Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
135 datasets found
Dutch Keywords: vier
Imke de Jong wie in gûchelder, mar hy koe ek tsjoene. To Ljouwert hat er yn 'e gefangenis sitten. Mar de tuchthúsdoarren gongen samar foar him iepen. Der wie suver neat mei him to bigjinnen. Se ha him to Ljouwert op fjouwer plakken tagelyk ta de stêd út gean sjoen.
nl.verhalenbank.9649
's Maandags moch je de koeie niet op 't land doen. Want d'r ware vier kwaaie maandage in een jaar. Je zou juist zo'n maandag wel is kenne treffe. Dan konde d'r ongelukke gebeure, de koei kon een poot breke. Wij doen daar niet meer an, maar m'n vader zou nooit de koeie op maandag in 't land doen.
's Maandags mot je nooit de koeie buite zette. Dat is nou nog zo. Want d'r ben vier kwaaie maandage in een jaar. En as je nou je koeie net op die maandag verkampt van de stal naar 't land, dan kejje 't net verkeerd treffe. D'r ben nog heel wat boere die nooit d'r koeie op maandag buite brenge.
nl.verhalenbank.70705
Klavertjevier moest je in je kerkboek leggen.
nl.verhalenbank.70539
Die op maandag vee in de wei doet, speult gevaarlijk spel. Want d'r benne vier kwaaie maandagen in het jaar. Maar welke dat weten ze niet. Dat geloven sommigten nou nog in Benschop. D'r zijn nog boeren bang voor. M'n eigen buren.
Se sizze fan dizze D.Tsj. Reitsma, dat er as jong feint 22 foet sprong oer de flakke groun (sûnder springplank fansels!) en 14 foet mei in strontkret achter him oan. Ek, dat er by in ôfspitten heabult opfleane koe.
Oer de opfeart, fuort by de âlde bakkerij, lei froeger in draei. De eigener fan it lån woe it binnenpaed, hwerfoar dy draei dêr lei, der út ha. Dêrom hie er op in sneon de draei der út nimme litten en dy lei nou sa yn 't lang op 'e polderdyk. De minsken yn 't lân fjirderop wisten dat de sneins noch net. Se soenen nei tsjerke ta en founen de draei der út....
nl.verhalenbank.50537
Twa modderskippers, Hindrik de Boer en Piet Cnossen, hellen de modder fan de terp by Wiûwerd. Se moasten sels de modder ôfgrave. Nei 't min seit, ha se by dat ôfgraven in skat foun. Piet Cnossen hat in koumelkersspul kocht. Mei Hindrik de Boer roun it al hiel oars. Dy hâldde syn diel yn 't skipke. Hy wie twa kear troud west. Ut it earste houlik wiene de...
In Eenum heb ik n boer kend, dei op de vaar houkn van t zwienhok n dooskop stoan har. Dei kopn vonden ze hier vrouger in de terpn. Ik vruig hom, woorom of e dat dee. “O, den krieg ik gain noarigheid mit de zwienen”, was t antwoord.
nl.verhalenbank.46215
Een klavertje vier brengt geluk.
nl.verhalenbank.43773
Was es m keer n zekere Vos achter de Holte dai veuroet zain kön; spuik kiekn nuimen ze dat. Wur voak over hum verteld, man ain ding muik ik zulm mit. Ik stön n moal op de dele; ik keek noar de peern en dou kwam d oale dr aan. Kiek, zee hai, ie hebt doar vaier peern bie de krubbe stoan en dat heb ik vieftig joar leden al zain. Mien boerderij stön dr dou...
Vier-mennekens brugske Over de Beerze, onder Spoordonk in Oirschot, ligt 't Vier mennekens-brugske. Ze hebbe me verteld hoe die brug aan die naaom gekomme is. Vroeger zou't-er 'n koning door gemoete hebbe. De Beerze stroomde toen zo hard, dat de brug wegspoelde. Vier mennekens zijn toen in 't water gaan staan en hebben d'r 'n balluk getorst en daar is ie...
De iene lûkt de oare yn 't wetter. Hjir is yn 'e gracht by 't tsjerkhôf sa'n fjirtich jier lyn in famke forsûpt fan sa'n fjouwer jier. Hja hiet fan Foekje. In pear jier lyn is der in fanke yn Hurdegaryp forsûpt. Dat wie ek in Foekje, dy wie nei de earste neamd.
De earrebarre nestele froeger gauris op in boereskuorre. Dan bitelle er de hier foar 't nêst. Ik ha 't sels meimakke. Om 'e 4 jier smiet er in aei nei ûnderen ta. Dat wie foar de boer.
nl.verhalenbank.38309
Wy ha ús beppe by ús yn hawn. Dy is 93 jier âld woarn. Hja lei op it lêst yn 't ledikant by ús yn 'e keamer. Fjouwer wiken foar har dead leinen heit en mem op in nacht op bêd. Doe hearde heit hwat oer 't hûs. Hy sei tsjin mem: "Ik hear dat der hwat ûnder 't finster troch skoud wurdt. Dat komt by 't stalt fan 'e feart wei. Sa is 't by de kant op kaem en...
nl.verhalenbank.38287
Op 'e Skilige Piip dêr stie in slot. Dêr wenne in rike skevel op. Doe't dy âld wie tocht er: Nou leef ik net lang mear. Hy hie in protte jild en dat die er yn in kiste. Doe gong er op in ezel sitten en de kiste mei jild naem er mei. Dy kiste mei jild hat er doe yn 'e groun bidobbe. Letter ha der wit hoefolle minsken west om dy kiste der út to heljen. Mar...
nl.verhalenbank.38246
Hjir dwars oer hat in plaets stien, dat wie earder in lang âld hûs, noch earder wie dat in kleaster. Ik ha de fearten der noch omhinne kend. Der is nou noch ien feart fan oer. Grachten neamden wy dat. Ik wie in jonge fan sa'n fyftsjin jier, doe arbeide ik by de boer, dy't dêr wenne. Yn 'e hûs wienen koestâllen. Ik tocht der wolris om: op fjouwer stâllen...
Ik wie noch net troud, wy wennen op 'e Boelensloane. It waeide dat it stoarme. It wie yn 'e neinacht. In suster fan my hie mei har man by ús west to praten. Myn faem wie ek by ús. Myn suster en 'e man wennen yn Surhústerfean, dêr moesten se dy nachts wer hinne. Ik en myn faem soenen har in ein bringe. It waeide dat it rikke, it stoarme bytiden, en soms...
nl.verhalenbank.37922
De jouns fan tofoaren foardat de fjouwer plysjes troch IJe Wykstra fan Greategast deasketten waerden wie de loft alhiel read. Dit hat in foarboade west fan it bloedbad.
Hoefolle ljipaeijen ik net foun ha, sei er. Twa weinfollen baelders en in weinfol of fjouwer tolhouten liz ik by de nêsten mei ljipaeijen en dan helje ik de aeijen elke dei op en ik mean om 'e nêsten hinne. En dan bar ik dêr aerdich hwat jild foar.
nl.verhalenbank.37359
0