Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
186 datasets found
Dutch Keywords: uur
Op Zuiderwoude staat een huis (waar nou Symen Knip in woont): dat noemde ze het steene huis. In dat huis deer was een kassie, en as het nou twaalf uren wier 's nachts, dan gong dat kassie van zelf open. Op een goeje keer zee het dochtertje, zoo'n opgeschoten meidje: "O, deer heb je Lord de Kappestijfster weer." Op iens kreeg ze een klap om er kop dat er...
Bij ne boer brak de koei vaok los 's nachts. De zoon ging waoke om twaalf uur, daar kwam een kat, da was ne kerel!
nl.verhalenbank.72720
Sa goed as ik it yn ‘t ûnthâld ha, sil ik de stoarje fen it Drylster tsjerkhôfspoek forhelje, sa ‘t ik it fortellen heard ha. Om 1830 hinne, wier der om it tsjerkhôf hinne in grêft, sadat it eins in eilântsje wier, en stie it mei de strjitte yn forbining troch in brechje, dat ôfslten wier mei in houten rafterstek. Nou gou doedestiids it sizzen, dat...
nl.verhalenbank.72430
Ja daar op de Val, daar was ‘t in die dagen een rare boel meneer en veel mensen kwamen in donkere nacht liever niet langs de Valpoort. Moeder, had ons eens verteld dat er [nauwe] de polder daar was een beroepsvisser, die heb ik zelf nog goed gekend he, op een nacht eens hele vreemde dingen meegemaakt hebt. De Valput, die kenne wel, die was in me...
“It sil sa njonkenlytsen wol in hûndert jier forlyn wêze,” sei pake, “dat dizze skiednis gâns opskuor joun hat yn Boalsert. Mâl, hoe 't jaloerskens en vergunst in minske op 'e doele hinge kinne. Der wennen hjir op it Heech in pear fikse jonge minsken, man en frou, mei in flink tal bern. Fikse bern, goed út 'e kluten woeksen en soun as in fisk. Allinne it...
Op ‘Eeskwerd’ wie wol nachts geklop en fremde lûden, foaral yn 'e foarkeamer. Op in kear wie Idske Sysling by ús útfanhûs. Wy soene de oare deis nei it ‘festival’ yn Oranjewâld. Om tolve ure hinne, grypte se my by de linkerearm en rôp: “Hwat is dat?” Ik sei heit nei:“Dat binne de mosken yn 'e klimop en de wyn, dy gûlt troch de sinneblinen.” Mar it kloppe...
Ik diende ien ’n betrekking. As ik on ’t werk was en woater over de vloer gooide, heurden ik kèrme en krijse. Da gebeurde ok snachs. Noa ’n poar nachte wer ’tzelfde. Ik stok ’n lucifer on. Ik zag niks. Alle nachten pront um twoalf uur kwam ’t geluid wer. ’n Half joar lotter kwam er ’n zwoar onwèr op. Ik zag ’n grote bol vuur ien de schorsten. Den bliksem...
nl.verhalenbank.50472
1.3. Kaboutermannetjes 'Bè, sa(kk)erdie! nou wouw 'k wel 'ns krek weite(n),' zei 'n boer, 'hoe det in z'n werk geè as die Kabauters hier 's naachs beizig zèn'. De man had ze zoo 'dik geheurd' en had 't ondervonden 'oak', dat 's morgens de Kaboutermannekes 'n heelen oven 'braut en mik geba(kk)en han'. Gezien had hij 't echter niet en daarom - hij zou...
nl.verhalenbank.49997
Mvr R : Ja dat was héél vroeger, daar hoor ie tegewoordig oek niet meer over as d'r iemand gesturve was wier de klok stilgezet en d'r wier over de spiegel een klêêd heen gelege en wat wier nog meer...? Mr R : maor de gerdinne dicht as t'r een lijk verbij komt dat was geweun zôô.
nl.verhalenbank.47466
In mien jonge jaeren stong d’r langs de Meeldiek ’n bosje, dat êêtte ’t Bokkebosje. Nae de ramp in 1953 is dat bosje operuumd. Bie dat Bokkebos was ’t nie best ’s aevens, vooraal nie tegen twaolf ure ’s nachs. Dan liepe d’r op die diek ’n aop zwarte katten. Nae twaoleve waere ze wi inêêns weg. As ’t Burghse mart was in me gienge dan ’s nachs nir uus op...
Zonnemaire Di woonde vroeger ene Jewanna Hoeke, ’n zuster van ’n grôôten boer, Daan Hoeke. Die kon ok tôôvere. Op ’n keer zou ’t er ’n uutvoerige wezen op ’t durp. Een jongen en een meisje, die tegen Jewanna tante mosse zegge, zoue d’r ok ni toe gaen. Jewanna zei ’s mirrigs: “Motte julder ok ni die uutvoerige?” Ze zeie van ja en Jewanna zei toen: “Pas...
Tussen twoalf en één, Zien de spoken opte been. Da zèj mien voader duk. Hé’j vertelde ok van ’n spook in Huse. Meschien het ie ’t wel gehörd van grötvoader. Ien Huse het ’t vroeger ok wel gespokt. Ien ’n huus, ik wet nie mer woar, hörde de minse duk veul lève: geklop en gehamer, gekrijs en zo wa. Mar ze zage nooit iets. Wat ’t was en wie ’t...
nl.verhalenbank.44777
Er was es n maal n muller, waar de knechtn dood gungen. Zeuvn had ie had; boovn in de meuln sturvn ze. In t leste kon ie dr gienend meer kriegn. Tot er n jongkeerl kwam, die et aandurfde. Ie zee teegn de muller: “Ik blief de hiele nacht boovn in de meuln; maar ie maggen morgn niet veur zeuvn uur bie mie komen.” Dat gung aan. De nei-e knecht blift s nachts...
nl.verhalenbank.44387
Vechtn mit de duvel. Was es n moal n boernknecht. Hai waarkte in Blijham. Dou hai door n zetkn west har, begund-e moager te worn. t Wur hoast bie de dag slimmer. Zien oln maarkten t wol, man dochden dat van de drokte kwam. Hai was zulf wol beter, man duurde er nich over prootn. Ain van zien kameroaden vuil t ook op, dat e dr zo slecht oet keek. Doorom...
nl.verhalenbank.43883
Mien va wus nog meer Op een boerderie-e heurden ze s avends vake lawaai in het kokhoes. Niemand wus wat et beduudde en ze maakten zuk bange. De boer zeg teegn de knecht: Ie mutn es n nacht in et kokhoes de wacht holn, dan kriegen ie n rieksdaalder. Dat was toen een hiel bedrag en de knecht nemp et an. Hie wacht, maar er gebeurt niks. Tot half twaalf, dan...
nl.verhalenbank.43686
As de hoanen s oavends om n uur of negen of loater nog kraaien den kriegn ie gauw regen en wind.
To Bennema-state yn Hurdegaryp geane jouns tolve ûre de hekken altyd iepen.
Jehannes tsyske wie boerefeintsje yn Ryptsjerk. Hy wie dêr lytsfeint. Dêr wie ek in greatfeint. Doe wie 't op in kear Burgumermerke, en dêr woe Jehannes graech hinne. Hy frege de boer of dat mocht. Doe sei de boer: "Dû mast earst op dat stik lân de dong út elkoar struije." Dat wie in karwei, dat wie yn ien dei net to dwaen. Jehannes gong nei 't lân ta. En...
nl.verhalenbank.38219
Knjillis Wytses wie ek in wûnderdokter; dy wenne yn Sumar. Ik haw ris by him west, doe kaem krekt de tram oan. Och, och, hwat stapten dêr in minsken út, dy't nei him ta moesten. Men neamde dat de Knjillis-Wytses-tram. It is in kear gebeurd dat der in man by him kom dy't o sa siik wie. Doe nom Knjillis Wytses him mei nei de tún achter. En dêr groef er in...
nl.verhalenbank.38119
Myn broer Foppe wenne op 'e Streek. Dy hie in baerch mei biggen. Dy wienen allegearre rûch en smoarch en gammel. Se wienen forjown. Syn kij forsmieten de keallen. It wie dúdlik, de boel wie dêr bitsjoend. Doe gongen se nei Wopke Minke ta. Minke joech har in stik guod mei. 't Like wol in stik fan in brânde baelder. Doe moesten se dat op in trochbrânde...
nl.verhalenbank.38073
0