Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
62 datasets found
Dutch Keywords: vlees
E: Pekkel? Dochter: oalde pekkel, bewaarn dee oalde leu en at de jongs an t voetbaln kwamn, nen lap met oaldn pekkel umhen en dat he'j no nich meer, dat was goed veur kneuzingn. Wit: Van t spek, dat wördn bewaard. Doar ko'j alle spiern met gangs kriegn. En ok veur t vee wa. E: Woarum gebroek ie dat nich vuur oen voot? Dochter: dat he'k nich meer. Wit:...
nl.verhalenbank.128622
Het is bij ons in huis gebeurd te Marrum. Overdag was er een koe geslacht en die hing in de slagerij. s Nachts is de kat er waarschijnlijk bij geweest, want ik zag de andere dag, dat er van het vlees gesnoept was. Een nacht later hoorde ik weer iets in de slagerij. Zou de kat opnieuw aan het smullen zijn? Ik mijn bed uit en naar de koe. Wat zag ik? Twee...
nl.verhalenbank.46181
206. Bart van Bindsbergen. De was een Jood dén had van 't Joodse geloof genoeg van. Hi'j ging nao de pestoor toe. Toe zeie tege de pestoor: "Heer pestoor, ik wol rooms worre". "Ja", zei de pestoor, "dat kan. Mao dan moj toch eers een betje les nemme". "Jao", harre gezeid, "dat wik ook graag doen". En dan moste een paar keer ien de wèèk kòmme. En dan wol...
nl.verhalenbank.22566
Der wie in faem, dy wie o sa moedich. Hja tsjinne by in boer en boerinne. Dy wienen us fuort togearre. Doe bleau dy faem allinne thús. Dy moest op it hûs passe. Doe kommen dêr dy nachts rovers. Der siet in gleske yn 'e doar. Ien fan 'e rovers die dat iepen en stuts syn holle der troch. De faem houde mei in swurd de kop der ôf en sette dy kop op 'e tafel....
nl.verhalenbank.19309
198. Bart van Bindsbergen. De waren een paar boereknechte en die wazze bi'j den enen boer weggegaon, zoat tat vroeger dan ging. Zi'j zeie: "Wi'j blieve bi'j mekaar, wi'j probiere een andere boer te kriege. Altied bi'j dezelfde boer, dan kriege wi'j ok gin ondervinding." Door op een dag: zi'j op stap. Kòmme ze aan een boerderi'j en vraoge of tén ok een...
nl.verhalenbank.22558
Yn 'e Harkema of yn dy buert wennen in pear âlde minsken. Dy hienen it tige krap. Sy wennen yn in âld keet. Sy gongen noait ergens hinne. Doe klommen der al us guon boven op it tek. Dy rôpen troch de skoarstien hinne: "Zijt gij daar?" De minsken dy't ienfâldich wienen, tochten: Dat is ús leaven Hear. Sy seinen: "Ja Heare." Doe liet it jongfolk in heal...
nl.verhalenbank.23848
Der wienen twa mannen oan 't meanen. Der roan in merry mei in fôlle njonken har yn 't lân. Doe gong de iene ynienen oer de sleat en snapte de fôle. Dy makke er dea en iet dêr in grou stik samar rou fan op. Doe sei syn kammeraed: "Giet dat hjir sa?" "Ja," sei de oare, "ik ha tiden, dan mat ik hwat forskuorre om op to iten. It is in gelok dat dy fôle hjir...
nl.verhalenbank.31531
Wy hienen it by mem en dy thús o sa krap. Fleis seagen wy hast noait op 'e tafel. Mar soms, in inkelde kear, dan sei ien fan uzes: "It rûkt hjir nei in braedtsje." Dan koe men der mar fêst fan op oan dat der koarte tiid dêrnei fleis op 'e tafel kaem. Dat kaem altyd út.
nl.verhalenbank.20616
Dat was een oud gezegde onder de boere, vroeger werd d'r bij de boere veel an huis geslacht en as de vrouw of de dochter dan ongesteld was, dan mocht ze d'r niet bijkomme. Anders zouwe de hamme bederve. Ze moch ok niet bove de inmaakpotte. En 't vlees mos direkt gebraje worde*.
nl.verhalenbank.70583
Der wenne in boerke yn Hoarnstersweach, dy stie der finansieel net sa bêst foar. Hy frege in lytsfeint en dy krige er. Dy jonge wie dêr in skoftsje, doe gong dêr in barchje dea by dy boer. De boer tocht: "Ik slachtsje dat barchje, dat komt net yn 'e groun. Dat kinne wy wol meielkoar opite." Hy slacht it en hja bihimmelen it meielkoar. Sy ieten der lekker...
nl.verhalenbank.28462
Vuurman brandt de heide af Over de vuurman heb ik Gerard Flemings horen vertellen. Die werkte bij een firma van Peer en die moest 's nachts vlees van Peer naar Weert brengen. In de bossen van Dorplein gekomen, begon 't plotseling geweldig te branden: 't was krek of al de bomen omgehakt werden, zo brulde het. Gerard dacht: "Ik ga toch es even blijven...
nl.verhalenbank.35681
Toen stierve de koeie als muize. De koeie werde in de grond gestopt en ongebluste kalk d'r over. Maar 't was vroeger allemaal armoei in Moordrecht. Maar as 't eve mogelijk was, dan ginge de arme mense d'r naar toe om d'r stukke vlees af te snije. D'r was altijd een plisie om de wacht te houwe. Die hield de wacht. Maar dan hieuw d'r een die plisie an de...
nl.verhalenbank.72864
Er was een meisje en die had een klein stukje vlees in d'r oog, een bobbeltje en het verhaal ging, dat ze tweeling was geweest. En dat zij was gegroeid in de baarmoeder en dat haar tweelingbroertje was gestopt met groeien en dat die in haar oog terecht was gekomen. [lacht] Nee, er zaten geen armpjes en beentjes aan!
nl.verhalenbank.46041
D'r werd verteld van mense, die ginge een stuk besmet vlees bij een ander brenge, om het vee bij een ander te besmetten. Maar daar rustte geen zegen op. Ze zijn d'r zelf ook helemaal door geraakt.
nl.verhalenbank.125578
Der wie in jongkeardel, dy bistege him op in moarn as boerefeint by in boer. Hja sieten yn 'e keamer, de feint krige kofje mei koeke en in sigaer. Hja praetten hwat mei elkoar en doe fortelde de boer, dat hy en twa oare boeren slachten alle hjerstmis mei har trijen in koe foar de winter. Dy koe stie by him op 'e stâl. "Dy matte wy aenst mar ris bisjen",...
nl.verhalenbank.34575
Imke de Jong koe de minsken stean litte. Hy koe ek troch in balke hinne krûpe. Op 'e Gordyk hat Imke de Jong ris twa siden Amerikaens spek stellen. Sy wisten dat hy it dien hie, mar sy koenen him noait fine. Hy hie ien stik op 'e rêch en ien tsjin 't liif en sa hat er ûnder in skip lein. Doe't de konsternaesje oer wie is er ûnder it omkearde skip weikom...
nl.verhalenbank.25687
Greate Mindert wie in ôfgrysliken fretter. Mar Fokke Faber net minder. Dy beiden ha togearre sûnder ligen in kookpot fol bargejirpels opiten. Ien kear hat Fokke Faber pûr allinne in heal skiep opfretten. Mar doe krige er 't sa krap, dat hy treau beide hannen troch it tek en sei - hwant hy praette net fris - : "Fokke ma lucht ha." Dat wurdt nou noch wol út...
nl.verhalenbank.15618
Tsjerk Wetterrot hat hjir froeger yn in hoale wenne. Dêr lei strie yn en der stie in bank yn. Tsjerk libbe fan stellen en roven. Hy troude mei Lisk. Sy hienen it goed. Der wie in tonne mei fleis, in protte jirpels en sy hienen sinten genôch. Dat hie Tsjerk allegear roofd. Hy gong der faek mei syn broer op út to roven. Op in kear siet de nachtwacht him op...
nl.verhalenbank.17033
Er leefde eens een graaf in Oostenrijk die veel goud en zilver had. Eens brak er oorlog uit, de graaf laadde alles op dertig kameelen en trok ten strijdde. Maar de graaf verloor de slag, ook zijn goud en zilver. De opperkok redde alleen nog maar een ketel en een stuk vleesch. "Wel, mijnheer de graaf, dit zal ik lekker voor u braden," zei de kok. Hij deedt...
nl.verhalenbank.13080
In suster fan skoanheit kaem by in âld minske yn to wenjen. Dat wie in nicht fan har, dy wie abslút dôf. Op in kear sei dy suster fan skoanheit: "Ik kin hjir nachts noait sliepe. It is krekt as biweecht der hwat yn 't kessen, dêr't ik op liz." Doe hat se 't kessen iepenmakke en doe kamen dêr allegearre krânsen út. Twa dêrfan dat wienen hiele moaije. Dêr...
nl.verhalenbank.36749
2