Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
335 datasets found
Dutch Keywords: trouwen
G.M.: Dat mös doe toch ok wa wetn, dat hef de vaa a verscheidnde moaln verteald, wees wa. E.M.: Vrower meann ze ok, verrek en genean ... dat mos nich mögn, nich, ik was, n ooldn kassier was verbraand, nich, en zo’n oold tante lewde doar verrek en genean, dee har doe loat in de kökn doar senkes indoan, nich, en dee meann doe dat he ’t vuur mekaar har en...
nl.verhalenbank.128530
Alde Bearn van der Woude fortelde: "Ik en myn faem wienen togearre by de Bearnewyk yn Drachtster Kompenije. Wy makken plannen om to trouwen en dêr praetten wy oer. Der wie iderkear in lyts katsje by ús, dat sei: - Miau - miau. Ik skopte him yn 'e wyk. Fierder wie der net in minske. De oare deis kom Rikele Myt by my en sei: 'Soa, soenen jim ek trouwe?' Net...
nl.verhalenbank.23725
Ek in kear doe wie 't hiel mistich. Jy koenen gjin hân foar de egen sjen. Ik wie noch net troud. Doe seach ik ynienen hiel dúdlik myn man syn holle boppe de mist. Mar hy wie der net. 't Wie yn Grinzer Pein.
nl.verhalenbank.26305
Op it Fliet yn Ljouwert wenne earen in âlde boer mei dy syn frou. Myn wiif hat dêr arbeidster west. Op in kear fortelde dy frou har: Je ha soms nuvere dingen. Doe't ik noch faem wie wie 'k ris in kear mei myn kammeraetske by Lammert de Jong yn 'e herberch. Dêr wie doe in swarte spegel. Doe seinen se tsjin my: "As jo yn dy spegel sjogge, dan wurde jo de...
nl.verhalenbank.28472
Toevoegen aan §2, Aant. 1950, sub 145 c-III: „Bij Bussum is een Aardjesberg waar, volgens een overlevering, door de Germanen jonge maagden werden geofferd aan een aardman. Misschien is op dezelfde manier het aardmannetje dat in de Veluwse Aardmansberg huisde aan zijn echtgenote gekomen. Die echtgenote heet Echo, en wie bij de Aardmansberg komt kan met...
nl.verhalenbank.48580
Forskeidene fan 'e Harkema ha yn 'e swarte spegel sjoen. Mar dêr haw ik my noait mei bimuoid. Sy krigen dan har wiif to sjen. Of sy seagen in deakiste; dan bleauwen se âld-feint.
nl.verhalenbank.25750
Froeger seagen de manlju wolris yn 'e swarte spegel. In man, dy't oarspronkelik fan 'e Houtigehage kom, hie der èk yn sjoen. Doe seach er de frou, dêr't er letter mei troud is. As in man in kiste krige to sjen yn 'e spegel, dan soed er net trouwe.
nl.verhalenbank.25963
Dy't yn 'e Swarte spegel sjogge kinne sjen mei hwa't se trouwe sille. Trouwe se net, dan krije se in deakiste to sjen.
nl.verhalenbank.10700
Tijd: 41.18 RK: Heb je nog zo'n verhaal? AG: Uhhm, ik zal even... Beetje zo...ja het is een verhaal van uuhm...Dat is een uuuh een verhaal wat ik eigenlijk gecomponeerd heb, en uh 't is uuh het was een voorstelling...de Dodemanskist heet die voorstelling. En uuh in die voorstelling was, het thema was de liefde. Of eigenlijk afscheid van de liefde. En...
nl.verhalenbank.47664
Op 'e merk yn Ljouwert hienen se soms in swarte spegel. Twa feinten út Burgumerheide gongen dêr ris hinne. Hja seagen beide yn 'e spegel. Doe seach de iene syn faem en de oare seach in deakiste. De iene is mei dy faem troud, de oare troude net, mar stoar.
nl.verhalenbank.36506
Ik wie noch feint en hie forkearing mei it wiif, dêr't ik nou mei troud bin. Dy wenne oan dizze kant it spoar, yn 'e buert fan 'e Ria's. 't Wie op 'e joun en tsjuster. Ik roun by de fyts lâns. Doe kom der in swarte houn by my, dy't ik noch noait sjoen hie. En ik hie ek noch noait sa'n greaten ien sjoen. Hy wie net lytser as in keal. Hy roan oan 'e oare...
nl.verhalenbank.38517
Der wie us in pearke, dat wie by de Skieding oan 't kuijerjen. Hy hiet fan Jan van der Woude. Sy hienen it der oer, dat se trouwe woenen. Dêr hienen se noch noait earder oer praet. Se neamden de datum ek. Der wie hyltyd in kat by harren. Nergens wie in minske. De oare deis wisten alle minsken dat se trouwe soenen. Dat hie dy kat oerbrocht, hwant dat wie...
nl.verhalenbank.24880
20d. Is er een bepaalde dag van de week die voorkeur geniet (genoot) voor het huwelijk? Ja, maar dat heeft vaak met de prijs te maken, maandag is geen goede dag om te trouwen werd gezegd.
nl.verhalenbank.45516
De boer fan "t Wytfean dy't mei in nachtmerje troude Wy hienen ris sa'n praatsje oer nachtmerjes en doe kamen wy op Gosse van Dam. Dat wie in dikke boer op it Wytfean, in man dy't der aardich wêze koe. Ik haw him noch wol kennen. Doe't ik in jongkeardel wie, mear as santich jier Iyn, kaam er wol op Feanster (Súrhústerfeanster) merke. It wie in grutte...
nl.verhalenbank.12466
Dy't yn 'e swarte spegel sjocht krijt syn takomstich wiif to sjen. Trout er net, dan sjocht er in deakiste.
nl.verhalenbank.28063
Ik haw ienkear yn myn feintejierren by in wiersizter west yn Ljouwert. Myn kammeraet wie by my. De kaertlizter siet by ús en lei de kaerten út inoar. Doe siet se in skoft foar har út to sjen neidat wy in kaert lutsen hienen. Op 't lêst sei se tsjin my: "Jo trouwe earder as jou kammeraet." Mear woe se net sizze. Wy koenen neat mear út har krije. Mar...
nl.verhalenbank.35998
De geschiedenis van Sipke en Liesbet In Oostermeer staat een oude boerderij, waaraan de droevige geschiedenis van Sipke en Liesbet verbonden is. Liesbet diende als meid in de boerderij. Ze had een paar flinke handen aan haar lijf en was ook nog knap om te zien. Haar vrijer, Sipke, was een jonge dagloner van het Hoogzand. Ze hadden al een jaar verkering en...
nl.verhalenbank.9515
't Wie yn 't bigjin fan ús trouwen. Ik droomde, ik wie stoarn en sy brochten my nei 't tsjerkhôf. Ik seach àlles wol. Ik seach dat se myn lichem oan 'e ierde tabitrouden. Mar myn siele gong nei de himel. Op 't lêst wie ik yn 'e ûneinige rûmte en ik mar rinne en rinne. Doe kom ik ynienen foar in hiele greate skoudoar to stean. Dêr stie op: Hemel. Der kom...
nl.verhalenbank.28467
Der wie us in feint, dêr kom yn 'e nacht in nachtmerje by. Doe krige er har to pakken. Sy wie fangd. It wie och sa'n moaije faem. Hy hâldde har by him en hy troude mei har. Sy krigen ien bern togearre. Hja wie troch in stikken gleske yn 't bûthús yn kom en dat hie de feint fuort meitsje litten. Dêrtroch koe se der net wer útkomme, hwant nachtmerjes matte...
nl.verhalenbank.20577
Dy't yn 'e Swarte Spegel sjocht kin gewaer wurde hoe't syn takomstige frou der út sjocht.
nl.verhalenbank.29547
2