Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
275 datasets found
Dutch Keywords: vogel
jongedame: Hier is ok wa eerder nen man west noar Witbreuk vroagn. E: n Grootn Kristen, nen grootn keerl. J: met nen board. E: dan is t nen aandern west. J: Dat is a n paar joar, n paar joar, no ja, twee joar of zoa. Wit: en dee hoondn begonn te bietn en dat means keann .. t was natuurlik, ik keann t wa, mer ik nich zegn, derstek dat is t, zoavöl kon zik...
nl.verhalenbank.128606
Witbreuk: In 1839 Mevr. Wilderink: In 1938 vuur n oorlog a. Wit: Dat wet ik zoa nich, mer ik wet wa oons Lida was n joar of tien, mer zee begreep't ook a. Zoa klean at he was. Ja, no dat means kwam vaak bie oons en doe zeg ik: Doe koons wa vaker komn, doe hes gen keend of kuukn en ik zit in n rommel in, a'k nich vuur of achteroet kan en doe zeg ik: mer ik...
nl.verhalenbank.128604
Doe't de fûgels allegear in namme en fear krigen hienen, hienen se allegear noch in bigear. De iene woe dìt noch ha en de oare dàt. Hwant sy woenen der graech allegearre tige moai útsjen. Allinne de nachtegael oppenearre him net. Dy hâldde him stil. Dy wie wol tofreden mei syn ienfâldich pakje. Mar omt er sa tofreden wie krige er 't allermoaiste geskink,...
nl.verhalenbank.20210
Ik molle froeger gauris. 'k Wie op in kear fan hûs, ik siet yn 'e buert fan Almelo. Dy deis hie 'k gjin sin oan moljen. It wie krekt as drukte my hwat. Der kommen in pear eksters by my, dy skatteren hyltyd om my hinne. De jouns krige ik in tillegram. Myn heit wie slim siik, ik moest thúskomme. De eksters wienen de boaden.
nl.verhalenbank.26852
As men eksters foar hûs sjocht, dan bitsjut dat fleurichheit. As men eksters achter hûs sjocht, dan bitsjut dat treurichheit.
nl.verhalenbank.27027
Ik: "Toch aardig met zukke kollen: dan ben het vliegen, en dan ben het muizen. Je zoudt zeggen: hoe ken het?" Nadort: "Zeg dat wel, mijnheer, maar soms ben het vogels, maar den ben het eigenlijk geen kollen. Dan is het meer zwarte kunst. Uwe weet wel, dat ik ers van de strontkar bij Klaver gevallen ben, en dat me vrouw toe zoo akelig was. Nou, toe had al...
nl.verhalenbank.9312
Swellenêsten meije net útroege wurde, hwant in swel bringt gelok oan. In swel is in heilige fûgel en as men dy leed docht dan sil men sels ek leed ûnderfine.
nl.verhalenbank.35999
Der wienen twa boeren, dy kuijeren op 'e reed. Doe song dêr in fûgel. Doe sei de iene boer: "Dy fûgel sjongt foar my." "Né," sei de oare boer, "dy fûgel sjongt foar míj." Doe krigen dy beide boeren rúzje. Doe woarde it in pleitsaek. Foar hwa hie nou de fûgel song? Foar de advokaet.
nl.verhalenbank.23889
As de swarte roeken sa to kear gongen by it jirappeldollen op it lân dan komt der in bigraffenis. Ek as de eksters bot skatterje.
nl.verhalenbank.33053
As in houn spûkgûlde koe men der mar fan op oan dat der in sterfgefal yn 'e buert kom. Mem hie 't net op eksters bigrepen. As der in minske op stjerren lei kom der in hiele kloft eksters op it hiem en dy skatteren mar om 't hûs hinne. Wy ha 't sels bilibbe mei in ekster. Doe't ús heit tige min wie kom der in ekster by ús op 't hiem. Dy gong op 'e hekke...
nl.verhalenbank.33721
Spûkgûlde der in houn, dan leaude men fêst dat der in sterfgefal kom. De houn stie mei de kop nei de kant út to sjen dêr't ien stjerre soe. As eksters skatteren kom der ek in deaden.
nl.verhalenbank.19692
As in bern lêst hat fan termynsetten dan mat men in levende dou iepensnije en dan fuort om 'e fuotsjes fan it bern hinne dwaen.
nl.verhalenbank.23917
Doe't Kristus stoar, wie alles stil en yn 'e rêst. Mar de swel fleach ôf en oan. Sa komt it dat de swellen nòch altyd almar hinne en wer fleane en gjin rêst krije kinne. Dat is har straf.
nl.verhalenbank.20213
Als er een vogel tegen het glas vliegt, is dat een doodsbericht.
nl.verhalenbank.50910
As in fûgel it paedtsje fan in hûs lâns komt, dan bitsjut dat, dat der in deaden komt.
nl.verhalenbank.21864
Spookdieren De snip schijnt ook een soort spookvogel te zijn geweest. Op grote hoogte heeft het diertje de gewoonte schuin naar beneden te gaan. Met een paar veertjes van de vleugel maakt het dan een eigenaardig geluid. Daar waar het ophoudt, was een schat in de bodem verborgen.
nl.verhalenbank.13418
Als er een vogel op de gaffel zat, was dat een slecht veurteken. Soms kwam er een dode.
nl.verhalenbank.43549
Ik: "Ja, die kollen moeten raren dingen zijn." Nadort: "Of het, mijnheer. Ik en mijn vrouw bennen ook ers bekold geweest. We trilden, werden mager, konnen niet slapen, zweetten erg en meer van die narigheid. Toen hebben we het hoofdkusschen open gemaakt, en daarin zaten wel een soepbord vol veeren met een kop er nog bovenop, die an mekaar geklonterd...
nl.verhalenbank.9311
In moart komt út, al sille de fûgels 't ek útroppe, sei mem.
nl.verhalenbank.33858
Ik roan fan Strobos nei Dokkum ta, dêr't myn âlden wennen. Heit wie tige min. Underweis wienen der hyltyd kaën boppe myn holle. Dan wienen se wer achter my, dan fleagen se wer oer my hinne. As se dan foar my wienen, kearden se har om en seinen: "Kaah-kaah- " Dan sei ik: "Te laat - " Doe kom der ien njonken my to rinnen. Dy frege: "Hwat bitsjut dit?" Ik...
nl.verhalenbank.21290
2