Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
461 datasets found
Dutch Keywords: vluchten
De bende van Pier Zuudof De zôôgenêêmde bende van Pier Zuudof bestieng uut ’n man of zevene: Pier Zuudof, Koa Zuudof (die à lêêter etrouwd ewist eit mie Kees Traas), Klaas Westdurp, Joane Westdurp, z’n zuster (die à lêêter trouwden mie Sjef van Waardenburg en zôôdoende de grokkemoeder wier van de vrouwe van Karel Vermeulen), dan nog Merien Traas, ’n...
Dat is hier ok wel voorgekomme, dat d'r hier een ouwe vrouw was, die wier als heks beschouwd. Dan ware d'r een partijtjie jonges, nou die liepe dat huisje mis. Die jonges die vloge weg. Want hekse wiere als gevaarlijk beschouwd.
1. Fostedina ef Ho it dragen fen earîsers în de moade kommen is. Historisk romantisk forhael I. Jimme witte allegearre fen sels wol, hwet in earîser is, binammen in wolsted boer ef borger, dy mei in stik thrye, fiower greate dochters opskîpe is, wit mâlle skoan, dat dy gouden kapen in mâlle porsie jild kostje en diûr fen ûnderhâld binne. Mar jim scille it...
Sa goed as ik it yn ‘t ûnthâld ha, sil ik de stoarje fen it Drylster tsjerkhôfspoek forhelje, sa ‘t ik it fortellen heard ha. Om 1830 hinne, wier der om it tsjerkhôf hinne in grêft, sadat it eins in eilântsje wier, en stie it mei de strjitte yn forbining troch in brechje, dat ôfslten wier mei in houten rafterstek. Nou gou doedestiids it sizzen, dat...
nl.verhalenbank.72430
M'n vrouws vader die wist mooie verhale te vertelIe. Die kwam uit StoIk. D'r was is een jonge, die was bij z'n meissie geweest en toen stong d'r een spook in 't wit en nog een vent d'r bovenop. Maar dat spook ging d'r van door.
Ja daar op de Val, daar was ‘t in die dagen een rare boel meneer en veel mensen kwamen in donkere nacht liever niet langs de Valpoort. Moeder, had ons eens verteld dat er [nauwe] de polder daar was een beroepsvisser, die heb ik zelf nog goed gekend he, op een nacht eens hele vreemde dingen meegemaakt hebt. De Valput, die kenne wel, die was in me...
Reitsma hie, as jong keardel op in tongersdei yn Boalsert op 'e merke fochten. Twa plysjes brochten him op nei it stêdhûs. Der, boppe it bordes fan de yngong wie it cachot. Se brochten him by de treppen op. Doe se boppe wienen sei Douwe: Nou kinne jim my einliks ek wol loslitte net? Ik kin dochs nergens hinne” Dat founen de plysjes ek en se lieten him...
Yn 1475 is de helte fan Boalsert ôfbrând. It fjûr wie oanstutsen troch in Ulbe Leidekker; út wraek. Hy fluchte mei Amsterdam. De beurtskipper fan Boalsert seach him dêr yn 'e stêd rinnen. Mei syn feint lokke er him yn syn skip. Dêr oermasteren en bounen se him en leveren him oan de gerjochtlichheit yn Boalsert oer. Hy waerd ter dea brocht oan de wip-galge.
nl.verhalenbank.50546
Ze zèje vroeger wel, da Dot [Dora], ’n vrouw bé’j ons ien de burt, hekse kos. Mien moeder geleufde er niks van. ’t Was ’n goed mins, zèj ze. En ze von ’t bar lillek, dat de minse da zèje. Dot zèj tege moeder altied: “De dierbare vrouw”. As ze nijtjes [nieuwtjes] had, kwam ze die altied on moeder vertelle en dan was ’t ielke keer: “De dierbare vrouw”. Ze...
nl.verhalenbank.50308
Op 'n draaiboom zat 'n kat. Men sloeg de kat weg. De kat sprong er weer op, draaide zich om en sprak: "Nou nog 'ns van Goeh." Maar van Goeh vluchtte.
'n Keer in d'n oorlog haan de Spanjaarden hier n'n boer mi zi perd meegenome. Toen d'n boer kans zag, trok ie d'r tussenuit. Hij worde achtervolgd dur de Spanjaards op hun volbloeds. Op Sloot in Lijsel (Liessel) is die mens toe binnen gevlucht. Dur woone nauw de van Hugtens. 't Heit nog 't slothuis.
nl.verhalenbank.46320
Mar mijn overgrôôtvaoder hé wel een keer wat meegemaokt die uh die winter toen die an 't verhuize was van Giesse Oukerk naer die boederij hiernaest en wou d'r een mevrouw meerije op die weg, op de Damse weg was tat, toe een smalle grindweg en toen zag tie dat t gêên vrouw was en toen gooid'n die z'n zwiep d'r af : 'vrouw wil ie die eve opraope ?' en toe...
J. de Koning Gans vertelde me: Toen ik in 1876 geboren zou worden, woonde m'n vader in hetzelfde huis als ik nu. Toen het zo ver was ging m'n vader de vroedvrouw halen. Die woonde in een huis in de Ridderstraat, waar nu de koster woont. Daar spookte het. M'n vader stond in de gang ('t was nacht) terwijl de vroedvrouw d'r eigen aankleedde. Plotseling kwam...
Kattendans Wij hadden vruuger 'n wei in Vught an de kant van Gestel, neffe Olieslagers as ge die wit. Da noemde ze daor de kattenheuvel. Daor heet 'ne mens 'n helehoop katte bij mekaor gezien. Da was Johannes van Zandvoort. Van Zandvoort kwam d'r aon gelope en daor kwame de katte aongedaanst, en ze zonge: "Hier komme de katte aangedaanst, poot in poot,...
nl.verhalenbank.41642
Geheimzinnige achtervolging Jaan Leermaokers heet 't nog geheurd. D'r was iemand, die op de Esschebaon achternao gezete was, die -t-ie nie zien kos. Hij was naor Esch gewist en inins zaat 'r iemand aachter 'm aon. Hoe harder dattie fietste hoe harde, die aander achter 'm aon ging. Hij heet nooit kunne zegge wattut gewist is. Zoiets heet Knillis Daankers...
Heks Net Ketel In de Vetpot, as ge Col voorbij bent, het bruggetje over, hedde 'n eike bos. Dar woonde Net Ketel. Die dee niks as in de bosse lope. Die gold ok as heks daar onder Eendeind. Die woonde in de Vetpot, tussen Col en het Stationskoffiehuis. Die dee niks as mee 'n sikkel door de bosse lope en iedereen die haar zag liepe as haaze weg. Da was 'n...
nl.verhalenbank.41593
Tsjin ùs oer, oan 'e Fryske kant fan 'e Skieding wenne Greate Germ (= Germ Smous). Dy wie deabinaud foar spoeken. Op in joun reizgen hy en syn jonge by ljochtmoannewaer oer de heide. Doe seagen se in man rinnen. It wie Hindrik Liefkes, dy hie dy deis in swart skiep kocht en dat hied er ophelle. Germ sei tsjin Mindert (syn jonge): "Hwat is dat?" "Ik sjoch...
Japik Zijlstra fan Kollum fortelde. Der hienen ris twa boppe op elkoar stien, dy woenen ien kjel meitsje. Doe't dyselde der oankaem wie er stean bleaun en hie sein: "Ik ha wolris twa boppe op elkoar sjoen, mar dêr noch noait in trêdden boppeop." Doe wienen dy beiden sa bang woarn, dat se wienen hurd útnaeid.
nl.verhalenbank.38475
It wie merke yn in doarp. Der wie in faem, dy sei de moarns: "Nou wol 'k joun in feint ha, al sil it de duvel ek wêze." Hja gong dy jouns nei 't dounsjen ta, mar se krige net in feint. Sûnder feint gong se ta de dounsseal út. Hja wie op wei nei hûs ta. Underweis, by 't tsjerkhôf, dêr stie de duvel op 'e wei. Hy hie hiele greate gleone egen, sa kaem er har...
Yn 't Suden fan Fryslân wenne in man, dy groef dêr in put. Hy woe wetter ha, mar koe gjin krije. Dy put wie hiel, hiel djip op't lêst en doe siet der op in moarn in bytsje wetter yn, mar dat wie sâlt. It wie séwetter. Dêr koe er neat mei. Doe hearde dy man ûnder út 'e put wei in stem. Der waerd roppen: "Flechtsje fan dit lân!" Doe hat dy man dat lân...
nl.verhalenbank.37942
0