lopen. De heks keek eerst eens om en bleef toen als genageld staan. Ze kon precies niet meer verder. Ik ben toen maar gaan lopen, want ze leek erg kwaad te zijn.
nl.verhalenbank.35609
Het is bij ons in huis gebeurd te Marrum. Overdag was er een koe geslacht en die hing in de slagerij. s Nachts is de kat er waarschijnlijk bij geweest, want ik zag de andere dag, dat er van het vlees gesnoept was. Een nacht later hoorde ik weer iets in de slagerij. Zou de kat opnieuw aan het smullen zijn? Ik mijn bed uit en naar de koe. Wat zag ik? Twee...
nl.verhalenbank.46181
Myn groatmoeke fan Holwert gyng eens feur haar kiend naar Wopke. 't Kiend had kransen in 't kussen. Wopke sei tegen moeke Tryntsje: Hier heste goed, mar dû moest it an deze kant by dy houwen. En aan die kant moestû niet ien passeare laten, omdat dan dat fleske met goed der an gaat. Ik warskou dy Tryn, denk aan dyn naaste familie. It waren haar mans vader...
nl.verhalenbank.32614
Der wie in frou, dy hie in gouden skonk. Hja sei: "As ik der us ôf kom to reitsjen, dan wol ik dy skonk by my hâlde. Dan meije jimme dy der net ôfhelje." Dat biloofden se har, mar doe't hja stoar, hâldde de man him net oan syn wurd. Hy nom de skonk der àl ôf en it minske kom sûnder gouden skonk yn it graef. Doe't se ien dei op 't tsjerkhôf lein hie, kom...
nl.verhalenbank.23719
By it Bomkleaster yn 'e buert, dêr ha jy de Skalkepaden, dwars troch de lannen hinne. Dêr spoeke in great wyt frommes.
nl.verhalenbank.27231
De nachtmerje kaem troch 't slotsgat. 't Wie in frommes. Men moest hinnegean en set de toffels omkeard foar 't bêd.
nl.verhalenbank.28102
Rikele Myt biwearde, duveldrek moest fan in tsjoenster komme, oars holp it net. Rikele Myt hie in freeslik gesicht.
nl.verhalenbank.27543
De frou fan Melle van der Wal, dy't nou op 'e Tike wennet, wenne alear op 'e Harste. Dêr hearde se op in nacht tige klear dat der timmere woarde. In skoft letter kom der op dat plak in herberch to stean. Dat wie it nije café fan Teunissen.
nl.verhalenbank.33250
Je had hier vroeger een boerendienstbode en die wandelde in d'r slaap. Op een morge kwam ze vroeg d'r bed uit, zij naar de koeien om te melke in d'r slaap. Maar die boer, hè, die had de plank weggehaald. Maar omdat ze in de slaap wandelde, had ze dat niet in de gate. Ze loop 't water in. Maar volges de overlevering is ze toch weer veilig en wel...
nl.verhalenbank.72581
Myn beppe wie Hindrik Eatses Gjertsje. Sterker frommeske hat der noait west. Hja wie noch faem en hie forkearing mei myn pake. Op in snein-to-joun wienen se togearre oan 't kuijerjen by de Swâdde lâns. Sy wienen op in âld reedtsje. Doe kommen dêr twa jonge bazen oan: Tsjipke Postma en Jan Kommerij. Dy beide knapen dy hienen ek wol smucht op beppe, mar dy...
nl.verhalenbank.28843
Mijn broer was wat bang uitgevallen. Hij zag meermalen tussen Mussel en Onstwedde een vrouw, geheel in ’t wit gekleed. Hij zei haar goede-dag, maar dan was ze meteen weg. ‘k Heb er naderhand speciaal op gelet, of ik dat mens ook te zien kon krijgen, maar nooit hoor!
nl.verhalenbank.45339
Oan 'e Loane stie froeger in hûs, dêr wie in frommes yn formoarde. Sûnt dy tiid spoeke it dêr. Sytse Smid hat dêr wenne. Der roan in greate hage foar 't hûs lâns. In protte minsken ha dêr in greate swarte houn sjoen. Ik kom der al us lâns mei de faem. Myn faem fleach ynienen om my hinne. Ik sei: "Hwat wolste?" "Och heden", sei se. Sy koe hast gjin wurd...
nl.verhalenbank.21683
In nachtmerje biskôgen se froeger as in fromminske, dat troch 't kaeisgat kom.
nl.verhalenbank.20589
In Stolk had je vroeger jare een vrouw, dat was een slaapwandelaar. 't Was een boerenmeid. Ze ging dikkels stijf vroeg melke en om bij de koeie te komme mos ze over een plank hene. Dan was ze dikkels al klaar voordat de andere begonne ware. Op een keer heb die boereknecht, die in 't land d'r naast melkte, voor de grap de plank opgehaald. Toen is ze...
nl.verhalenbank.70631
3