Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
8 datasets found
Dutch Keywords: spiegel Place of Narration: Drachten
Op 'e merk yn in tintsje koenen jo yn 'e swarte spegel sjen. Dan wisten jy mei hwa't jy trouwe soenen. Mar ik ha noait yn sa'n tintsje west.
Op Drachtster merke wie froeger in tinte mei in swarte spegel. Dêr kom it portret fan 'e oansteande yn to stean, of in deakiste. Dat lêste bitsjutte dan, dat jy net trouwe soenen.
By tonger woarde de spegel mei in skelk bihinge, ek by de dea. Dan waerd de klok ek stil set en de kouwe mei de fûgel forhuze nei in oare keamer.
nl.verhalenbank.36933
Yn 'e swarte spegel koe men de takomst sjen. Der kom in frommes yn of in deakiste. Dat frommes soe men mei trouwe. De deakiste bitsjutte dat men net trouwe soe.
As jy altyd yn 'e spegel seagen, dan soe de duvel jo de nekke omdraeije.
De swarte spegel hienen se froeger altyd op 'e merken. Dêr koe men jin takomstige frou yn sjen. Òf men seach in deakiste. Dat woe sizze dat men net trouwe soe. Men moest achterstofoar wer ta de tinte út gean.
By Durke Pyt - dy wenne op 'e Uleflucht to Drachten - kom us in jonge, dy makke in spegel roetswart. Hy frege of der ien wie, dy't graech ien sjen woe dy't dea wie. Pyt sei, sy woe graech har heit noch us sjen. De jonge bigong to mineuveljen en to roppen. Der kom in gedaente foar. 't Wie Pyt har heit, sprekend gelyk sa't hy dêr 't lêst útsjoen hie mei...
Mei tongerich waer kommen der doeken oer alle blinkende dingen yn 'e hûs hinne, ek oer de spegel. En de kachel woarde oanset mei baelders. Hwant de skoarstien moest rikje.
0