Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
2,667 datasets found
Dutch Keywords: voorteken
E: Ik heb wa es mangs heurd, dat een wel at dat van te vuurtn zöag en at den der hen gung en he höl de haand der an an n post, at t dan woarm was, dan gebuurn t rap, wat t koold, dan kon der nog wa nen heeln zet owwer hengoan, vuurdat dat hoes zol ofbraandn. Wit: Ja, dat weet ik nich, mer doar heb ik t fiene ok nooit van heurd. Zoo deadn ze t en zoo was...
nl.verhalenbank.128614
E: Watn leu hebt ok wa mangs zeen, dat der een of ander tremmeke zol loopn eargns. Wit: Auto waagns zoonder peer, dat hebt ze ok almoal wa zeen loopn. Ik heb metmaakt, bie oons was n mooi buske, mer t ston achter de bek, zeg mer het heurn oons nich en mooi almoal eekn holt, heelmoal, zeg mer, tegn mekaar opwasn en goede dikn, mer gen beum nog, echt nen...
nl.verhalenbank.128628
Mien zuster, den koump moal wier, Hanna, den is no a dood, den koomp moal wier van Geester, dat was op nen woensdagmerrag, ne cursus volgd, dat is ok a viefndertig, zesndertig joar liedn, doe zeg moor, no mö’k die wat verteln, doar steet n nejd hoes langs de weg. ik zeg, nee toch. Dat is echt woar, zeg ze. Hoeveer van de weg of, Zo’n dertig meter, zo’n...
nl.verhalenbank.128489
Klein Haarhuis: Joa, dat klopt, n zeker aantal leu, dee könt dat zeen ... alle hebt de gave. Ik was moal bie ten Coat en nen machtign tank mos doar komn, dat was nen tank, den wöag zeker wa twintig ton, ne geweldig grootn waag, ne politiescorte d’rbie, den kwam doar oet ne kwekeriej, doar oet Hollaand, oet Westn, Westzaan of doar en ze woln hem bie ouns...
nl.verhalenbank.128490
En doarum ie möt ok wa es mangs de hersens loatn wearkn. En in dat geval spölt dat ok wa de hoofdrol, mer ie hebt ok wa es verscheidene valn da’j van te vuurtn dat anveult. ik heb t had, dat was bie Gait Roelofs., de Höfter oet Tubbig, Gait, den is no doad, nen beste keerl, koump wier oet de kolnmien, doar lewwern te Coat alle waagns an, nich. En doe mosn...
nl.verhalenbank.128491
Kl.H.: In nen dreum, ik zit bie mien breur, wie warn a lang trouwd, dat is a wa vieftig joar liedn, ik lig gewoon in ber hel op wakker, ik dach, dröam ik no, ik dach ik zin kloar wakker, mer ik zee d’r niks van, ik dach, wat steet doar toch bie de duur, ik dach wat möt hij doar no? n Buurman stun d’rbiej, den en den, wat mot dat no, wat mot dat no...
nl.verhalenbank.128492
Klaassen: Zie hadn vrower mangs de gave van t tweede gezicht. Kleissen: Dat was ok ne gave. n Buurman kwam bie oons vrower moal, ja god, doe was ik mer zo’n jeunkn, en doe per slot van rekn, is de vaar nog in hoes? Is Kleissen nog in hoes? Mien vaar hette Kleissen, Jans of dit of dat. Nee, wat is d’r dan? Ik wil Kleissen sprekn. No har moder zegd: wat is...
nl.verhalenbank.128506
Kleissen: Doe was ik nog nich geboorn. En wat n breurke van mie is, dat is, loa´k es kiekn n joar of acht junger as ik, of ölder as ik west, vuur mien tied was dat, ik was doe nog nich geboorn en doe ha´w bie oons ne meid H.H. v. S., doar woont d´r ok wat van in Haarbig of Geestern, in ieder geval per slot van rekn, moder was in de kökn, vrower ha´w nog...
nl.verhalenbank.128523
H.E.: Doa he’j ok van die verhaaln, dat ze in de tookomst wat könt zeen, met doadgoan en zoa, dat ne oel ... E.M.: A’j nen palmbos bie t hoes hebt en doar zatn van dee uulkes zatn doar in. Dan ko’j net verteln was wis, mer dan gung der en doad, ik heb verschilnde moaln, oons moder ok, nich, en dat ding dan moal schreewde en jaagn hem dan vot, nich, H.E.:...
nl.verhalenbank.128529
H.E.: Ik heb ok wa, Eduard, heurd, as t precies midn onder de mis, he, onder de consecratie, wanneer dan de klokn luudt. E.M.: Dan stearft der een. H.E.: Is oe dat ok wa es passeerd? E.M.: Dat is ok wa mangs oetkömn. G.M.: Doar he’k t es moal met ouns vaar owwer had, doe den nog lewde, wees wa, en den har t der es moal met de pastoor owwer had, wees wa,...
nl.verhalenbank.128531
H.E. Eduard: n Oortmöskediek en de spoorlien en zuk ding, he, dee konn de leu a mangs van te vuurtn zeen ankomn, dan zöagn ze ok eargns n lechtke duur t veald hengoan, terwijl at der toch genne spoorlien was. E.M.: Oh joa, dat was vrower ok doe den tram hier vrower kwam, nich, doe hadn ze ok al dee lechtkes zeen, nich, al dee lechtkes zeen en later doe...
nl.verhalenbank.128536
H.E.: Zeg, Eduard, babys, zeg met kleane keender, dee nog in dat vlies bint geboorn, met de geboorte, dat neumt ze dan met n helm op geboorn, die zoln vuural in de tookomst könn kiekn, dee zoln vuural vuurgezichtn hebn. E.M.: Dat he’k nooit heurd, dat he’k nooit heurd. G.M.: Ik heb wa es mangs heurd, dat der wat warn geboorn met n helm. H.E.: Dan zit ze...
nl.verhalenbank.128547
Ben Kleissen: Doe in dee tied zöagn ie ok aait n lempke braandn bie t putke doar. Kleissen: Ja, in dee daag ha’j ok zuk verrek slecht water, zo’n dertig meter van hoes of ha’j zonne put. Ne putring met ne poomp, doar har ne poomp opstoan, en doar zat werkelik good water in, wie mosn al t water um koffie van te dreenkn en vuur t waske of zuks wat, wie mosn...
nl.verhalenbank.128508
G.E.: Dee hadn der es moal loopn tusken Mös-Gerrad en Stej-Greads en ik wet nich, of ze noa Hobbelt hebt ze löaw’k weelt, noa Hobbelt hen kaartn E.M.: Dien vader hef löaw’k noa Hobbelt goan noa Jannöakn. G.M.: Doar hebt ze hen weelt. E.M.: Zövnteen joar löaw’k. G.M.: Joa dat is eerlik woar, dat hef he zölf a moal vertöln en doe hebt ze doar loopn, wes wa,...
nl.verhalenbank.128545
H.E.: Nee, t verhaal op zikzölf is mooi. ll He’j hier in Geester nog leu had dee de tookomst kon vuurspeln? F.Ve.: Joawa, dee bint der nog wa J.Ve.: Dee hebt hier wa west. Vr. Met ne fancy-fair. Nem doar an de Tubbige weg Lucas of an de Vasser weg, den slager J.Ve.: Beernink. Vr.: Den kan veuln. J.Ve.: Joa, den kan ok striekn. Vr.: Dat kan ik ok wa ......
nl.verhalenbank.128571
Kleissen: No wo’j owwer de heamennekes gangs? Kl.H.: Doar wet ik niks van, no goa ik vot. Ben: Ik wol nog efkes koffie doon. Kl.H.: Ik wil niks hebn. Ben: Met ne vlak kreantnwegn Kl.H.: Nen bongn vuur op t hoes, dat wet ik almoal nich, dat kaan’k nich precies biehooldn, op n vuureand, dat gif, boe lang at dat doert, nem mer an van n joar, kan ok wa dree...
nl.verhalenbank.128516
Alde Hindriks Kike wenne achter ús. Mem sei op in kear: "Der sil ûnwaer komme, dan rekket âlde Hindriks Kike har hûs der ôf. Ik ha 't brânnen sjoen. En op 'e Foarwei sil de boerepleats fan Dedde Wybenga ôfbrânne en alle fé sil der yn omkomme." 't Is allegear sa gebeurd. Hja sei: "Ik sjoch allegearre fjûr." De oare deis gebeurde it. Der kom in greate...
nl.verhalenbank.36300
Hjir dwarsoer hat in hutte stien, dat wie net mear as in foech keet. Dêr wenne in âld minske yn. Dat âld-minske kom to forstjerren. Dêr koe net in wein op 't hiem komme, hwant der roan allinne mar in smel fuotpaedtsje nei de dwarsreed ta. Doe moest de kiste fan 'e hoeke nei dy keet ta droegen wurde. Us buorman passearde de jouns fan tofoaren, doe wie 't...
nl.verhalenbank.34517
Op it Heechsân yn Eastemar stie de pleats fan Tsjerk-om en Piter-om. In wike foardat dy pleats opbrând is seach ien fan 't Heechsân him yn 'e nacht yn 'e brân stean. Dat wie foartsjirmerij.
nl.verhalenbank.31309
Mien voader zag meer; de spoorliene Assen-Stadsknoal beveurbeeld laank veurtied; hai het n riege lichies zain, dei mit n gloepske gang over t veld nei-den. Hai wos ook te verteln, dat er lu van de weg smeetn wazzen. Zai binnen woor teegn aanloopn of ain het heur oppakt. Is zulfs n keer aine deur verdronken; hai kwam in t woater terechte. Hoelnde honden...
nl.verhalenbank.46195
2