Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
118 datasets found
Dutch Keywords: verlaten
Janne Heabel har mem wie ek in tsjoenster. Op in nacht woarde har man wekker, doe lei der in pânse njonken him op bêd. Hy tocht: Hoe kin dit en hwer mei myn wiif wêze? Hja wie der op út to tsjoenen. Doe ha se har ûntmaskere. Hja hat in bern deatsjoend. Dêr hie hja dy nachts west. De man stuts de pânse mei in mes dwarstroch. 't Wie allegear wetter. Doe't...
nl.verhalenbank.28664
Yn 'e foarige ieu roan in man fan Koaten nei Koatstertille. Doe seach er by de plaets njonken de tsjintwurdige tsjerke by de ligusterhage in keardel stean. Wylst er tichterby kom, woarde de keardel lytser. Der kom in ljochte walmreek en de keardel foroare yn in bern. Doe kom der noch us sa'n ljochte walmreek en doe woarde it bern in houn mei de sturt op...
nl.verhalenbank.15724
Oan 'e ein fan 'e Lange Loane, dy't froeger oan 'e Lauwerssé ta gong, stie ien hûs. Oeds Kûper hie dêr in stik lân lizzen. Dêr wienen fjouwer wringen. By dy fjouwer wringen kaem jouns altiten in âld wyfke it lân delstappen. As der ien troch moest, stienen de hekken alle fjouwer iepen. Mar it fé, dat dêr roan, kom net ta 't lân út. Dat wie it wûnderlike...
nl.verhalenbank.17523
Ymke de Jong wie in wûnderminske. Dy is op sawn plakken tagelyk ta de stêd útgong. Dat fortelde Petrus Kloosterman.
nl.verhalenbank.37427
Als 'n stervende niet van de wereld af kan komen, moet men 'n brood naar 'n arme brengen.
nl.verhalenbank.47077
Een boerenknecht verkeerde met een boerendochter. Hij moest voor den boer op een ver weg gelegen land, dat bovendien slechts over water te bereiken was, gaan werken. Hij had daar weinig lust in, omdat hij dan niet op tijd zijn eten kon krijgen. De boerendochter overreedde hem evenwel door de belofte dat zij dan wel zorgen zou dat op tijd zijn middagmaal...
nl.verhalenbank.8796
Imke de Jong wie in gûchelder, mar hy koe ek tsjoene. To Ljouwert hat er yn 'e gefangenis sitten. Mar de tuchthúsdoarren gongen samar foar him iepen. Der wie suver neat mei him to bigjinnen. Se ha him to Ljouwert op fjouwer plakken tagelyk ta de stêd út gean sjoen.
nl.verhalenbank.9649
To Wierum wenne in wiif, dat tsjoende. Har man fortelde: Hja leit nachts njonken my op bêd krekt as in deaden. Dan is de geast der út. It minske bitsjoende har eigen bern.
nl.verhalenbank.32414
Op 'e Klaei yn Easterein, dêr wenne in faem by de boer. 't Wie merke yn it doarp. De boer pleage har dy moarns hwat. Doe sei hja: "Ik krij joun in feint, as is 't de duvel ek." Hja gong dy jouns nei de merke ta. Mar hja kaem dyselde jouns wer thús fan 'e merke, sûnder in feint. De ôfwask stie der noch. De frou sei tsjin har: "Dû mast de boel noch even...
nl.verhalenbank.29593
Alde Minne Ale wenne by de Swâdde. Dat wie ek in tsjoenster. In soan fan âlde Hanne fortelde, dat Ale kom faek by harren, mar altyd troch de achterdoar, noait troch de foardoar. Doe hie Ale wer ris by harren west, wylst hie hy gau in krús mei in koarste brea ûnder 'e drompel fan 'e achterdoar dien. Brea is heilich. Doe't Ale wer fuort soe en oan 'e...
nl.verhalenbank.17496
Je kon het heksen ook leren; dat ging op de volgende manier: Men nam een pot - een gewone etenspot - en die zette men voor zich neer. Dan pakte je een stok en sloeg daarmee op die pot, terwijl men zei: “Ik sla op de pot. Ik verlate god. En ik volg de duivel”. Dan had je de hogere macht afgezworen en was je een knecht van “de zwarte” geworden. Niet veel...
nl.verhalenbank.45129
Zoals gezegd hadden de kabouters een vaste verbinding vanuit de Kabouterberg te Hoogeloon naar de boerderij 'De Heskok' in Meerveldhoven, in de buurt van het riviertje de Gender. Een oud mannetje dat daar een wandeling maakte langs de oever van de rivier, hoorde plotseling een fijn stemmetje dat riep: 'Kyrië is dood!' en dat deze uitroep menigmaal...
nl.verhalenbank.49854
Jochum v.d. Berg kom us in kear út it café fan Goaitsen Jager. It gong mei Jochum op in swearen en donderjen. In keardel pakte him - de duvel? - en bouns! dat wie yn 'e wyk.
nl.verhalenbank.26920
Albert Alma (de man fan Tet) wie in raren-ien. Hy wenne yn 'e Harkema. Op in joun siet er yn 'e kroech by Japik Laverman op 't Jachtfjild. Hy sûpte en flokte en swetste en hy liet him ûntfalle: Ik bin fan gjin duvel bang. Doe't er let yn 'e joun de kroech forliet woardde er ûnderweis op 'e Skeankamp, dêr't nou bakker de Boer wennet, samar oer de dyk hinne...
nl.verhalenbank.12272
Spookdieren Het volgende is mijn eigen buurman overkomen: (svp absoluut anoniem houden) hij fietste op een donkere avond op een stille weg, toen er een grote zwarte hond (duivel!!) om zijn fiets heen kwam lopen. "Ga weg, ga weg", het hielp niet. Ten einde raad riep de man: "in Godsnaam, ga weg!" En de hond zette het op een lopen!
nl.verhalenbank.13393
Ergens yn 'e Wâlden wenne in âld-feint. Dy wie arbeider by de boer. Hy wie mei de helm geboaren en moest alles sjen. De boer dêr't er by wenne, hie twa soannen. Ien dêrfan woardde great mei de faem. Dy faem moest fan him bifalle. Sy mienden 't elkoar wol, mar de boer woe syn tastimming net jaen. Doe gong de soan mei syn faem nei dy arbeider ta. Dy wenne...
nl.verhalenbank.19696
In Noordeloos, daar had je een ouwe kooiboer, die woonde op een eendekooi. Een ouwe man, hij stond bekend als tovenaar. Hij had wel is last van boere met 't wild. Op een dag gong die helpe met de hooibouw bij een boer aan 't werk en 's middags atte ze in 't land en gongen ze een half uurtie slape in 't gras. Maar die boereknecht waar die mee werkte, die...
nl.verhalenbank.70146
Spookdieren In mijn kinderjaren hoorde ik vaak verhalen over de "weerwolf". Liep men 's avonds in het donker op eenzaam terrein dan was de kans groot dat er een weerwolf op je rug sprong. Hij klemde zich aan je rug vast , je kon je er niet van bevrijden wat je ook deed. De weerwolf bleef je een eindweegs vergezellen en verliet je pas weer nadat hij een...
nl.verhalenbank.13450
Sterke Hearke hie in dochter, dat wie Rixt. Dy wie ek ôfgryslike sterk. Hja hat dy kant nei Jirnsum en Grou út wenne as boerefaem. Dêr hat se forkearing hawn mei in feint. Fan dy feint moest se in bern ha, mar doe liet dy feint har sitte. In pear jier letter wie 't feest yn 't doarp. Rixt wie dêr ek hinne en doe trof se dêr dy feint, dêr't se forkearing...
nl.verhalenbank.30465
Het Geldersche monster. Ten tijde van Karel den Kale hield zich in de streek beneden Keulen een monster op, dat de schrik was der bevolking. Menschen noch dieren waren beveiligd tegen zijn verwoeden moordlust. Wat onder z'n bereik kwam, vond meedogenloos den dood. Reeds vele slachtoffers had het gemaakt, en nog steeds meer vielen hem ten offer. In massa...
nl.verhalenbank.41881
3