Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
135 datasets found
Dutch Keywords: vier
Heit syn broer Geartom soe by in boer yn Grinslân yn 't wurk. De nachts soed er yn 'e skuorre sliepe. Doe't it tiid wie om him del to jaen soed er de skuorredoarren ticht dwaen. Doe sei de boer tsjin him: "Né, dy doarren matte jo net ticht dwaen, dy binne moarn dòch iepen." Geart-om sei: "Leauwe jo dêr dan oan?" Doe't de boer fuort wie die Geart-om de...
nl.verhalenbank.33278
t Is al wat langer leden, man ik wait t nog hail best; was n jonge vent zaik van achttien joar. Dou e te lign kwam, kreegn ze liek oet deur honden um t hoes tou. Zai wazn nich te muitn (tegenhouden). As de mensn de deure oopn deden, schootn de honden heur tusken de bainen deur en zai gruiven goaten veur deure in de grond. t Wazzen deurgoans van dai honden...
nl.verhalenbank.44557
Lytse Wytske sei yndertiid, der soe in skoalle op 'e Bulten komme. Hja hie fjouwer lampen brânnen sjoen, dat wie fierstofolle foar in hûs. Mar doe setten se letter op dat plak in hûs del foar fjouwer gesinnen, de saneamde 'malmoune'. Dat hat it west. Sy ha 't hûs letter ôfbrând, doe wie 't alhiel útwenne. (De jonges seinen doe al: der komt in skoalle op...
nl.verhalenbank.24328
Alde Bartele Pypke (= B. Bijma) wie mei noch trije man to fiskjen tichte by de Leijen. Sy sieten dêr by in âld dyk. De trije dy't by him wienen, dat wienen forkearden, dy dienen oars neat as spotten en wienen nergens binaud foar, biwearden se. 't Wie stil waer, mar doe bigong it ynienen bot to waeijen. Doe seagen Bartele syn trije maten ynienen hwat. Sy...
nl.verhalenbank.25744
Hearke wie us mei noch fjouwer mannen by in baes oan 't wurk. Sy moesten meiïnoar in grouwe, swiere balke forlizze. Mei wrikjen, earst oan 'e iene kant en dan wer oan 'e oare kant, prebearren se de balke fan 't sté to krijen. Mar it woe net. De ûnderbaes stie der by. Dy woarde lulk. Doe sei Hearke foars tsjin 'e fjouwer oaren: "Gean hjir wei, mannen." En...
nl.verhalenbank.20833
Oan 'e ein fan 'e Lange Loane, dy't froeger oan 'e Lauwerssé ta gong, stie ien hûs. Oeds Kûper hie dêr in stik lân lizzen. Dêr wienen fjouwer wringen. By dy fjouwer wringen kaem jouns altiten in âld wyfke it lân delstappen. As der ien troch moest, stienen de hekken alle fjouwer iepen. Mar it fé, dat dêr roan, kom net ta 't lân út. Dat wie it wûnderlike...
nl.verhalenbank.17523
130. Gerardus Koop uit de Fleerderhoek zag des avonds laat vier grote wagenwielen over de Postweg rollen, 'net of der ne waag of ne koets anzat, mer dee ko'j nich zeen. En et rapten en kraakten ok net of der ne waag an kwam veuren, en n koetsier of voorman ko'j heuren, as e wat teggen de peerde reup, net as gewoon, za'k mer zeggen'. Misschien is dat wel...
nl.verhalenbank.128229
Oer de opfeart, fuort by de âlde bakkerij, lei froeger in draei. De eigener fan it lån woe it binnenpaed, hwerfoar dy draei dêr lei, der út ha. Dêrom hie er op in sneon de draei der út nimme litten en dy lei nou sa yn 't lang op 'e polderdyk. De minsken yn 't lân fjirderop wisten dat de sneins noch net. Se soenen nei tsjerke ta en founen de draei der út....
nl.verhalenbank.50537
Vier vrouwen wouwen uit wandelen gaan al in de klaverweide. Daar zagen ze vier ruiten staan. De boeren kwamen erbij. De boeren wouwen met schoppen graven. Schoppen wouwen de heren plagen. De heren lachen van harte zo blij. Toen kwamen de vier advokaten erbij. (rijmpje bij 't kaartspelen)
nl.verhalenbank.33245
Doe't ik nog jong wie roan ik us mei Diuwe Jelle en Durk - en Willem Mozes de Sânwei del yn 'e Harkema, dat nou de betonwei is, de Wytfeanster kant út. Doe hearden wy alle fjouwer klear dat se dêr oan 't houtendakspikerjen wienen. It timmere dêr hiel ûngelyk. Mar dêr stie neat, gjin kerl, noait ien spier, fordomd. Even letter stienen dêr de boufakhuzen.
nl.verhalenbank.19490
Jan Jagersma to Drachten wie tige sterk. Ik wie by in baes yn Drachten yn 't wurk. Dat wie in sekere Beek, dy die yn bakkerswaren. Hy forkocht fetten huning en fetten krinten ensa. Dêr moesten altyd fjouwer man oer gear om sa'n fol fet ergens del to setten. Mar Jan Jagersma tilde sa'n fet fan 100 kilo allinnich op en sette 't samar boppe op it peard fan...
nl.verhalenbank.37021
Imke de Jong wie in gûchelder, mar hy koe ek tsjoene. To Ljouwert hat er yn 'e gefangenis sitten. Mar de tuchthúsdoarren gongen samar foar him iepen. Der wie suver neat mei him to bigjinnen. Se ha him to Ljouwert op fjouwer plakken tagelyk ta de stêd út gean sjoen.
nl.verhalenbank.9649
Wy wienen matteflechters. As fanke moest ik in kear in matte flechtsje foar hiel âlde minsken yn Feanwâldsterwâl. Doe fortelde dat âlde minske my it folgjende: Ik wie in jongfaem, de âldste fan fiif bern. Heit en mem en de fjouwer oare bern dy gongen op in snein mei in boatsje nei de Falom. Achter Feanwâlden yn 'e Blauwe klyndobbe binne se alle seis...
nl.verhalenbank.21911
To Rottum, yn 'e Rotten wenne in feint, dy hiet fan Gerrit de Jong. Dy feint hie forkearing mei in boerefaem, dy wenne by in boer, in sekere Van Es. Op in joun sit dy feint yn 'e herberch. Hy sûpt in stik of fjouwer buorrels op en dan en lit er him dêr yn 'e herberch ûntfalle dat er dyselde jouns ien fan kant meitsje mat. Hy giet út 'e herberch wei en...
nl.verhalenbank.27623
As in frou trije of fjouwer manlju hawn hat, dy't allegear by har weistoarn binne, dan hat sa'n frou in wite lever. By sa'n ien kin net in minske yn leven bliuwe.
nl.verhalenbank.22834
Reid Keuning wie fytsmakker op Koatstertille. Hy wie net troud. Hy gong us mei my nei Twizel ta to skutjassen. Op 'e weromreis sei er: "Wolst even mei der yn?" Ik gong mei, krige kofje, in brochje mei hearring en in pear buorrels. Ik siet by 't finster en hy by de doar. Doe sei er ynienen: "Al de soldaatjes uit de hut, marcheren!" Dêr kommen se oan,...
nl.verhalenbank.15524
De fjouwer freden yn febrewaris bipale de fjouwer seizoenen.
nl.verhalenbank.31323
Der wie ek ien, dy wenne yn 'e Parken (ûnder Grinzer Pein). Dat wie in âlde stroper. Alde Gjertsje wenne net sa fier fan him ôf. Gjertsje wie in tsjoenster. Flak by har yn 'e buert stie hwat moes (= boerekool). De stroper fortelde: "Dêr gong ik hinne to skilderjen by nacht. Ik lei dêr mei 't gewear to wachtsjen. Ja, dêr kom de hazze by 't moes. Rjocht by...
nl.verhalenbank.25408
Hearke syn dochter Rixt wie èk sa sterk. Dy wenne èk yn 'e Ham. Op in kear kom se mei har feint by de brêge op 'e Tille. Dêr hienen fjouwer mannen op 'e brêge stien en dy hienen sein: "Dy fint mat werom." Doe hie Rixt sein: "Wachtsje dû hjir mar even. Ik sil wol even mei dy mantsjes rêdde." Doe't se der oan ta wie, hie se dy mannen ien foar ien by 't...
nl.verhalenbank.27586
Doe't de betonwei lein woarde by de Langewyk kommen dêr hiele grouwe beammen út 'e groun wei. It gebeurde dat fjouwer man dwaende wienen mei sa'n beam to forwiderjen, mar sy koenen 't net oprêdde. Doe fregen se in arbeider: "Joege, kinne jo dit ek dwaen?" "Sil ik it ris prebearje?" sei Joege. Doe hat er de beam hielendal allinne ûnder 'e earm nom en hy is...
nl.verhalenbank.25232
2