Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
67 datasets found
Dutch Keywords: volgende
G. Holleman liep langs een huis en keek telkens naar de goot en naar boven. Den volgenden dag viel de schilder die te werk was van de leer af.
Heksn zatn soms in n kadde. Was op Schoonebeek n moal n kerel bie de weg mit zien handstok en toun luip er al moar n zwaarde kadde om hom tou. Hai gaf t baist n slag mit de stok en…….. de andere dag zag hai n wief, dat as hekse bekend ston, mit n douk om de arm loopn. Zai har dei tik kreegn.
nl.verhalenbank.44918
Ik kan joe nog wol meer verteln over vrouger; dingen dai k mit moakt heb of dai mie verteld bint. Dat gebeurde wol meer, dat ze mit de duvel te moakn kreegn. Ain keer heb k dr wat van mitmoakt. t Was op n oavend en ik was bie de boer in hoes, woor ik dainde. Wie zatn zo wat te prootn en dou zee ain van de wichter: “Ik heb de waske ja vergeetn, dai lig nog...
nl.verhalenbank.44546
Wat ik joe vertelle, is waar gebeurd. Wie woonden in t veen niet ver van de grens met Duutsland. Ons huus har een strooien dak. Dat kwam toen wel meer veur, zoas nou met riet. Op n keer hingen aan de stro-deurn eier; warkelieke tuuteier; hier en daar iene. We hadden twie bedsteden en daar laggen ook al eier in. Mien vrouw en ik wuzzen niet, wat wie daar...
nl.verhalenbank.44476
De volgende bewoners hebben der ook nait laank in woond, want dei zaggen 't spook net zo goud aankomen. Gain mens duz d'r toun nog in en doarom is 't hoes ofbrookn. Ie kennen dit rustig veur woar aannemen; aal dei mensen heb ik kend en d'r leevn nog gounend van. 't Is ongeveer vieftig joar leden.
n Betrouwboar persoon oet Veele vertelde mie ais: "Ons kinder ruipen s oavends voak dat dr wel um t hoes tou luip. Ze laggen op berre en wurn dan baange. De honden sluigen ook aan. En de andere dag stön de deure van t achterhoes oopm. Wie hebt wol al op paast mit de buurn, en dan kwam dr niks. Pazzen wie nich up, dan können ie dr op aan: deure lös, slot...
nl.verhalenbank.43137
Oan 'e Godloas Singel lei in boat oer de kop oan 'e kant yn 'e berm. Der wie in man, dy moest dêr faek lâns mei in protte jild by him. Op in nacht kaem er dêr wer lâns. Der wienen twa man dy rounen him tomjitte, dy woenen him fan it jild birove. Doe't dy man de twa yn 'e fierte gewaer woarde tocht er: "Hwa wit hwat dy yn 't sin ha. It wisse foar it...
nl.verhalenbank.38586
Op 'e Finnen (ûnder Feanwâlden) wennen minsken dy hienen op in joun praters. Letter die bliken dat de buorlju wisten alles hwat dêr dy jouns yn dat hûs bipraet wie. Der siet by dy minsken alle jounen in fremde kat yn 't finsterbank. Doe moest âlde Gosse der op in joun út to pisjen en doe streake him dy swarte kat om 'e fuotten hinne. Doe joech er dy kat...
nl.verhalenbank.38572
Komme der swarte roeken op it hiem, dan bitsjut dat dat der ien stjerre sil. Skatterje der eksters ticht by 't hûs dan stjert der ek gau ien. As op in bigraffenis de klok klept komt der ek mei gauwens in deade. As der op moandei ien opdroegen wurdt, dan folget der hiel gau wer ien. Dat haw ik faek meimakke.
Alde Fije Antsje koe har yn in kat foroarje. De jouns kaem ien dy kat yn 'e mjitte. Dy hie dy kat in traep jown, hwant it wie in fremde kat en dêr hie er it net op stean. De oare deis hie Antsje in sear plak oan 'e kop.
Tsjoensters foroarje har yn katten. Hjir stiet in hûs, dêr siet ris op in joun in fremde kat yn 't finsterbank bûten to harkjen hwat der bipraet woarde. As se him fuortjagen, kom er wer. Doe ha se him in opstopper jown. De oare moarns wie hjir op 'e Wâl in âld minske kreupel.
nl.verhalenbank.38227
Op in nacht, doe't ik op bêd lei seach ik allegear hege huzen. De oare deis krige myn broer in ûngelok en moest nei 't sikenhûs ta yn 'e stêd. As jo yn in droom hege huzen sjogge, mat der altyd ien út 'e húshâlding nei 't sikenhûs ta.
nl.verhalenbank.38195
Op 'e Hoek, by de wei nei de Hoekswâl wennen mem en dy. De buorfrou wie siik en lei op bêd. Doe hearde mem op in joun klopjen. Mar der wie net ien. Doch hie mem it klopjen dúdlik heard. De oare jouns waerd der wèr kloppe. Mar doe wie 't wòl echt. "Hwa is der?" sei mem. Doe wie 't Sibe, de buorman. Hy kaem to sizzen, dat syn frou overleden wie.
nl.verhalenbank.38193
To Hurdegaryp, by dokter Bontekoe wie in hekke, as se dy ticht dienen wie er de oare deis wer iepen.
nl.verhalenbank.38124
De mem Janne learde op dat stuit har dochter Luts it fleanen. Janne koe har yn in kat foroarje. Se ha ris in kear op in fremde kat smiten en dy mei in klomp rekke. Doe wie de tsjoenster de oare deis kreupel. (dat waerd fan Janne forteld.)
Fan 'e tsjoensters mat der om 'e sawn jier ien dea. As der in fremde kat slein of smiten woarde, koe men der mar fan op oan dat de tsjoenster de oare deis in doek om 'e kop hie. Dan wie se bitsjoend.
nl.verhalenbank.37982
Hy wie boerefeint en hie de gewoante altyd let thús to kommen. Op in kear wenne er by in boer, dy hie dêr in hekel oan. Dat dy die de doar op slot. Mar de oare moarns lei Jehannes wòl moai op bêd. Hy wie der samar ynkom; fêste slotten joech er neat om.
Ritske Bekkema hat hjir tichteby yn in húske wenne. Dêr wie wol gauris in fremde swarte kat by him om 'e doar hinne. Ritske sei: dat is âlde Jehannes' Wyts. Wyts wie in tsjoenster. Doe krige Ritske op in joun it gewear en doe skeat er dy kat. De oare deis hie âlde Jehannes' Wyts in kreupele skonk.
nl.verhalenbank.37840
Alde Rikele Myt fan 'e Skieding wie in echte tsjoenster. In suster fan ús heit hie in bern oerwoun. Dat bern bleau by pake en beppe yn 'e hûs. Op in kear wie beppe to praten by Rikele Myt. Hja naem it bern mei. It bern wie de oare deis sa siik as in houn. It is net wer better woarn, 't is stoarn. Alde Myt hie 't bern deatsjoend.
Dy't op 'e klaei de koarts krige - de klaeikoarts - koe dy allinne wer kwyt wurde, as er wer nei de klaei ta gong. Dat haw ik sels yndertiid meimakke. Wy arbeiden faek yn Emden. Mei in boatsje via Delfsyl farden wy dêrhinne. Wy wienen dêr yn 'e kost yn in streek huzen, dat hiet Lombok. Dêr roan in ringat lâns en dêr stonk it tige. Minsken fan ús kant...
nl.verhalenbank.37702
0