Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
28 datasets found
Dutch Keywords: tillen Place of Narration: Drachten
Fan Sterke Hearke wurdt forteld dat er de ploech ris mei ien hân opnom hat en him rjocht foar him tstutsen hat.
Jan Jagersma to Drachten wie tige sterk. Ik wie by in baes yn Drachten yn 't wurk. Dat wie in sekere Beek, dy die yn bakkerswaren. Hy forkocht fetten huning en fetten krinten ensa. Dêr moesten altyd fjouwer man oer gear om sa'n fol fet ergens del to setten. Mar Jan Jagersma tilde sa'n fet fan 100 kilo allinnich op en sette 't samar boppe op it peard fan...
nl.verhalenbank.37021
Der wie in sunige boer, dy hie by de houtforkeaping in persiel beammen kocht. Hy en syn feint prebearren togearre de beammen op 'e wein to krijen, mar dat koenen se net oprêdde. Tafallich kom krekt Sterke Hearke der oan. Dy seach wol dat de mannen yn forlegenheit sieten en dêrom sei er: "Ik sil jim helpe mannen. As ik nou de swiere ein nim en jimme...
nl.verhalenbank.33771
In neef fan my, dat wie Oetse Deelstra. Dy wie ek o sa sterk. 't Siet him yn 't laech. Hy libbet noch en wennet nou yn Drachten. Op in kear wienen Oetse en ik der togearre op út. Doe kommen wy in elzenebeam foarby, dêr siet in eksternêst yn. Dy beam stie yn 'e wâl en hie in stamme fan sa'n 15 cm trochsné. "Hea jonge," sei Oetse tsjin my, "soenen dêr ek...
nl.verhalenbank.33702
Froeger hienen se greate kettingeiden (= eggen). Dy dingen wienen hiel swier. Der wienen twa man foar noadich om sa'n kettingeide op 'e wein to lizzen en dan hienen se der nòch tillen oan. Dyselde luije boer hie sa'n kettingeide by Jan Welling, de smid fan Aldegea. Dêr hie hwat oan mankeard en de smid hie 't makke. De boer kom dêr om de kettingeide op to...
nl.verhalenbank.33337
Yn Droegeham hat in man wenne dy wie ôfgryslike sterk. Dat wie Sterke Hearke. Hy woarde faek as jilddrager brûkt. Dan moest er freeds jild foar de lju nei stêd ta bringe. Greate Pier wenne yn Kimswerd. Der kom ris ien by him doe wied er op 't lân oan 't ploeijen. Dy frege him hwer't greate Pier wenne. Pier tilde de ploech op mei ien hân. "Dêr wennet er",...
nl.verhalenbank.33224
Myn pake hat flak by Sterke Hearke yn 'e Ham wenne. Hy wie yn Hamsherne op in kear oan 't ploeijen. Dêr roannen doe skeanpaden troch en dêr kommen guon oan dy moesten nei in seker persoan ta. Sy bleauwen by Hearke stean en sy fregen: "Kinne jo ús dy man ek oanwize?" Doe sei Hearke tsjin dy mannen: "Ja, ik kin jim àl helpe." Doe krige er de ploech yn 'e...
nl.verhalenbank.29388
Sterke Ynse wenne yn Bakkefean. Ik ha wolris heard, as Ynse baeltsjes rogge losse moest fan 'e wein, op in skip, dan krige er se mei ien hân by de tûfe beet en sette se sa op 't skip.
nl.verhalenbank.27520
Berga wie plysje yn Grinzer Pein. Hy wie almeugende sterk. Hy wie mear as twa m. lang en hy woech trijehûndert poun. Jumbo neamden se him. Syn frou libbet noch, dy is in goeije tachtich jier. Hy komt fan 'e Haule. Hy hat plysje west yn Haulerwyk en yn Grinzer Pein. Ek yn Grins. Hy wie almeugende sterk. To Grins pakte er twa studinten dy't net om lyk...
nl.verhalenbank.27504
Hearke hat soldaet west to Ljouwert. Hy woe o sa graech ûnder tsjinst wei. Dêr lei op it terrein fan 'e kaserne in anker, dat woech tolwehûndert poun. Hearke hie 't alris in kear optild. Doe frege er oan 'e kaptein, hy woe graech út 'e tsjinst wei. As se it tastienen, hwannear't hy dat anker om 'e hiele kaserne hinne sjoude. Mar it mocht net. Hy moest...
nl.verhalenbank.27502
Der wie ris in boer, dy kom de moarns fan bêd ôf, doe stie der in wein fol mei dong op 'e nael fan 'e skuorre by him. De boer hie soks noch noait meimakke en sei: "As de duvel him der op set hat, dan hellet dy him der ek mar wer ôf, hwant ik kin it net." De oare deis stie de wein mei dong kreas op 'e groun. "Sjoch jo wol," sei de boer, "de duvel hat him...
nl.verhalenbank.27429
Hearke hie in dochter, dat wie Rixt. Dat mat ek in ôfgryslik sterk frommes west ha. Dy tilde samar even it aembeeld by in smid út 'e smederij wei en sette it op 'e wei.
nl.verhalenbank.26055
Op in kear wie Hearke yn 'e Harkema oan 't ploeijen. Doe kom der ien by him, dy sei: "Nou mat ik by in sterke Hearke wêze, witte jo hwer't dy wennet?" Doe krige Hearke syn ploege beet, tilde him op en stiek him rjochtút mei ien hân en sei: "Sjoch, dêr wennet Sterke Hearke."
nl.verhalenbank.26054
Sterke Hearke wie ûnder tsjinst. Dêr hied er in greate hekel oan. Hy woe graech frij. Doe lei dêr in anker op 'e wâl, dat woech tolwehûndert poun. Hearke sei tsjin 'e kaptein: "As ik dat anker op 'e boat bring, bin 'k dan frij fan 'e tsjinst?" De kaptein gong nei him ta. Hy sei: "As jo dat dwaen kinne, ja, dan binne jo frij." Hearke tilde 't op en brocht...
nl.verhalenbank.26053
Der wienen us in pear mannen, dy moesten in stik of hwat grouwe beammen op in wein lade. 't Wie yn Bakkefean. Sy koenen 't meimankoarren net rêdde. Mar doe kom krekt greate Ynse foarby. Doe fregen se Ynse of dy wol helpe woe. Ynse lei doe de beammen ien foar ien hielendal allinne op 'e wein. Doe't dat gebeurd wie gongen dy mannen nei de kroech om in...
nl.verhalenbank.25696
Rixt wie in dochter fan Sterke Hearke. Dy tilde twa greate houten boarnamers fol sân oan it jok samar in kamp lân del nei hûs ta.
nl.verhalenbank.25207
Sweitse Gal fan Houtigehage hiet ek sterk to wêzen, mar hy koe 't lang net hâlde tsjin pake. Yn Sumar by in herberch stienen in pear okshoofden bier. Sweitse koe se net fan 'e groun krije, pake tilde in fet op en sette 't tsjin 't boarst oan.
nl.verhalenbank.25205
Sterke Hearke siet us in kear mei syn broer ergens by in haven yn 'e polderwurken. Dêr stie in herberch en de kastlein klage syn need us in kear oan Hearke. "Saterdeijouns," sei er, "dan komme hjir de matroazen fan 'e boaten, en dy slagge hjir altyd alles koart en klien." Doe sei Hearke: "Wy sille jo helpe." De saterdei-to-jouns dêroan stapten Sterke...
nl.verhalenbank.23634
Sterke Ynse wenne yn Bakkefean. Hy wie us op stap doe kom er fjouwer man foarby, dy moesten in dikke beam op in wein lade. Mar sy koenen 't mei har fjouweren net rêdde. Doe't se Ynse oankommen seagen fregen se him oft er har even helpe woe. Ynse sei: "Gean der mar even wei. Ik sil 't allinne wol dwaen." En hy tilde dy swiere beam pûrallinne op 'e wein....
nl.verhalenbank.23633
Der kom us ien yn Droegeham, dy woe mei Sterke Hearke wrakselje. Doe stie dêr in man op 'e bou, dy wie oan 't ploegjen. De fremde man frege: "Wite jo ek, hwer't Sterke Hearke wennet?" "Ja," sei dyselde - it wie Hearke sels - "sjoch, dêr wennet er." En doe krige er de ploege fan 'e groun en wiisde der mei nei syn hûs. "En hjir stiet er", sei er. Doe makke...
nl.verhalenbank.23632
0