Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
159 datasets found
Dutch Keywords: terugkeren
Op Urk was een kind van twee-en-half jaar zoek. De moeder liep wanhopig het eiland rond, maar kon het nergens vinden. Diep bedroefd keerde ze naar haar woning terug. Tot haar verwondering zat het kind bij de tafel. "Waar ben je al die tijd geweest, lieffie?" "In de stoof, moeder." Je begrijp dat de moeder schrok. "Maar kind, hoe kwam je daar in? Je bent...
nl.verhalenbank.9211
Ouwe Kees Gras, nee, die heb je natuurlijk niet ekend, maar die heb ook ers schipbreuk geleje. Die zei altijd: "Ik ben niet licht geloovig, maar dat heb ik zelf beleefd. We kwame in een vreemd land. We zagge een woud zoo prachtig, dat het leek wel een paradijs, dus we woue er graag ers kijke. Wij erheen, maar hoe we liepe, we kwame niet verder vooruit....
Voader had es ’n mooie kopere soldoateknoop gevonde. As ie ’m verloor, kwam ie toch ielke keer wer terug. Voader wou er wel vanaf zien. Hé’j vertrouwde ’t nie. En hé’j gooiden ’m ien de put. Mar de knoop kwam terug ien de tes. Hé’j had ’m ok al es ien ’t vuur gegooid. Mar hé’j kwam toch terug. Voader is er toe es ’n keer mee nor de pestoor gegoan. Die...
Minse, die gestolen hadde, kwame terug um te spoke.
nl.verhalenbank.50336
Ik gieng es ’n keer smèrs heel vrog ’t pjed hoale ien de wei. ’t Was nog donker en ok nog mistig. Toch had ’t pjed gaauw gevonde. Ik deej ’m den helter on de kop en woj nor huus goan. Mar ik kos ’t hekke nie mer viende. Ure lang heb ik rond lope dwoale mè ’t pjed on den helter. ’t Was toch te gek. Honderde kere had ik ’t pjed uut de wei gehold en altied...
Ik het ok nog ’t volgende heure vertelle. D’r was ’n schoenmaker gestörve. En hé’j wier begrave. Toe de mins van de begraffenis terugkwame en nèven’t huus opkwame, zatte schoenmaker wer rustig te schoenlappe. Vgl. Bandopname III, verhaal 7.
Grutmoeder zag soaves duk ’n lichje ien ’t keujeshok. Ze zag ’t wel, mar noom er ers nie veul notitie van. Mar toe ze da lichje al ’n poar keer gezien had opte zelfde plek, zèi ze tege d’r man: “Kom es meekieke”. Mar de man zag niks. “Goa d’r dan mar es nor toe, achter ien ’t hok, bé’j de muur. Kiek mar. Doar is ’t. Pak ’t mar”. De man gieng nor de plek,...
Waterspook Hier achter 't kestil ha'k m'n nette staon, mar dikkuls ston alles onder waoter, da zou 't spook gedaon hebbe. Daor ha'k grote nette stoan, hilgrote, die zette ik op de grote stroom. Op 'n kir zag ik, dat een net losgewaoid was. Ik zeg: da kan nie. Ik was niks bang. Ik vaorde langs de kant 'n eind weg, mar de boot was inins nie mir te houwe. Ik...
nl.verhalenbank.41680
Kabouters De kabouters dinne 't werruk snaags. As de miense dan terug kwaome was 't werruk gedaon. Da ha'n dan de kabouters gedaon. Ik heb er wel us oat over heure vertelle, mar zoveul he'k 't toch niet van geheurd.
Bouke Bûnthountsje hie in wikseldaelder. As er nei de winkel gong om ynkeapen to dwaen, kom er faek mei mear jild wer thús as dêr't er mei fuortgien wie. De daelder krige er altyd wer yn 'e bûs. Mar hy mocht him noait hielendal útjaen, dan wied er him kwyt. Dy't in wikseldaelder hie, wie oan 'e duvel forkocht. Jehannes tsiisrinder hie ek in wikseldaelder.
As de bierkleden to lang binne, komme de deaden werom.
Ik haw wol ris heard dat as ien weromkaem, dy't al stoarn wie, dat se der dan in doomny by hellen, dy't freegje moest hwat de bigearte wie.
De Feanster mannen (de lju fan Surhústerfean) hienen wikseldaelders, woarde der altyd sein. Dat is in jildstik dat net wer by jin wei wol, dat altyd werom komt. Men kriget it fan 'e duvel.
Doe't Boele Ytsma dea gong, doe sei er tsjin syn buorman: "Ik gean fuort, mar oer fjouwer wiken kom ik wer." "Dan moast by my oankomme", sei syn buorman. Mar hy woe wol dat er dat net sein hie. Sûnt dy tiid wied er deabinaud. Mar Boele kom net wer.
Wolter Veenstra wenne by Hústerheide. Der wie by him gauris tsjoenderije. Dan woarde Piter Poes fan Sumarreheide helle. Dy kom op 'e hounekarre. Op in kear wie der ek wer ien bitsjoend. Piter Poes hie de kessens neisjoen. Der siet in krânse yn. Piter sei: "De earste dy't hjir oer de drompel komt, hat it dien. Dy mat in ammerfol wetter oer de hûd ha." Doe...
Der wie in boerefeint dy slepte yn 't búthûs achter de kij yn in bêdsté. Dy feint hie yn 'e nacht al in pear kear sjoen dat se ûnder yn 't bûthús ien biklaeiden, dy't stoarn wie. Hy koe net sjen hwa't it lyk wie en dat woe er doch graech wite. Doe wie it wer in kear it gefal dat se mei 't lyk oan 't biklaeijen wienen. Doe gong dy boerefeint dêr mei de...
nl.verhalenbank.31633
Oege wie arbeider by in boer. Dy boer hie twa sike hynders, dêrom stjûrde er Oege nei greate Wopke fan Kûkherne, de wûnderdokter en duvelbander. Hy joech Oege hier mei fan 'e sike hynders, mar ek hier fan in oar hynder, dat net siik wie. 't Wie yn 'e winter en 't iis dat hâldde, dat Oege ried op redens nei Kûkherne. Wopke biseach de trije soarten hier en...
Der wie in boer, dy wie earm. Doe forkocht er him oan 'e duvel. Doe wie de earmoed oer: elk dinkje dat er optilde siet jild ûnder. Mar hy woe wol ûnder 'e duvel wei, hy hie op it lêst jild genôch. Op in kear droomde er. Hy kaem yn in moaije feestsael. 't Wie dêr allegear pracht en prael, en 't gong drok op in feestjen. Hy die der sels ek oan mei. Midden...
nl.verhalenbank.31029
Stammerige Harm hie in wikseldaelder. Dy hie er fan 'e duvel. Se seinen, dat er ryk wie. As er hwat kochte foar in goune, gong dy altyd wer nei him ta. In dûbeltsje of in kwartsje net. Dy koenen jy gerust fan him oannimme, mar noait in goune, hwant dy wienen je even letter wer kwyt.
Op 't Bomkleaster stean trije boereplaetsen. Op 'e middelste wenne de zevendaagse boer. Dat wie Bindert Japiks Kloosterman. Dêr arbeiden se deis en sneins en altyd troch. Dêr by dy plaets hat in kleaster stien. Under dy plaets is in ûnderierdske gong. Dêr binne se alris yn west. Sy hienen in ljocht by har. Mar sy binne net oan 'e ein ta west, hwant sy...
0