871 datasets found
Dutch Keywords: voorspellen
E: Ik heb wa es mangs heurd, dat een wel at dat van te vuurtn zöag en at den der hen gung en he höl de haand der an an n post, at t dan woarm was, dan gebuurn t rap, wat t koold, dan kon der nog wa nen heeln zet owwer hengoan, vuurdat dat hoes zol ofbraandn. Wit: Ja, dat weet ik nich, mer doar heb ik t fiene ok nooit van heurd. Zoo deadn ze t en zoo was...
nl.verhalenbank.128614
E: Watn leu hebt ok wa mangs zeen, dat der een of ander tremmeke zol loopn eargns. Wit: Auto waagns zoonder peer, dat hebt ze ok almoal wa zeen loopn. Ik heb metmaakt, bie oons was n mooi buske, mer t ston achter de bek, zeg mer het heurn oons nich en mooi almoal eekn holt, heelmoal, zeg mer, tegn mekaar opwasn en goede dikn, mer gen beum nog, echt nen...
nl.verhalenbank.128628
Mien zuster, den koump moal wier, Hanna, den is no a dood, den koomp moal wier van Geester, dat was op nen woensdagmerrag, ne cursus volgd, dat is ok a viefndertig, zesndertig joar liedn, doe zeg moor, no mö’k die wat verteln, doar steet n nejd hoes langs de weg. ik zeg, nee toch. Dat is echt woar, zeg ze. Hoeveer van de weg of, Zo’n dertig meter, zo’n...
nl.verhalenbank.128489
Klein Haarhuis: Joa, dat klopt, n zeker aantal leu, dee könt dat zeen ... alle hebt de gave. Ik was moal bie ten Coat en nen machtign tank mos doar komn, dat was nen tank, den wöag zeker wa twintig ton, ne geweldig grootn waag, ne politiescorte d’rbie, den kwam doar oet ne kwekeriej, doar oet Hollaand, oet Westn, Westzaan of doar en ze woln hem bie ouns...
nl.verhalenbank.128490
Kl.H.: In nen dreum, ik zit bie mien breur, wie warn a lang trouwd, dat is a wa vieftig joar liedn, ik lig gewoon in ber hel op wakker, ik dach, dröam ik no, ik dach ik zin kloar wakker, mer ik zee d’r niks van, ik dach, wat steet doar toch bie de duur, ik dach wat möt hij doar no? n Buurman stun d’rbiej, den en den, wat mot dat no, wat mot dat no...
nl.verhalenbank.128492
Klaassen: Zie hadn vrower mangs de gave van t tweede gezicht. Kleissen: Dat was ok ne gave. n Buurman kwam bie oons vrower moal, ja god, doe was ik mer zo’n jeunkn, en doe per slot van rekn, is de vaar nog in hoes? Is Kleissen nog in hoes? Mien vaar hette Kleissen, Jans of dit of dat. Nee, wat is d’r dan? Ik wil Kleissen sprekn. No har moder zegd: wat is...
nl.verhalenbank.128506
Kleissen: Doe was ik nog nich geboorn. En wat n breurke van mie is, dat is, loa´k es kiekn n joar of acht junger as ik, of ölder as ik west, vuur mien tied was dat, ik was doe nog nich geboorn en doe ha´w bie oons ne meid H.H. v. S., doar woont d´r ok wat van in Haarbig of Geestern, in ieder geval per slot van rekn, moder was in de kökn, vrower ha´w nog...
nl.verhalenbank.128523
H.E.: Doa he’j ok van die verhaaln, dat ze in de tookomst wat könt zeen, met doadgoan en zoa, dat ne oel ... E.M.: A’j nen palmbos bie t hoes hebt en doar zatn van dee uulkes zatn doar in. Dan ko’j net verteln was wis, mer dan gung der en doad, ik heb verschilnde moaln, oons moder ok, nich, en dat ding dan moal schreewde en jaagn hem dan vot, nich, H.E.:...
nl.verhalenbank.128529
H.E.: Ik heb ok wa, Eduard, heurd, as t precies midn onder de mis, he, onder de consecratie, wanneer dan de klokn luudt. E.M.: Dan stearft der een. H.E.: Is oe dat ok wa es passeerd? E.M.: Dat is ok wa mangs oetkömn. G.M.: Doar he’k t es moal met ouns vaar owwer had, doe den nog lewde, wees wa, en den har t der es moal met de pastoor owwer had, wees wa,...
nl.verhalenbank.128531
H.E. Eduard: n Oortmöskediek en de spoorlien en zuk ding, he, dee konn de leu a mangs van te vuurtn zeen ankomn, dan zöagn ze ok eargns n lechtke duur t veald hengoan, terwijl at der toch genne spoorlien was. E.M.: Oh joa, dat was vrower ok doe den tram hier vrower kwam, nich, doe hadn ze ok al dee lechtkes zeen, nich, al dee lechtkes zeen en later doe...
nl.verhalenbank.128536
H.E.: Zeg, Eduard, babys, zeg met kleane keender, dee nog in dat vlies bint geboorn, met de geboorte, dat neumt ze dan met n helm op geboorn, die zoln vuural in de tookomst könn kiekn, dee zoln vuural vuurgezichtn hebn. E.M.: Dat he’k nooit heurd, dat he’k nooit heurd. G.M.: Ik heb wa es mangs heurd, dat der wat warn geboorn met n helm. H.E.: Dan zit ze...
nl.verhalenbank.128547
G.E.: Dee hadn der es moal loopn tusken Mös-Gerrad en Stej-Greads en ik wet nich, of ze noa Hobbelt hebt ze löaw’k weelt, noa Hobbelt hen kaartn E.M.: Dien vader hef löaw’k noa Hobbelt goan noa Jannöakn. G.M.: Doar hebt ze hen weelt. E.M.: Zövnteen joar löaw’k. G.M.: Joa dat is eerlik woar, dat hef he zölf a moal vertöln en doe hebt ze doar loopn, wes wa,...
nl.verhalenbank.128545
H.E.: Nee, t verhaal op zikzölf is mooi. ll He’j hier in Geester nog leu had dee de tookomst kon vuurspeln? F.Ve.: Joawa, dee bint der nog wa J.Ve.: Dee hebt hier wa west. Vr. Met ne fancy-fair. Nem doar an de Tubbige weg Lucas of an de Vasser weg, den slager J.Ve.: Beernink. Vr.: Den kan veuln. J.Ve.: Joa, den kan ok striekn. Vr.: Dat kan ik ok wa ......
nl.verhalenbank.128571
Kleissen: No wo’j owwer de heamennekes gangs? Kl.H.: Doar wet ik niks van, no goa ik vot. Ben: Ik wol nog efkes koffie doon. Kl.H.: Ik wil niks hebn. Ben: Met ne vlak kreantnwegn Kl.H.: Nen bongn vuur op t hoes, dat wet ik almoal nich, dat kaan’k nich precies biehooldn, op n vuureand, dat gif, boe lang at dat doert, nem mer an van n joar, kan ok wa dree...
nl.verhalenbank.128516
Alde Hindriks Kike wenne achter ús. Mem sei op in kear: "Der sil ûnwaer komme, dan rekket âlde Hindriks Kike har hûs der ôf. Ik ha 't brânnen sjoen. En op 'e Foarwei sil de boerepleats fan Dedde Wybenga ôfbrânne en alle fé sil der yn omkomme." 't Is allegear sa gebeurd. Hja sei: "Ik sjoch allegearre fjûr." De oare deis gebeurde it. Der kom in greate...
nl.verhalenbank.36300
RK: Wel eens gehoord van een vrouwtje dat hier voor heks werd aangezien? HR: Berendina...die woonde hier toen een eindje verderop. Het trapje is er nog. Die vrouw die was vroeger waarzegster. Berendina. Dine meu. Dine meu zeiden ze altijd. Die was waarzegster. Dan heb je verschillende. Ze heeft vroeger ook voorspeld dat eh ja, dat eh...schepen, vroeger,...
nl.verhalenbank.43947
Der wienen bern, dy woarden mei de helm geboaren. As dy helm omleech lutsen woarde, mei de geboarte, dan moesten dy bern alles sjen. Lutsen se de helm omheech, dan net.
nl.verhalenbank.21898
Van sommige gebeurtenissen zouden enkele personen voorteekenen gezien of gehoord hebben. (In den volksmond "veurspeukels" genoemd). Zoo hoorde ik van een zeer betrouwbaar persoon een pertinente verklaring, dat hij op een plaats, waar later de Noord-Oosten Waalspoor werd aangelegd, duidelijk een trein had hooren passeeren en dat toen van een in de buurt...
nl.verhalenbank.13619
Hamse: Ik weet nich, of ik dat zao verteln kan, mer prebearn dan. Ja dat is west in 1914, doe was d'r ne landbouwcursus hier in Rossum en dee cursus doerde - meester Helt gaf dee - en dee cursus doerde tot half tien. Engelbertink: Gaf meester Plegt dee dan nich? H: Meester Plegt deer dat ok wa, één aomd deer meester Plegt dat en twee aomn meester...
nl.verhalenbank.128412
Doe't Hitler oan 'e macht kaem, wenne der yn Frankryk in minske, in sikere Madame, dy koe alles foarút sjen. Dêr stjûrde Hitler ien hinne om presys gewaer to wurden hoe't it forrin wêze soe fan syn polityk. It minske hat alles haarfijn forteld. It is krekt sa gong oant yn 'e lytste bysûnderheden ta. Trouwens in diplomaet Dimitrow hat him ek foarspeld...
nl.verhalenbank.33708
2