Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
335 datasets found
Dutch Keywords: trouwen
Twa pearkes út Aldegea gongen ris nei Hinke Kaert ta to Nijebrêge. Hinke koe de takomst foarspelle. It wienen boeredochters, de fammen en ik tsjinne by de âlden fan de iene. Ik sliepte nachts ek by dy faem. Hja fortroude my altyd alles ta. Doe 't se by Hinke Kaert west wie fortelde se my har wederfaren. Hinke hie sein: Dêrstû mei trouste, dy moat ûnder...
Twa modderskippers, Hindrik de Boer en Piet Cnossen, hellen de modder fan de terp by Wiûwerd. Se moasten sels de modder ôfgrave. Nei 't min seit, ha se by dat ôfgraven in skat foun. Piet Cnossen hat in koumelkersspul kocht. Mei Hindrik de Boer roun it al hiel oars. Dy hâldde syn diel yn 't skipke. Hy wie twa kear troud west. Ut it earste houlik wiene de...
Mien moeder heddet duk verteld. ’t Geet over ’n djen en ’n jong, die verkering hadde. Die djen kos hekse. De jong wol graag trouwe mette djen. Mar die wol da nog nie. Ze was nie gerus, of ’t wel goed zou goan. Want ze kos hekse. Ze kos doar nie afkomme, al wol ze ’t nog zo graag. Mar ze wol da nie tege de jong zegge. Da zou toch wel motte gebeure, want de...
nl.verhalenbank.50482
3.140. De Mol te Bakel (in plat Helmondsch dialect) Vruuger, laang jorre geleeje ha-de in Bökkel mar ei goe plekske en dä was de-n-hof van de bestouir en in dië-n-hof dor worde-n-ees ne mol gevange mar der was in heiil Bökkel gee man, die van ze lève zoo-n-aarig ding gezien ha en de heiil mense kwame-n-der gelijk no' toe en die stonne verwondert um dä...
Da’s ok gebeurd ien Duitsland. Toe mien tante getrouwd is, had voader ’n borreltje te veul op. De brullef was bé’j grötmoeder thuus. Die wonde ’n half uur van ons af. Moeder was alleen thuus, want ze verwachtte ’n kienje. Noa middernach, ien de geestesure, gieng voader no huus. Onderweg kwam ’n zwarten hond bé’j ’m lope. Hé’j kwispelde mee zien start...
Op “Strûpenkeal” wenne letter in muoike. Se hjitte by ús Doaijemoai. Har earste man wie se fier de baes. Doe dy stoar wie se moai gau mei omke Hessel troud. Mar dy stie har! Se wie tige byleauwich en koe prachtich fortelle oer foartsjirmerij en so, sadat ús muoikesizzers de grize soms oer de grouwe gong. Sa b.g. dit: In feint wenne der al in pear jier;...
nl.verhalenbank.47026
Ik moat ek noch even fortelle fan de neikommelingen fan “de Wylde boerinne” uit de novelle fan master Holtrop. It wiene er trije, n.l. Sjoerd, Aukje en Anne. De earste beide wiene forgroeid en doe noch ûngetroud. Anne wie troud. Se wennen doe op twa pleatskes ticht by elkoar en wiene geweldich op jild gesteld. Sjoerd, en letter Aukje, gongen sels mei it...
“Dou wie op de Hörsten woonden, hef mien aine bruier ’n keer wat veuroet zain. Onz A. was zaik en ’t leek nich zo best. Mien bruier J. zee op’n mörn teegn mie, dat onz A nich laonk meer leefde, want dat hai –J- wat zain har. Vannacht zag ‘k ’n kiste deur de achterdeure komen mit stro d’r in. Noast de kiste stön ’n vrou mit ’n opsloagen wit mutsie op. ’t...
Was ook n moal n weduwman, die voor de twiede keer trouwde. Dat was ja wel goed, maar et mens was niet best veur de kinder van de man. Op een nacht wur er aan et roam klopt. De man wordt wakker en vragt: “Wie is doar nog zo laat?” “Joen vrouwe, ik wil es weetn, hoe mien kinder et maakn.” Die stem heurde ie. Doar is ie zo van schrukn, dat de twiede vrouw...
Spook op kasteel D'r wierin Haore ok veul gepraot over 't spook van 't kestil. Dattut daor spookte wisse ze ok in Osterwèk; de pliesie ut Osterwèk is nog dik di kaant in gewist, mar wa 't nou presies was, wik nie ze krek. Ze zinne wel iets over 'n jonkvrouw, die daor vermord mot zën gewist. Da was allemaol in 't kestil van d'n jonker, 'n raore snuiter....
Spook van het kasteel Op 't Haores kestil zou 't ok gespookt hebbe, wille ze hebbe. Ik heb er heule verhaole over heure vertelle. Daor moet dan 'n gravin opgeslote hebbe gezete, die wou nie trouwe mee 'n graaf, die d'r daorum achter de tralies ha gezet. En die hee ze toen vermoord of iets aanders. Sinsdien zou die gravin dan hier spoke, mar ik denk datter...
Dy't yn 'e swarte spegel sjocht kin gewaer wurde mei hwa't er trouwe sil.
Imke de Jong wie in gûchelder. Hy reizge by de merken lâns en hat yn Ljouwert wenne. Hy wie troud mei in sekere Janke. Hy koe de minsken samar stean litte en liet se molke slobberje út in pantsje, krekt as wienen it katten. Hy koe de minsken kraeije litte as in hoanne. Alles hwat er sei, dat dienen se. Hy koe de froulju de rokken samar ôfsakje litte. Yn...
nl.verhalenbank.38534
Alde Durke Syts koe tsjoene. Hja wenne hjir yn 'e Westerein. Hja koe har yn in kat foroarje. Wy hienen krânsen yn 'e kessens, dat wie hàr wurk. Piters Willemke koe èk tsjoene. It wie myn muoike. Se wie troud mei in broer fan heit. Hja fleach samar op in biezem troch de loft. As se fuort wie, lei der in pânse op bêd. De âld man sei: "Dan miende ik dat...
nl.verhalenbank.38527
Der wie in frou overleden. Dy frou hie ek in famke. Foardat se stoar hie se tsjin har man sein: "Astû wer trouste, mastû myn klean net oan dyn twadde frou jaen." Dat beloofde dy man. De man troude wer en hy forgeat dy bilofte. De twadde frou krige de klean en die se oan. Mar doe kloppe de frou dy't stoarn wie deis by harren op 'e ruten en oan 'e doar. It...
nl.verhalenbank.38526
Ik wie noch feint en hie forkearing mei it wiif, dêr't ik nou mei troud bin. Dy wenne oan dizze kant it spoar, yn 'e buert fan 'e Ria's. 't Wie op 'e joun en tsjuster. Ik roun by de fyts lâns. Doe kom der in swarte houn by my, dy't ik noch noait sjoen hie. En ik hie ek noch noait sa'n greaten ien sjoen. Hy wie net lytser as in keal. Hy roan oan 'e oare...
nl.verhalenbank.38517
Der wienen in man en in frou, dy hienen in famke. De frou rekke siik. Doe't se op har stjerbêd lei, doe sei se tsjin har man: "Astû wer trouste, wolst der dan om tinke, datst myn klean net oan dy frou jowst?" De man biloofde dat. De frou kaem to forstjerren en in skoft neitiid troude de man wer. Doe leinen de klean fan dy earste frou altyd yn 'e kast. De...
nl.verhalenbank.38351
Dy't yn 'e swarte spegel seach koe de takomst gewaer wurde. Hy koe dan sjen hwa't er trouwe soe.
Op 'e merk yn in tintsje koenen jo yn 'e swarte spegel sjen. Dan wisten jy mei hwa't jy trouwe soenen. Mar ik ha noait yn sa'n tintsje west.
Pake hat twa kear troud west. Syn twade wiif gong ris in kear nei de merk ta. Doe wie se noch net troud en sy koe pake noch net. Doe kom se yn in tintsje, dêr siet in wiersizter yn. Dat wiif fortelde har, hja soe trouwe mei in lange greate, bleke man. Dat is krekt sa útkom. It minske lies it út beppe har hân.
0