Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
469 datasets found
Dutch Keywords: vallen
En dat was dat zelfde vrouwke, m'n vader was gaan melken mee een juk met twee emmers. Die emmers waren vol melk. D'r was niemand te zien. En ineens vielen die emmers van't juk. Da ha da vrouwke gedaan.
Over sterren. G.M.: Wees wa, dan stearft der wier een, dan stearft der doar ok wier een E.M.: Mien moder kwam ja oet Lemsel, ik was ja zo’n jong, nich, en ik kom ’s oavnds bie t lecht wees wa, ie mosn der ja bie lecht wier wezn, mer dat gung altied in t doonker, nich, mer het was dan luk döaster, wie komt doar, verrek, van Vrielman, wie gungn doar richtan...
nl.verhalenbank.128537
Myn âlde buorman Folkert Bruining hat yn 'e Mieden wenne by de Keale Wei. It hûs, dêr't er doe yn wenne, dêr doogde 't net yn. Op in nacht hearden se klear dat de souder ôfbrutsen woarde en de pannen der ôf helle. Se hearden dat de planken nei bûten smiten woarden. Myn buorman fortelde: "Doe't ik der ôf gong en 't ljocht op die, wie der neat. Doe bin ik...
Mem har beppe wie mei de helm geboaren. Hja woe noait lije dat mem en dy by 't tsjuster midden op 'e wei roannen. Hwant dan koenen se tsjin in lykstaesje oprinne en in rare stomp krije. Mem har beppe seach lykstaesjes fan tofoaren. Hja hat ek sjoen hoe't har eigen soan op in skip fordronken is. Hja sei de deis fan tofoaren noch tsjin him: "Dû mast der...
nl.verhalenbank.37750
In Stolk had je vroeger jare een vrouw, dat was een slaapwandelaar. 't Was een boerenmeid. Ze ging dikkels stijf vroeg melke en om bij de koeie te komme mos ze over een plank hene. Dan was ze dikkels al klaar voordat de andere begonne ware. Op een keer heb die boereknecht, die in 't land d'r naast melkte, voor de grap de plank opgehaald. Toen is ze...
nl.verhalenbank.70631
Reade Kees en Gjert woenen ris ien bangmeitsje. Dyselde moest by de tsjerke yn Drachtster Kompenije lâns. Doe gongen se boppe op elkoar tsjin 'e muorre fan 'e tsjerke oan stean mei in wyt lekken om har hinne. Doe't dyselde dêr lâns kom, sei er: "Ik ha wolris twa boppe op elkoar sjoen, mar noch noait trije." Doe woarde dy ûnderste sa binaud, dat hy sprong...
By Sterke Hearke soe in baerch slachte wurde fan fjouwerhûndert poun. De baerch rekke fan 'e slachtbank ôf. Doe krige Hearke syn dochter Rixt de baerch by de boarstels en sette him wer op 'e slachtbank.
Doomny van Velzen fan Droegeham hie in protte fijânnen trochdat hy de wiere leare forkondige. Der ha guon west, dy woenen him deameitsje. Mar hy woarde troch Us leaven Hear biskerme. Dat gebeurde sa: Op in kear ried er yn in glêzen wein. Doe soed er nei in oar plak ta to preekjen. Underweis skuort ien de doar fan 'e wein iepen en hy wol doomny in stek mei...
Spookdieren Als men vroeger 's avonds laat na het werk nog het paard naar de weide ging brengen, gebeurde het meermalen, dat er een kat op een hekkepaal zat, die dan zei "je kunt mij er toch niet afslaan". Dikwijls sloeg je door haar heen als door een geest. Mij moeder verhaalde zeer dikwijls het volgende, hetgeen ze vernam uit de mond van een blinde...
As de bern to Jobbegea tichte by 't wetter kommen, seinen de greate minsken: "Tink der om, hear, der sit in rare keardel yn 'e sleat, dy lûkt dy der aenst yn!"
Ik: "Toch aardig met zukke kollen: dan ben het vliegen, en dan ben het muizen. Je zoudt zeggen: hoe ken het?" Nadort: "Zeg dat wel, mijnheer, maar soms ben het vogels, maar den ben het eigenlijk geen kollen. Dan is het meer zwarte kunst. Uwe weet wel, dat ik ers van de strontkar bij Klaver gevallen ben, en dat me vrouw toe zoo akelig was. Nou, toe had al...
nl.verhalenbank.9312
De Witvrouwkes "Ze kwamen uit Duitsland", zei Graad, "ze waren helemaal niet katholiek, maar op en top heidens. Wat ze 's nachts uithaalden, dat kon Joost weten, maar ook overdag konden ze toveren van jewelste. Vaak kwamen ze op een voormiddag op 'n boerderij, als de boerin de pot aan 't koken was. En dan was het 't gewone kunstje van haar, om het spek,...
nl.verhalenbank.13221
Ik heb wel is verhale gehoord van en toverheks. As je daar langskwam met paard en wage gelaje, dan werd je in ene keer in een greppel gezet. Vlak in de buurt van die heks werd je van de dijk gezet.
Et vertellingeske van Oepsinjorreke In den taaid van de Spanjorde woendener int stat e zat vârreke. Da was niemier dringke datië vengt dee, mor effenaf zoipe gelak as en koei dië droeëg stoat. Twas zoeë schandoalig datte gebuëremengse zanne noam en adres noeëit emme deurvertelt. Ennattem dan e farrem stuk in zaaine frak at, dan troefdenem za waaif af en...
Dy't syn mem slacht, falle de hannen ôf.
nl.verhalenbank.12301
"Jan Van den Heuvel werd Jan de Leugenaar genoemd. Hij ging op jacht of vissen en viel in het water, vermoedelijk in de Biesbosch. Toen hij uit het water kwam hield hij zich met zijn twee handen vast aan de helling en greep in een eendennest. Toen hij omhoog klauterde zaten zijn laarzen ook nog eens vol met 'duimsenaal', duim dikke aal."
nl.verhalenbank.42244
Hjir yn Drachten wie us in faem, dy hat him útlake. Doe hat er dy faem ûnder 't dânsjen bifalle litten. It bern is har ûnder 'e rokken weifallen.
Oan 'e betonwei yn 'e Harkema ha jy it âld tsjerkhôf. It earme-tsjerkhôf wurdt it neamd. Dêr wurdt al lang net mear bigroeven. Foar 't tsjerkhôf oer stie froeger in pleatske. Dêr hat Taeke v.d. Veen op wenne. Soms koenen se dêr net mei de wein troch de hekken komme. Se waerden dêr dan samar weismiten yn 'e tsjerkhôfsleat. Dat gebeurde dan yn 'e nacht. Dat...
nl.verhalenbank.29341
Ik weet nog wel, as schooljonge was d'r bij ons* een wiel van de wage gelope, dat komt ze hadde vergete de luns d'r voor te doen. Toen zee een ouwe man: "Daar heb de kwaaie hand voor gezurgd" . *in Nieuwland
Bij ons in huis* is 't gebeurd dat d'r een schaar uit de naaidoos viel. Niemand kwam d'r aan. M'n moeder zee: "Dat betekent vanavond een sterfgeval". Een tante, die ziek was, is die zelfde avond gestorven. *in Schoonhoven
0