Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
441 datasets found
Dutch Keywords: staan
Op Zuiderwoude staat een huis (waar nou Symen Knip in woont): dat noemde ze het steene huis. In dat huis deer was een kassie, en as het nou twaalf uren wier 's nachts, dan gong dat kassie van zelf open. Op een goeje keer zee het dochtertje, zoo'n opgeschoten meidje: "O, deer heb je Lord de Kappestijfster weer." Op iens kreeg ze een klap om er kop dat er...
Je had bij ons dat weet ik nog weer van m'n moeder, dat was iets raars, de koeie stonge achterstevore op stal.
Je heb hier ok nog zo iets van een volksgeloof onder de boere. Met oud en nieuw dan staan de koeie op in de stal.
nl.verhalenbank.70685
Dat is ok nogal is voorgevalle, dan ginge die stropers jage, schiete, dat ging zover, dat die haas op z'n achterste bene ging staan. Dan kon die niet geraakt worde. Dan een zilverstukkie in de loop.
nl.verhalenbank.70516
In de kerstnacht zinge de bije. En de koeie in de stal die gaan staan.
Op ouwejaarsnacht om twaalf uur gaan alle koeien staan in de stal!
Ik wenje oan in plantsoentsje. Op it plak fan dizze hûzen hat eartiids in kapel stien. Op 'e souder dêrfan wiene doe de forgaderings fan it Boalserter Nut, sa dy yn 'e “Rimen en Teltsjes fan de Halbertsma's neamd wurde. Mar op 'e fliering fan dizze kapel ha, oan de ôfbraek ta, twa geraemden stien - of hinge, dat wit ik net - fan in man en in frou. Der...
nl.verhalenbank.50545
Myn pake, greate Ale fan Boalsert, fortelde my: Yn myn jonkheit hat âlde Brecht fan ‘e Lytse Kampen it my sels ris in kear forteld. It wie in pûr bêst minske en tige bitrouber as hja op ‘e tekst kaem oer har buorwyfkes Jelke’ IJmkje en Janne’ Bet. Hja wiene doe noch jong en wennen nêst inoar. De hûzen stiene apart, mar de reinwettersbak brûkten hja...
nl.verhalenbank.50543
De tsjerke yn Nijlân stiet op oksehûden en hy stiet op it plak, troch oksen oanwiist. Op 'e forgadering, hwer bisluten waerd ta de bou, koe min it net iens wurde oer it plak. Der waerd ôfpraten, se soene twa oksen oan elkoar keppelje en de jouns rinne litte. En hwer de oksen de oare moarns foun waerden, dêr soe de tsjerke stean.
nl.verhalenbank.50540
Hantsje Tseards v.d. Meer, boer to Aldegea, wie in greate, swiere en sterke man. Hy droech klompen, sa great, dat der koe in krekt berne bern yn lizzen. Fan syn sterkens geane forskate forhalen. Sa krige Hantsje ris rúzje mei Piters Arjen v.d. Goot, in flinke, handige en ek sterke kerel. Dy fleach Hantsje oan yn 't waskhok. Dêr stie in keukentafel....
nl.verhalenbank.50535
Op in joun kaem ik sels út Easthim. Doe seach ik in forskynsel, dat ik net bigryp. Dêr stie, rjocht op 'e sydside fan 'e pleats, boppe de féstâl, fan ôf de dakgoate sa hwat as in nei skatting trije meter hege en in heale meter brede mist?-bank. De bank golve en skittere yn sêfte kleuren fan rôze, blau en wyt, krekt as ljochtsjende kralen of as...
nl.verhalenbank.50529
Wy sels, myn man Gerrit Hokwerda en ik, gongen ris fan in buorre fisite, om sa healwei ienen nachts nei hûs. Doe wy foar it wenhûs lâns kamen, bleauwen wy ynienen stean. Ik rôp:“Us hûs stiet yn 'e brân!” Der wie in gieleftich ljocht yn ús wenkeamer. Wy seagen de meubels dudelik! Doe wy yn 'e keamer kamen, wie 't dêr donker.
nl.verhalenbank.50526
Ze zèje vroeger wel, dat inkele minse da koste. Ze lieten iemand dor ze ’n hèkel on hadde, stil stoan. Die minse koste ok ’n pjerd stil loate stoan. En mins of pjerd kos nie weg, vörda de man permissie gaf.
Kees Jansen zèj, dat ie iemand stief kos loate stoan. As ie da wou. Mar ik heb nooit gezien, dat ie ’t deej. Hé’j zèj ok, dat ie ’n pjerd stil kos loate stoan. Wel op honderd meter afstand. En ’m ok wel kreupel kos loate lope. Mar ik het nooit meegemakt, dat ie ’t gedoan het.
nl.verhalenbank.50380
Ik het wel es gehörd, da vroeger iemand ’n aander stil kos loate stoan. Hé’j wier dan zo stief, dat ie niks mer kos. Zo iemand kos ok wel ’n pjed stil loate stoan.
As ge ’n gewé’jd voorwerp onder den durpel van de deur leg, kan ’n heks er nie over hen. Ze blief dan vör den durpel stoan.
Es ’n koe mos kalve, zette vroeger veul minse ’n greep achter ’t bees. En die greep mos blieve stoan tot ’t vuul eraf was. Aanders kos ’t wel es mislope, mee ’t kalve en mee ’t afgoan van ’t vuul. Ge mos dan nooit ’n hok* make vör ’t kalf er was. Makte ge ’t hok van tevörre, dan gieng ’t kalf dood. Dat was een tijdelijk hokje voor de eerste dagen gemaakt...
nl.verhalenbank.50173
As ’n koe mos kalve, zette mien moeder altied ’n greep achter ’t bees. En die mos dor blieve stoan tot alles achter de rug was. As die greep er ston, zou alles wel goed goan. En as ’t kalf er was, mos de greep blieve stoan tot ’t vuul ’raf was. Aanders liep ’t dormee ok nog mis. As we de greep wegzette, zette moeder ’m wer altijd achter de koe.
nl.verhalenbank.49670
[Een hiele minne was vrouw K. Sie hef n bult kwaad doan en de lu harren haar dik in de gaatn.] Et was toch zo n smerig wievien. Wie mochten niks van heur aan pakn en de mieste mensn wolden dr ook niet wat eetn of drinkn. Sommigen duzzen dat nog wel, as et drinken bestun uut drei witte dingen. As ie dus koffie kreegn in n wit koppien; daarin witte suker en...
nl.verhalenbank.47772
Mijn vaoder was ok zôô sterk, zôô in de mispit kwam 's een keer een vracht kon die niet weg en wat dee die nou ? Die gong van achere onder staon en die had zôô die waoge om ! Dat waere oermeñse joh !
nl.verhalenbank.47031
0