Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
259 datasets found
Dutch Keywords: vastzetten
Wy ha hjir in sekere Abraham-potkarre hawn, dy reizge altyd nei Ljouwert ta mei hounen foar de karre. Op in kear wied er wer ûnderweis, doe wie Jehannes tsyske ek op stap nei Ljouwert ta. Jehannes wie to foet. Doe wie âlde Abraham mei de karre oan 'e Bonke-brêge ta west, dêr wie Jehannes-tsyske. Doe bleauwen de hountsjes stean. Dy woenen net in stap...
nl.verhalenbank.36499
Achter Westergeast oan 'e Wâlddyk stiet in pleats, dêr sitte de hoannebalken mei gouden pinnen yn 'e groubynten. Oaren sizze dat se mei gouden ringen fêst sitte.
nl.verhalenbank.26311
Myn skoanheit hat forkearing hawn mei in faem yn Kûkherne. Dat wie in tsjoenster. Hja hie har âlden forlern en wenne allinne op in boerespul. Myn skoanheit en hja sieten dy jouns in skoftsje yn 't bûthús - dat wie doe sa de gewoante - en hja praetten hwat en sa, en sa waerd it stadichoan letter. Doe't it in eintsje yn 'e nacht op wie, tocht skoanheit:...
nl.verhalenbank.25181
DE ROVER DIE TOVEREN KON In de omgeving van Nieuwendam leefde vroeger een rover die ze maar niet te pakken konden krijgen. Op een keer hoorden ze dat hij in een herberg in de kom van Nieuwendam zat en onmiddellijk ging de burgemeester met een stuk of wat dienders er op af. En jawel, daar zat hij aan een tafel rustig zijn bittertje te drinken of er geen...
nl.verhalenbank.13341
Hy hat ek ris in petroaljekarre stil stean litten. Doe woenen de hounen net mear lûke. Sokke dingen die er altyd.
nl.verhalenbank.38098
Vastzetten Age nou hier rechte straot, d'indraoi af gaot spokte 't vruuger ok. As ze dan naor de eiermarrukt ging in Osterwèk, mee 'n kurruf en as ze dan terug kwaome bij da huis was 'r in vrouw as die de kurruf honderd mitter gedraoge ha kos ze 'm nie meer draoge. Dan ging ze terug. 't Was 'r altij mar inne, daander nie. As ze de plichte ha gedaon kos ze...
nl.verhalenbank.41567
Toontje de Huvener, 'n reeds dertig jaar gestorven dorpeling was handelaar in koloniale waren en trok altijd met de hittekar langs de deuren om z'n waren te venten. Eens was hij bij Bertus van Thiel aangeland. Men vertelde dat de vrouw van Bertusse kon heksen. Toen hij dan met z'n handeltje aldaar klaar was, wilde Toontje met z'n kar van het erf...
nl.verhalenbank.13235
Myn swager hie in jong hynder. Dêr wie er greatsk op en ek tige mâl mei, hwant it hynder wie och sa gehoarsum. Hy sei: "It hynder hat noch noait hwat wegere. Dy lit neat stean." Doe't er dat sei, wie Jehannes krekt oan 't baeldertellen. Doe't de wein fol wie mei baelders soe myn sweager der mei fuort. "Fuort", sei er tsjin 't hynder. Mar 't hynder bleau...
nl.verhalenbank.38259
Pastoor ontmaskert vrouwen als heksen door het evangelie van Sint-Jan te lezen De pastoor van Stramproy heeft ook eens een paar vrouwen als heksen herkend doordat ie bij het uitgaan van de kerk het evangelie van Sint-Jan voorlas. Er waren een viertal vrouwen die op hun stoel bleven zitten en precies niet naar buiten konden gaan. Zo wist iedereen in het...
nl.verhalenbank.35754
Ik haw in jonge kend fan twintich jier, dat wie in sikere Nicolai. Dy koe de minsken samar fêstsette litte. As er de minsken de hannen ynelkoar lizze liet, koenen se se net wer út elkoar krije. Letter wie er kellner yn 't Oranje-hotel to Ljouwert.
nl.verhalenbank.31240
Ik weet nog wel, as schooljonge was d'r bij ons* een wiel van de wage gelope, dat komt ze hadde vergete de luns d'r voor te doen. Toen zee een ouwe man: "Daar heb de kwaaie hand voor gezurgd" . *in Nieuwland
nl.verhalenbank.60755
Spook in Biesthoutakker In Biesthoutakker spokte 't vruuger ook. 't Huis steet 'r nog. Da was toen ze gewon zaote te buurte, enkelde manne bij mekaore, en in ene kir - 't waor 'n boerderij - heul de koei los, d'r zaat 'r gin in mir vast. Ze ginge ze vaast zette en alles, en ze zitte goed en wel binne en wir 't zellufde; alle staldeure stonde gelijk ope....
nl.verhalenbank.41566
Doe't ik noch net troud wie, haw ik yn Dútslân melkersfeint west. Dêr wie ek in Italiaen. Dy koe fan alles. Hy foroare samar in glês bier yn wetter. Ek ha 'k it sjoen, dat er in okshoofd fol wetter, dat ûnder 'e goate stie tusken tûm en finger beet krige en sa optilde. Hy stjûrde de boer nei de stâl ta en sei: "Dû mast de stront oprêdde," en de boer...
nl.verhalenbank.17046
Ik ha by Rypke Atsma yn 'e Harkema tsjinne. Ik wie sawntsjin jier doe't ik dêr wenne. Rypke Antsje har heit wie in Warmolts, dy wie us in kear flak by it plak, dêr't nou de grifformearde tsjerke stiet. Hy soe fierder rinne, mar hy koe net. Hy moest stean bliuwe. Doe waerd it him ynjown, hy moest Gods wurd forkondigje. Op datselde plak. Doe is dêr troch...
nl.verhalenbank.22162
Imke de Jong hat wol by ús yn skoalle west, yn de Ham. Wy wienen deabinaud foar him. Wy moesten allegear in sint meinimme, mar ik mocht net in sint ha, dat mocht ús net barre. Der wienen nòch trije bern, dy't net in sint hienen. Doe woarden wy mei ús fjouweren der útstjûrd. Mar doe gongen wy bûten foar 't glês stean. Imke hie de knop fan in stoel op 'e...
nl.verhalenbank.16947
Iemke de Jong hat Tseard van Dekken us stean litten op Hamster merke. Tseard wie in raren. Hy is wol us smiten woarn troch de kweade.
nl.verhalenbank.20239
Heit wie ris in kear ergens op 'e merk. Dêr wie Ymke ek. Doe wie dêr ien, dy krige in bytsje wurden mei Ymke de Jong. Doe sei Ymke tsjin him: "Dû wytst noch wol, tink, hoe't ik it doe mei dy hawn ha? Dû koest net in foet mear forsette." Doe't de man dat hearde, gong er stil fuort.
nl.verhalenbank.27756
Een boerenknecht verkeerde met een boerendochter. Hij moest voor den boer op een ver weg gelegen land, dat bovendien slechts over water te bereiken was, gaan werken. Hij had daar weinig lust in, omdat hij dan niet op tijd zijn eten kon krijgen. De boerendochter overreedde hem evenwel door de belofte dat zij dan wel zorgen zou dat op tijd zijn middagmaal...
nl.verhalenbank.8796
Der gongen ris twa man nei Greate Wopke ta dy't yn Kûkherne wenne. Dy woenen him ris foar 't lapke ha. De iene hie wetter by him fan in persoan, dy't werkelik siik wie, de oare hie wetter fan in hynder meinaem. Wopke ûndersocht it wetter en doe krigen se elk in fleske fan him. Yn 't iene siet medesyn foar de sike frou, yn 't oare siet hjouwer. (Dyselde...
nl.verhalenbank.38064
Wopke hie èk in bijestâl. De bijekuorren waerden froeger wol stellen. Dan swevelen de dieven de kuorren út, dan stutsen de bijen har net. En dan gongen se mei de kuorren mei hunnich nei hûs ta. Op in nacht wienen der dieven by Wopke syn bijekuorren. De kuorren waerden útswevele om se mei to nimmen nei hûs. Mar de oare moarns stienen se der nòch. Se koenen...
nl.verhalenbank.38065
3