Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
11 datasets found
Dutch Keywords: speelkaart Place of Narration: Drachten
Guon koenen mei in spylkaert in flesse drank komme litte. Bipaelde minsken kinne dat. Nêst in 60 jier woarde dat noch wol dien.
Mei skoppenboer koenen guon in flesse jenever komme litte.
Mei bihelp fan skoppenboer kinne guon in flesse drank komme litte. Dy kaert woarde nei bûten brocht tagelyk mei de lege flesse. Even letter kom de folle flesse der oansweven. Dy sweefde boven de tafel. De flesse kom fan 'e kweade.
nl.verhalenbank.27526
Op 'e Houtigehage by Taeke van der Meer sieten ris guon yn 't achterhûs. Ien woe in flesse drank komme litte. Mar dat gong Taeke to raer. De man hie skoppenboer al bleat lein.
Guon kinne mei Skoppenboer in flesse drank komme litte.
nl.verhalenbank.26126
Imke de Jong kaem stéfêst op Drachtstermerke. Op in kear hied er kaerten yn 'e hân. Yn 'e foarm fan in koker hied er se yn 'e fûst. Doe sei er: "Skoppenboer, kom der út!" De kaert stoude wit hoe fier fuort út syn hân wei. Sa kommandearde hy de iene kaert nei de oare. Allegearre gehoarsamen en fleagen ien foar ien in ein fuort.
Yn Almelo, yn 't loazjemint, wie in âlde Westereinder. Die koe mei skoppenboer in flesse drank komme litte. Deselde dy't mei him wedzje woe, moest de flesse oankrije. De flesse kom binnensweven. Dy oare hie him oankrigen. Hie er dat net dien, dan gong de Westereinder dea.
Minse Griper en Tryn Snipel wennen oan 'e Spekloane. Tryn wie kaertlizter en Minse wie duvelbander. Wy hienen dêr lân. Om dêr to kommen moesten wy achter har hûs lâns. Heit hie ús bang makke foar Minse. Wy wienen trouwens altyd bang, fral jouns as it tsjuster wie. Doe't ik âlder wie siet ik us op in kear by Minse. Minse sei: "Soenen jim wol in buorrel...
Ik ha wol us heard, dat se mei skoppenboer in flesse drank komme litte.
Vier vrouwen wouwen uit wandelen gaan al in de klaverweide. Daar zagen ze vier ruiten staan. De boeren kwamen erbij. De boeren wouwen met schoppen graven. Schoppen wouwen de heren plagen. De heren lachen van harte zo blij. Toen kwamen de vier advokaten erbij. (rijmpje bij 't kaartspelen)
nl.verhalenbank.33245
Dy't in flesse drank ha wol mei klaverboer praet earst mei ien ôf dy't de flesse oannimme sil. De earste jowt de flesse mei de kaert der oan oan in ûnsichtbere bûten de doar. Even letter komt de flesse fol mei drank der wer oan. De flesse sweeft. Dy't it biloofd hat mat de flesse beetkrije, oars giet de earste dea.
0