Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
118 datasets found
Dutch Keywords: verlaten
Imke de Jong wie in gûchelder, mar hy koe ek tsjoene. To Ljouwert hat er yn 'e gefangenis sitten. Mar de tuchthúsdoarren gongen samar foar him iepen. Der wie suver neat mei him to bigjinnen. Se ha him to Ljouwert op fjouwer plakken tagelyk ta de stêd út gean sjoen.
nl.verhalenbank.9649
In de peel lag een stuk niemandsland. Onder het kaarten werd veel opgeschept over stropen. Padden brengen regen. De profeet zei: dat er water zal komen op de grens tussen Brabant en Limburg: in de laatste oorlog is daar ’n kanaal gegraven. Ook dat de rijtuigen vooruit zouden kunnen zonder paard maar met behulp van vuur. ’n Boer redeneerde :” dè wil ik wel...
Als 'n stervende niet van de wereld af kan komen, moet men 'n brood naar 'n arme brengen.
Sterke Hearke wie ûnder tsjinst yn Den Helder. Hy hie in great hekel oan 'e tsjinst en woe der graech by wei. Der lei in anker fan 1400 poun op it terrein fan 'e kaserne. Doe frege Hearke oan 'e kaptein, of er de tsjinst forlitte mocht, hwannear't er dat anker om 'e kaserne hinne tille soe, mar dat waerd him net tastien.
Ymke de Jong wie in wûnderminske. Dy is op sawn plakken tagelyk ta de stêd útgong. Dat fortelde Petrus Kloosterman.
Tsjoensters foroarje har yn in kat. As de tsjoenster it hûs forliet, liet se faek in pânse achter. Dat wie algemien bikend.
nl.verhalenbank.36569
Gebannen Zoo meende men ook (nog onlangs hoorde ik hiervan een voorbeeld): dat er sommige stukken land waren, die men ter middernacht betredende "niet meer kon verlaten".
To Wierum wenne in wiif, dat tsjoende. Har man fortelde: Hja leit nachts njonken my op bêd krekt as in deaden. Dan is de geast der út. It minske bitsjoende har eigen bern.
De heksen foroaren har faek yn katten. Dy katten forgaderen soms en songen dan om 't hûs hinne. Heksen koenen fleane op in biezemstok. Forlieten se 't hûs, dan lieten se de pânse achter.
Op 'e Klaei yn Easterein, dêr wenne in faem by de boer. 't Wie merke yn it doarp. De boer pleage har dy moarns hwat. Doe sei hja: "Ik krij joun in feint, as is 't de duvel ek." Hja gong dy jouns nei de merke ta. Mar hja kaem dyselde jouns wer thús fan 'e merke, sûnder in feint. De ôfwask stie der noch. De frou sei tsjin har: "Dû mast de boel noch even...
nl.verhalenbank.29593
Yn Jobbegea wennen minsken dy krigen in berntsje en doe ha se dat formoarde. Letter seagen se dat berntsje hyltyd wer. It kom by harren yn 'e hûs. 't Gebeurde yn 'e nacht. As der sliepers by harren kommen seinen se dêr tsjin: "Jimme matte fannacht net fan 't bêd ôfgean. Der hat ris ien slept, dy hat it sjoen. Dy sei: 'Ik wol dêr noait wer sliepe.' Sadré...
Janne Heabel har mem wie ek in tsjoenster. Op in nacht woarde har man wekker, doe lei der in pânse njonken him op bêd. Hy tocht: Hoe kin dit en hwer mei myn wiif wêze? Hja wie der op út to tsjoenen. Doe ha se har ûntmaskere. Hja hat in bern deatsjoend. Dêr hie hja dy nachts west. De man stuts de pânse mei in mes dwarstroch. 't Wie allegear wetter. Doe't...
nl.verhalenbank.28664
It gong der froeger yn Feanwâldsterwâl yn 'e kroegen faek bot oan wei. Dan gong 't soms op in snijen. Der sieten altyd guon fan 'e Westerein en fan Broek en dat wienen earste fechtersbazen. Douwe de Jong wie ryksplysje, mar dy koe dat folkje lang net baes. Hy wie der net tsjin bistand. Dan stjûrde er in boadskip nei Japik Broersma. Japik Broersma kaem...
nl.verhalenbank.28579
Yn Grootegast woonden in man en in frou in een mooi hearehûs. De frou was een van der Maar en kwam fan Gaarkeuken. De man soop so, hy was alle doagen smoardronken. As hy thuus kwam dan sloeg hy syn frou so dat se 't útroasde. Se seiden teugen hoar: "Goa bij him weg", moar se deed 't niet. Dat ging so heel lang. Altijd moar weer sloeg hij hoar. Op 't lest...
nl.verhalenbank.27029
Jierren lyn is it achter it Fean by 't Wyldfjild gebeurd dat der op in joun in âld-minske op it húske siet. Dy arbeiderswenten hienen froeger gjin doarren foar de húskes en wylst hja dêr siet, kommen der twa hiele greate gleone koppen lyk op har yn. Hja wie hals oer de kop fan 't húske stoud. Letter moest it hûske dêr't sy yn wenne, derôf, hwant de...
nl.verhalenbank.26221
Imke koe minsken samar stil stean litte. Hy koe se ek samar útklaeije litte. Se koenen him net sa bot opslute of hy koe der út komme. Doe't er ûnder tsjinst wie woarde er fuortjage. Sy koenen dêr neat mei him wurde. Hy krige oarder, dat hy moest om tolve ûre de stêd forlitte. De wacht moest melde as hy der wie. Doe gebeurde it eigenaerdige dat Imke der op...
nl.verhalenbank.25589
Fan sawn op elkoar folgjende famkes is ien in nachtmerje, wurdt der wol sein. Om gjin lêst fan nachtmerjes to hawwen, set men de klompen wol omkeard del by de doar. Men docht ek wol duveldrek ûnder 'e drompel. Ek wol om 'e hals. Sy kinne troch 't kaeisgat yn 'e hûs komme. In nachtmerje mei neat meinimme. Dêrom gong men ek wol hinne en strui hjir en dêr...
Myn oerpake wie boer op it Blauhûs. Pake wie syn soan en wie doe noch yn 'e hûs. Sy hienen in hynder en dat switte him alle moarnen hast útelkoar. Dan wie 't dier deabinaud. Sa stie 't op 'e stâl en 't wie net to brûken. Pake woarde nei greate Wopke stjûrd. Wopke sei: "Dêr is in âld wiif, dy pest dat hynder nachts. Ast wite wolste hwa't it is, dan mast it...
Kostverloren sa hite in mennich huzen tichte by de Skieding en de Trije Roede. Dêr wenne in man dy roan by syn frou wei. Hy liet har sitte. It wie in Hollander. Us beppe frege him: "Man, hwerom geane jo fuort?" "Och," sei er doe, "de kost is hier doch ferloren." Sadwaende ha se dat streekje 'kostverloren' neamd.
Der wie in frou, dy woe har berntsjes forlitte. Sy lei in fjûr oan fan stiennen. En sy sei tsjin 'e bern: "Mem giet aenst fuort en sy komt net earder wer, of dy stiennen matte earst forbrând wêze."
0