Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
32 results
Dutch Keywords: verbergen
Kent u verhalen over verborgen schatten? Markvluwer Kees Spiering kent een huis waar een joodse schat verborgen is.
nl.verhalenbank.45678
DE SCHAT VAN DEN SCHEPER VAN BEEGDEN. Te Beegden leefde een herder, die door trouwen dienst heel wat Fransche kronen had bespaard en ze verzamelde in een oude kous. Uit vrees voor de Bokkenrijders wilde hij zijn geld in veiligheid bergen en meende dat niet beter te kunnen, dan het ergens in de heide te begraven. Toen zijn baas hem later vroeg, waar hij...
Kent u verhalen over verborgen schatten? Ja o.a. bij het einde van de regenboog
nl.verhalenbank.45547
DE SCHAT VAN GRAAF HENDRIK. Bij Venlo is een dijk, die den naam draagt van Graaf Hendriks-Dijkje. Daarvan heet het, dat eens een graaf Hendrik daar met zijn leger overtrok en in dien dijk de krijgskas liet verbergen. Vroeger zou op die plaats alle avonden een licht hebben gebrand.
nl.verhalenbank.42984
Spookdieren De snip schijnt ook een soort spookvogel te zijn geweest. Op grote hoogte heeft het diertje de gewoonte schuin naar beneden te gaan. Met een paar veertjes van de vleugel maakt het dan een eigenaardig geluid. Daar waar het ophoudt, was een schat in de bodem verborgen.
Witte Juffers Aan de Baarlandsche grintweg lag tot voor kort het juffrouw Jennebosch, waarschijnlijk een overblijfsel van een uitgestrekt woud. Het lag lager dan de omliggende landerijen. Dicht aan den weg vond men het putje, waar de witte vrouw verblijf hield. Juffrouw Jenne werd ze genoemd, maar niemand weet meer te vertellen hoe ze aan dien naam...
Verborgen schatten: In Neer woonde indertijd twee oude ongetrouwde mensen, een broer en zijn zuster. Ze hadden in hun leven veel geld opgespaard. Ze brachten dit niet naar de spaarbank, doch bewaarden het in huis. Toen de zuster stierf, moest de man voor zijn werk het huis alleen laten. Hij verborg het geld in de schouw. Later stierf de man, zonder de...
Bij oude juffrouw Heintje Bakker te Broek was Trijntje Tolk te naaien. Zooals ik reeds meermalen schreef, spookte het daar ook. Trijntje Tolk naaide en de juffrouw zat op de stoel te slapen. Opeens kwam er een stem: "Ontwaak, gij die slaapt; wat slaapt gij, terwijl ik waak?" Na haar dood is het huis omgegooid en de nieuwe school op die plaats gebouwd. Men...
nl.verhalenbank.8614
Te Geeraardsbergen woonde in den tijd een man met buitengewone lichaamssterkte, die daarom bijgenaamd was de Duivel. Deze had zijn geld geborgen in eenen berg, gelijk de menschen het in den ouden tijd plachten te doen; doch een zekere Geeraard had zulks opgemerkt en was een deel van den schat gaan rooven. Toen de Duivel den diefstal ontdekte, besloot hij...
nl.verhalenbank.10739
By 't Skilige Pypke spoeke altyd in âlde man. Dy hie dêr in skat yn 'e groun sitten.
By de skilige piip, seinen se, siet in skat yn 'e groun. Dêr hat froeger in slot yn 'e buert stien. De hear fan dat slot spûke dêr letter noch om, seinen se.
nl.verhalenbank.27450
Dêr't in forburgen skat yn 'e groun sit, dêr brânt jouns in ljochtsje. Op dy manier kin men dy skat fine.
Schatsagen Op een der hoeven van den Teekenburg onder Kapelle, woonde op het laatst der achttiende eeuw de oude Vlasman. Eens verkocht hij een flinken lap grond en trok naar Goes om het geld in ontvangst te nemen. 't Was een rare tijd, die Fransche tijd; veilig was je nooit op het platteland. Daarom beloofden de boeren van een buurtschap elkaar...
nl.verhalenbank.38986
50.16 JvdB: Het was uh het is in Ede, 150m van het station daar staat een hele oude grote villa. En uh vroeger werd daar, dat is een villa met een enorme kelderverdieping daaronder met allemaal bogen en daar stond dus een van de eerste centrale verwarming stookgevallen en dat was een heel indrukwekkend uh iets, vertelde Kees. En daar werden dus eierkolen...
De sage waaraan het ontstaan van den naam der stad Geeraardsbergen toegeschreven wordt. Deze laat ik hier beknopt volgen, naar Coomans' Richildis, waar zij op p.45-60 voorkomt: In de 11e eeuw was alles in de omstreken der stad nog woest en wild, en een goed gedeelte der Dendervallei nog met bosch bedekt. Een rijk koopman van Leuven, vergezeld van zijn...
nl.verhalenbank.10740
By de Skilige Piip sit in skat yn 'e groun. Dy kin der wol út, mar dan mat men krekt de wurden wite dy't der by opsein wurde matte. En dat wyt net ien. De man dy syn jild it west hat, dy mat dêr noch altyd omspûkje. Hy sit achterstefoar op in ezel.
De Man en syn basis 'Yn dy hiele omkriten fan Earnewâld en Warten koe it barre, dat men mei de smid te meitsjen krige. Dat kaam trochdat er net wist, wêr't syn skat bedobbe wie. Dus oeral wêr't er op sa'n stuit tochte, dat er sykje moast, koe er in skip de wâl ynstjoere of tsjinhâlde of hurder farre litte' (S. de B.).
Der wie in greate boerepleats, dêr wie 't net plús yn. It spoeke dêr. De boer prakkesearde der oer om der wei to wenjen. Hy sei tsjin syn arbeider: "Jonge, astû de boel hjir oplosse kinst, krijst in grou stik jild fan my. De arbeider sei: "Ik sil 't bisykje." Hy gong nei de dûmny ta en frege of dy in nacht mei him weitsje woe yn in keamer fan 'e pleats,...
Schatsagen 't Was een vreemde hoef, waar Wulm Biersteker als vaste arbeider werkte. Al sinds onheugelijke tijden hoorde je er 's nachts getik en geritsel. of het uit de muur kwam of uit de kinderbalken, waarop de zolder rustte, kon niemand vertellen. De boer en de boerin vooral hoorden 't vaak, doordat hun bedstede tegen die klopmuur aanstond. 't Was de...
Yn Trimunt matte forburgen skatten wêze. It hyt dat der ûnder 'e flier fan ien fan 'e plaetsen dêr gâns jild sitte mat.
nl.verhalenbank.26922
32