Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
41 results
Dutch Keywords: vinden
Verborgen schat De koperen rol uit Qumzan bevat aanwijzingen over een enorme schat. Deze zouden de joden uit Egypte meegenomen hebben. Niemand heeft de enorme schat van goud nog gevonden.
nl.verhalenbank.42599
No. 278. In het Dolle Moer, midden in de Peel lag de Dolende Ridder met zijn schatten en zijn gouden sabel. Hij, die dien schat vindt, zal rijk worden als niemand rondom de peel. 4)
nl.verhalenbank.48095
Teltsje fan it pealtsje to Easterlittens mei rymke: Onder deze pot zit nòg een pot en dááronder sit noch helte groter skot.
nl.verhalenbank.20729
Der ware ers een paar arme menschen, die braaf oppaste en in een klein huisie woonde. Op een goeje nacht droomde hij dat er een schat bij zijn huis begraven lag. Opiens kwam er een stem: "Jan, Jan, je moet grave daar en daar, dan zult ge een schat vinden." De volgende nacht alweer zoo: "Jan, Jan, gij moet opstaan gaan en graven gaan, anders verliest gij...
nl.verhalenbank.9016
Bij het verhaal no. III: De namen Bou, Bouw en Bouwmeister stammen uit één familie. Het erf Lucashuis werd Luuksboer genoemd. De boerderij werd later De Banier (De Heere is mijne Banier) genaamd. Op het erf der hoeve De Banier zou een ,,schat" zijn verborgen, die, voor zover bekend, nimmer werd gevonden. De Banier is in 1935 door brand verwoest en werd...
To Easterlittens wenne in skuonmakker. Dy droomde kear op kear, dat hy moast nei Amsterdam ta nei dy en dy brêge. Dêr soe syn gelok lizze. Hy tochte: ik moat der mar hinne, al seach hy der bot tsjin oan, hwant it wie in hiele reis foar him en hy hie noch noait yn Amsterdam west. Hy dêr hinne. Doe stie er dêr yn Amsterdam op 'e brêge to sjen. Doe kaem der...
nl.verhalenbank.20618
Zie Aant. 1947, fol. 277III: ,,Kabouters, behorend tot de aard- of berggeesten, zijn dikwijls door het Hoogste Niveau der Aarde belast met het toezicht op, en de bewaking van in de aarde verborgen schatten. Het ritueel, dat door Derk Klein Breteler in 1829 wordt beschreven, maakt de veelal weinig toeschietelijke, zelfs onvriendelijke kabouter bereid na...
DE SCHAT VAN DE MOOKERHEIDE. On de krijgskas niet in de handen van de Spanjaarden te laten vallen, liet graaf Lodewijk van Nassau tijdens het slaggewoel op de Mookerheide, de krijgskas naar Middelaar vervoeren en ze bij een schuur te Riethorst begraven. Daar Lodewijk dien slag niet meer overleefde en zijn leger door de Spanjaarden werd vernietigd, werd de...
nl.verhalenbank.42981
Bij Aant. 1938, fol. 79: „In het als historische gebeurtenis door Mans Hondebrink gegeven relaas, zich afspelend tussen Mander en Manderveen, komen gelijke elementen voor: De kabouter, met voedselgaven –lekkernijen- en magische riten goedgunstig gestemd en tot hulp bereid, bleek niet bekend te zijn met een daar in een ver verleden en bij geruchte aan de...
nl.verhalenbank.48535
In een boereplaats in Zuiderwoude spookte het. Die plaats stond al lang leeg en toch brandde er 's avonds licht en hoorde men in de verte geluiden, want men durfde er niet dicht bij komen. Eindelijk verstoutte zich iemand er 's avonds heen te gaan. Daar er geen gordijnen waren, zag hij vier personen zitten kaartspelen. Bevend riep hij: "Wie gij zijt,...
Verborgen schatten: In Neer woonde indertijd twee oude ongetrouwde mensen, een broer en zijn zuster. Ze hadden in hun leven veel geld opgespaard. Ze brachten dit niet naar de spaarbank, doch bewaarden het in huis. Toen de zuster stierf, moest de man voor zijn werk het huis alleen laten. Hij verborg het geld in de schouw. Later stierf de man, zonder de...
Aanvulling no. IV bij Aant. 1939, fol. 502e, documentatie §39/1939: „De Meester in de Grote Kunst vervaardigt, nauwkeurig volgens de voorschriften, met magische inkt van de planetaire kleur en de veer van een ekster op een mollevel getekend, het pentakel dat de macht uitstraalt aardgeesten, en vooral kabouters die de in de bodem verborgen schatten...
DE SCHAT VAN DEN GRAVENBERG. Een jongeman, die den Gravenberg in het Neerdal passeerde, bemerkte in den berg een opening, die hij er vroeger niet had gezien. Hij trad nader en zag een ijzeren ketel staan tot aan den rand gevuld met goudstukken. Op hetzelfde oogenblik, dat hij den ketel wilde aanraken om hem weg te dragen, zag hij zulk een verschrikkelijke...
Dêr't in forburgen skat yn 'e groun sit, dêr brânt jouns in ljochtsje. Op dy manier kin men dy skat fine.
Aanvulling no. VI, Aant, 1953, fol. 424d: Bedoelt wordt hier: „Hoe zich meester te maken van schatten, die in het bezit zijn van geesten, die kabouters worden genoemd. Dit experiment kan alleen tussen 10 juli en 20 augustus, als de Maan in Leeuw staat, worden uitgevoerd. Als door het ontbieden van intelligentis of op een andere manier, de plaats is...
nl.verhalenbank.48534
De verzonken schat Het moet gebeurd zijn in grijze, grijze tijden in het Noordbrabantsche Kempenland. In een ver verleden, toen het rumoer verstilde op de dorpen, toen de Kempen nog geheel-en-al het land was van hei en bosschen, toen de onmetelijke, bruine heide als een oneindigheid heenstrekte naar den bosch einderm waar sombere ruischende mastbosschen...
nl.verhalenbank.46011
Begraven schat Ik wit nog in plaats waar ze iets gevonde hebbe. Da moet gewist zèn in 1860 of zo, da ze iets gevonde hebbe, mar ik zou d'r nie op in durreve te gaan. Waarom nie? In die tijd toen 't allemaal in 't noorde afspeelde was 't hier zo'n verschrikkelijke armoede dat de mense hadde hier gin geld. In de Molenstraat moet iets gewist zèn me spitte....
Het paaltje van Oosterlittens In Oosterlittens woonde een schoenmaker die het niet breed had. Hij werkte hard, zijn vrouw was zuinig, maar het groeiende kindertal dwong hen de tering naar de nering te zetten. Voor de schoenmaker stond echter vast, dat beter tijden zouden aanbreken. Op een morgen zei hij tegen zijn vrouw: "Ik heb vanacht gedroomd dat ik...
nl.verhalenbank.9504
Tusken Hallum en Hijum lei in stik lân, dat wie eigendom fan in man, dat wie in wylde bruijer. Hy wie faek dronken. Op in kear doe hie er wer fiersten tofolle hawn. Yn sa'n dronken bui bigroef er syn kistje mei jild yn dat stik lân. Doe't er wer nochteren wie, wist er net mear hwer't er it bigroeven hie. De minsken ha dêr bot oan 't graven west, mar se ha...
nl.verhalenbank.30123
Te Durgerdam was een pottenwinkel, tevens turfzaak. Daar werden des nachts alle deuren opengesmeten. Men wist niet wat het beteekende. Eindelijk werden de potten en pannen ook van de planken gegooid. Toen werd besloten het huis af te sloopen en toen vond men een kistje met geld. Daarna werd niets meer gehoord. Het geld hebben de menschen met de armen...
nl.verhalenbank.8643
32