Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
239 datasets found
Dutch Keywords: vreemd
Ouwe Kees Gras, nee, die heb je natuurlijk niet ekend, maar die heb ook ers schipbreuk geleje. Die zei altijd: "Ik ben niet licht geloovig, maar dat heb ik zelf beleefd. We kwame in een vreemd land. We zagge een woud zoo prachtig, dat het leek wel een paradijs, dus we woue er graag ers kijke. Wij erheen, maar hoe we liepe, we kwame niet verder vooruit....
Je had bij ons dat weet ik nog weer van m'n moeder, dat was iets raars, de koeie stonge achterstevore op stal.
As d'r vreemd volk an de deur kwam, wiere wij as kindere gewaarschouwd. Ze ware bang dat ze je behekste.
nl.verhalenbank.70668
Dat verhaal van die boer of daggelder, die met z'n hooivork naar de wind stak heb ik ook wel eens gehoord in de Vlist. Maar voor zover ik het heb begrepen, zou dat in Polsbroek gesitueerd zijn. Die boer of die knecht stak recht omhoog met die hooivork, naar de hemel. En toen zat het bloed aan de hooivork.
Vroeger stonde d'r twee of drie woonwages in Groot-Ammers. Een vriendin van me raakte in kennis met die meissies van die woonwages. Op een keer zegge die meissies tege me vriendin: "Kom maar is hier. We zelle is wat lekkere eau de cologne in je haar doen". Toen gooiden ze zaadkorreltjes in d'r haar. 't Vreemde was, toen m'n vriendin op school kwam, werde...
Dor liep al ’n hele tied snachs ’n witte geit rond. Veul minse hadden ’m gezien. En ze vroegen: “Is die geit van ou?” “Nee”. “Van ou?” “Nee”. Hé’j was van niemand. Op ’n oavend zèj er iemand: “D’r lupt de geit wer over den diek”. De minse ginge kieke. Mar de geit was ienens weg. En gin mins het ’m lotter nog gezien.
nl.verhalenbank.50402
Mevr V :Ik weet toch oek nog, je hep allemaal een bepaalde periode in je leve dan keek ik onder m'n bed. Mevr W : ja toen was ik al getrouwd hoor toen ging ik onder m'n bed kikke. Dan was ik allêên en dan kwam ik utte gym en ik was altid bang datter een vent onder dat bed lag. Vrouw de Boer die ging dan wel een beetje mee of zôô maar ze zee : 'je mot 't...
nl.verhalenbank.47460
Grutmoeder zag soaves duk ’n lichje ien ’t keujeshok. Ze zag ’t wel, mar noom er ers nie veul notitie van. Mar toe ze da lichje al ’n poar keer gezien had opte zelfde plek, zèi ze tege d’r man: “Kom es meekieke”. Mar de man zag niks. “Goa d’r dan mar es nor toe, achter ien ’t hok, bé’j de muur. Kiek mar. Doar is ’t. Pak ’t mar”. De man gieng nor de plek,...
Ik kwam van Nijmegen af, opte fiets. Toe ik goed en wel Lent vörbé’j was, hörden ik fluite. Ielke keer: fuut-fuut-fuut. ’t Geluid ging wel vijf kilometer me mien mee. En toe hörde ik niks mer. Mar ienens kwam er hond nève mien lopen, een heel grote wuiles [onbehouwen dier of mens]. Hé’j was pikzwart. Ik was bang. Want hé’j bleef een lange poos nève mien...
nl.verhalenbank.45075
t Is verder gebeurd in Schoonebeek. Twei man wazzen op weg mit n vouer stro uut Duutsland noar huus tou. Inains wol de karre hoast nait wieder; t leek net of t rad vast luip. Aine gong dr of en keek es tou. Was niks te zain, moar zai harn t gevuil, dat dr n poale veur t rad lag en over de weg sleepde. Moar was gain poale te zain. Wel har ain van de...
Geheimzinnige achtervolging Jaan Leermaokers heet 't nog geheurd. D'r was iemand, die op de Esschebaon achternao gezete was, die -t-ie nie zien kos. Hij was naor Esch gewist en inins zaat 'r iemand aachter 'm aon. Hoe harder dattie fietste hoe harde, die aander achter 'm aon ging. Hij heet nooit kunne zegge wattut gewist is. Zoiets heet Knillis Daankers...
Geheimzinnige moord Hier hedde 'n stuk dat hiet d'n Brem, krek vurbij 't stasion van 't gas, 'n bietje mir op Bieshoutakker en 't kanaol aon. Daor is us unne moord geburt op 'n heul gehemzinnige manier. Daor zou 't ook gespokt hebbe. Mar hoe da dieje miens omgekomme is da wik ok nie.
De geheimzinnige kar 's Avons kwamen 'r altij manne bij elkaar, ik meen bij iemand op 't Schaverspad. As ze dan bij mekaar zate was er op 'n bepaalde tijd, - welke tijd weet ik nie - buiten 'n vrimd geluid. Elke keer op 'n bepaalde tijd, net of er 'n paard en kar voorbij kwam gehold. Dan rende de manne nar buite, maar ze zage nooit iets. Da werkte die...
Goaitsen - dy wennet hjir yn 'e buert - fortelde my ris, hy hie hjir ris hwat sjoen op dit lân hjir njonken. Hwat it wie koed er net sjen, mar it like nuver, sei er. Hy tocht: ik mat goed sjen of it sloft of as it sweeft. Sweeft it, dan doocht it net. "It sweefde", sei er. "Doe tocht ik: set sokken." En hy naeide út.
nl.verhalenbank.38632
Bontsje Keke wie it fremdste mantsje fan 'e Westerein. Ik en myn broer hienen moalhandel. Wy brochten wol mais en koarnmoal en sa by him en dan die hy ús de forhalen. Hy fortelde altyd oer syn bilevenissen by nacht. Hy wenne by 't spoar. Elkenien koe him. Keke moest nachts wit hoe faek út bêd wei. Dan moest er in bigraffenis sjen. Meastal wie dat op it...
Yn 't selde âlde hûs achter Jehannes Meerstra hat myn man ris hwat fremds bileefd. Ik lei to sliepen, myn man wie wekker. Ien fan ús bern slepte yn 'e krêbbe op 't fuottenein. Myn man Klaes lei wekker. Doe kom der midden yn 'e nacht oer de keamer in bot fjûr oan. 't Wie in klobbe fjûr, sa great as in treppot. Dy klobbe fjûr gong by 't bêdsket op. Doe soe...
nl.verhalenbank.38279
Klaes Boskma hie in stik lân, dêr helle er 't hea út mei in hynder. Njonken dat lân wie bou. Dêr hie Jehannes Meerstra tún. Dat lân fan Klaes wie tige ûnsljocht en sa moest er op in stuit by in hichte op. It hynder koe 't net dwaen, dy koe der net by opkomme mei de folle wein. Dat like fremd, hwant oars koe 't hynder 't altyd wol dwaen. Mar nou koe Klaes...
nl.verhalenbank.38103
Heit hie in stik heide kocht, dat wie by de Skieding. Dat hie er mei twa oaren kocht. Der sieten seadden op en mei har trijen wienen se dêr oan 't baggerjen. Us mem en de beide froulju fan 'e oare manlju gongen dêr dan mei har trijen hinne, elk achter in kroade, om turf op to heljen. Dat wie in hiel ein fan hûs en sy namen de bern mei. Dan moesten se by...
Der wienen twa jongfeinten dy woenen ien bang meitsje. Hja gongen boppe op elkoar stean tsjin in muorre oan yn 't tsjuster, doe't dyselde der oan kaem. Mar dy seach omheech, en sei: "Dit liket raer. Twa ha 'k wolris boppe op elkoar sjoen mar dêr noch noait in trêdden boppe op." Doe woarden de twa jongfeinten sa bang dat se draefden fuort. Hwant sy...
nl.verhalenbank.37879
Yn 't Barrahûs gebeurde it faek, dat minsken dêr ûnderdak krigen foar de nacht. Op in joun kom dêr ek in frommes yn. It wie in fremd frommes, dat se net koenen. Ien fan 'e mannen, dy't dêr ek sieten, wie in soldaet. Dy soe dêr dy nachts ek sliepe. Doe't er in pear kear nei dat frommes sjoen hie, tocht er by himsels: bistû eins wol in frommes? Hy gong...
nl.verhalenbank.37818
0