Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
38 datasets found
Dutch Keywords: stier
E: Pekkel? Dochter: oalde pekkel, bewaarn dee oalde leu en at de jongs an t voetbaln kwamn, nen lap met oaldn pekkel umhen en dat he'j no nich meer, dat was goed veur kneuzingn. Wit: Van t spek, dat wördn bewaard. Doar ko'j alle spiern met gangs kriegn. En ok veur t vee wa. E: Woarum gebroek ie dat nich vuur oen voot? Dochter: dat he'k nich meer. Wit:...
nl.verhalenbank.128622
Sterke Hearke wie tige sterk. Hy holp de slachters wolris. Harm Thys-jonges fan Surhústerfean wienen slachters. Sterke Hearke moest in dikke bolle by har bringe. Dy stie op stâl en wie frijhwat wyld. Hearke gong der hinne en makke de bolle los. Doe die de bolle in rare slach en smiet Hearke om. Hearke sei: "Stil, beestje." Doe hie Hearke him wol sa goed...
nl.verhalenbank.25397
Oan diz kant Zoutkamp haw ik op in stedspleats by Jan Louwersma yn 't sied arbeide. Wy wienen mei ús fjouweren, ik en myn broer en twa neven. Der wie ek in Wolter Smits yn dy ploech, dy hie op fiskerskipkes fard. Hy hie fisker west. Hy fortelde, op in kear hienen se 't net ophelle, doe siet dêr de séduvel yn. Der hienen 4 à 6 man op 'e schuit west....
nl.verhalenbank.30969
Dêr't nou it swimbad is fan 'e Westerein, dêr wenne froeger in âld minske yn in lyts hûske. Dat minske wie in tsjoenster. As jonge fan acht jier moest ik it melken leare by de boer, dy wenne dêr net fier ôf. By de boer wienen se deabinaud foar dat âldminske. Hja hienen in greate klobbe duveldrek yn 't waeifet, dêr't de keallen út dronken, en se woenen har...
nl.verhalenbank.38299
Yn 'e Westerein wenne Sterke Dedde. Dy ried mei in tsiiswein Grinslân yn en sliepte nachts by de boeren. Op in joun kom er wer ris by in boer. De boer sei: "Soenen jimme ek even mei nei 't lân kinne? De bolle is út it lân brutsen en is by de melke beesten." De boer en syn folk hienen al in pear kear prebearre de bolle dêr by wei to heljen, mar de bolle...
nl.verhalenbank.27385
Hearke moest ris in kear foar de boer in bolle ôfleverje; dy moest nei de boat op 'e Tille. Hearke hie de bolle oan 't tou en ús heit, doe noch in jonge, moest de bolle oandriuwe. Sy koenen achterhûs it skeanpaedtsje del en dat dienen se ek. Sy wienen krekt oer de wei op 't lân of dêr ûntkomt de bolle him. De boer sei: "Hearke, dat hast der om dien. Dû...
nl.verhalenbank.28886
I. De duivel 5. Zijn U bepaalde personen bekend, die als duivelbanner of duivelbanster worden geraadpleegd? In welke gevallen gebeurt dat? onbekend (een zekere r.k. Wopke Bruinsma uit Workum werd genoemd als “belezer” van poot o.m. van een stamboekstier attributen: water uit de vaart + veel kruisjes
nl.verhalenbank.126969
Der siet ergens in bolle oan 't tsjoar. Tichteby wie in stukadoar oan 't wurk. Dy tocht: "ik wol ris even by dy bolle sjen." Hy gong der hinne en sei tsjin 'e bolle: "Dochst it noch wol ris in kear?" Doe sei de bolle: "Dû û û û!"
nl.verhalenbank.28461
Alde Boele wie foar de twadde kear troud mei Fokeltsje-moai. Hja wennen yn Stiensgea. As Boeleom oan 't wurk wie paste Fokeltsje-moai op 'e hoklingen. Op in dei seach se, dat ien fan 'e hoklingen deunsk wie. Mar sy forgeat it dy jouns tsjin Boele-om to sizzen. De nachts kom 't har earst yn 't sin. Doe sei se 't tsjin Boele. Boele wie altyd opljeppen. Hy...
nl.verhalenbank.21647
Egbert Golo hie in bolle, dêr reizge er mei by de boeren lâns. 't Wie in hiele grouwe bolle. Dy bolle hie wolris nukken. Dan hied er in min sin en wied er lulk. Dan sette er 't tsjin Egbert yn 'e kant. Dan sei Egbert tsjin 'e bolle: "Wolstû, bliksem, net om 't lyk?" En dan pakte er dy bolle by de bek en oan 't ear beet en dan die er ien swaei, en dan lei...
nl.verhalenbank.28847
'n soort "heilig" jachtrecht D'r was vruuger hier in Haore 'n hirluk jachrecht waor niemus aon dorst te komme. We hebbe d'r dikzat euver gesproke, mee Vugs bevòbild, 't ouw Vugske euver de jacht. Das 'n bietje raor gelope. Kek dieje miens wies nog wa euver 't hirluk jachrecht te praote. Ik joeg dieje tèd ok, net zoas Blomjous ut Tilburrug. 't Was 'n sort...
nl.verhalenbank.41699
t Is es gebeurd bie n boer, dat de maid dood stut wur deur n kwoaje bolle. Mus n nei-e maid heer en dou begon de ellende. Nei-e maid zat op n dag onder n kou te melkn en door zug ze dei olle dainstbode om de baistn hen loopn. t Wicht netuurlijk hailemoal van streek; zai zegt den ook teegn boer: “Ik goa nait weer hen te melkn heur; komp mie dat wicht door...
nl.verhalenbank.44858
Ik was zo’n opgeschote jong. Ik mos met ’n hokkeling [eenjarig kalf] nor de var [stier] Den Ingel kwam met de motor vurbé’j. Dor schrok ’t bees van. Hé’j rukte on ’t touw. Mar ik wou nie los loate. Ik wou me nie loate kenne. Ik viel opte grond en hard, opten bil. Ik had er den erste tied bar veul las van. Mar da wou ik nie wete. Da’k zo stom gewes was. ’t...
nl.verhalenbank.50422
Diezelfde verteller uit Sevenum had nog een dergelijk mooi verhaaltje. Er was vroeger hier een broer die veel liefde had voor z’n vee. Op een keer bracht één van zijn koeien een mooi, zwaar stierkalf ter wereld. De boer en zijn zoon, die meewerkte – die meewerkte op de boerderij, die besloten dit kalf ‘op te zetten’, laten te – later te castreren, en dan...
nl.verhalenbank.128738
Op 'e Brêgeloane by Blaufallaet roan in man. Doe kom der in dûme bolle oanrinnen. Doe gong dy man gau yn 'e berm lizzen. Doe seach er dêr allegear fjûrstiennen om him hinne lizzen. Doe krige er dêr ien fan en dy smiet er de bolle ta de bek yn, krekt wylst de bolle der oankom. De bolle fleach him foarby mei de sturt omheech. Doe keilde er ek noch sa'n...
nl.verhalenbank.21357
Hjir wenne in âld man: Boele Ytsma yn it wêst fan Stiensgea. Dy gong ris op in jountiid mei de koe nei de bolle. Hy die it stikum, dan hoefde er gjin dekjild to biteljen. De bolle roan yn 't lân. 't Ald-minske hied er by him. Hy moest achter de Bosk wêze. 't Woe earst net al to rjocht mar op 't lêst kom it klear. Mar doe't se dan werom soenen koe 't...
nl.verhalenbank.37100
Als ze met de stier naar de koe gingen en de koe was tochtig: "Ge laat de stier goed naar de koe kijken". Dat was van invloed op de kleur. Dat was met paarden ook zo.
nl.verhalenbank.128068
Alde Boele Ytsma gong us op in kear mei in koe nei de bolle. De bolle roan achter de Bosk yn 't lân. Boele syn âld-wyfke wie der ek by, dy gong mei. Sy dienen it stil, dan hoefden se gjin bollejild to biteljen. Doe't de koe ûnder 'e bolle west hie, moesten se gau fuort, hwant it wie tsjuster. It âld-wyfke soe gau de hekke iependwaen, mar dy koe se noait...
nl.verhalenbank.27662
Piters Willemke lei nachts foar dea op bêd. Dan siet der gjin leven yn, dan wie de geest der út. Dan wie 't krekt in pânse, seinen se. Dan wie Willemke der op út te tsjoenen. Soms wie 't in kat, mar hja koe har ek yn in sinters boltsje foroarje. As der guon kamen, wylst Willemke foar dea op bêd lei, en dy seinen: Dit liket net bêst, hja liket wol dea, dan...
nl.verhalenbank.38392
Sterke Hearke kom us op it Wytfean, doe moest er de moarns bitiid in bolle nei de Eastemarre boat bringe. It wie by de plaets, dêr't letter Piter Tammes Oosterhof wenne. Hearke hie de bolle oan twa splinternije touwen fêst. Mar de bolle rekke los. De koopman sei: "Hoe ha jo dit sa hawn, Hearke?" Hearke sei: "De bolle rekke in slach om 'e beam hinne en doe...
nl.verhalenbank.19946
2