Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
35 datasets found
Dutch Keywords: samen
As de vrouwe koppele dan krijg je regen. As de padden kruipen: regen.
Myn pake, greate Ale fan Boalsert, fortelde my: Yn myn jonkheit hat âlde Brecht fan ‘e Lytse Kampen it my sels ris in kear forteld. It wie in pûr bêst minske en tige bitrouber as hja op ‘e tekst kaem oer har buorwyfkes Jelke’ IJmkje en Janne’ Bet. Hja wiene doe noch jong en wennen nêst inoar. De hûzen stiene apart, mar de reinwettersbak brûkten hja...
nl.verhalenbank.50543
Sytse van der Lei en Ealse Kooistra wienen togearre yn tsjinst. Se hienen beide forkearing. Ealse hie forkearing mei in nicht fan my. Hy mocht graech in buorrel. Op in kear soenen se togearre my forlof nei hûs ta. De jouns stutsen se oan. Ealse hie fiersto folle hawn. Hy die 't mâl en sei 't raer op. It gong op in razen en roppen en healwiizjen. "As der...
nl.verhalenbank.37802
Op 'e hoeke fan 'e Houtigehage wennen froeger Sjoerd Frânses jonges, Jan en Auke. Dy wennen dêr mei har heit en mem. Auke en Jan gongen der in bulte togearre op út to mollefangen en to murdejeijen. Op in nacht wienen se togearre op 'e Skieding by de Jankedobbe to murdejeijen. De hounen founen in murd, mar sy woenen net nei dy murd ta. Doe sprong der Auke...
nl.verhalenbank.37693
Sterke Hearke is yn 1889 stoarn, heit hat him noch wol kend. In skoalmaster yn Twizel hie lân yn 'e Bûtenpostumermieden lizzen. Heit en dy wennen yn Surhústerfean, Hearke yn 'e Harkema. Hearke en heit koenen elkoar tige skoan, hwant sy wienen beide bijker en dêrtroch kamen se wol gauris by elkoar. Hearke hie dat lân dêr yn 'e mieden fan dy master hierd....
nl.verhalenbank.37512
Sterke Feije wenne yn Burgum. Hy wie ôfgryslike sterk. Hy en syn hynderke dienen it wurk togearre. As de wein út it skerngat moest en it hynderke koe 't net dwaen, dan gong Feije der foar stean. Sa dienen se 't wurk beurt om beurt of togearre.
nl.verhalenbank.27812
It gebeurde ris dat der yn Bakkefean in stik of hwat mannen prebearren in beam op in wein to laden. Se koenen 't net foarinoar krije. Doe kom sterke Ynse der oan. Ynse sei: "Ik sil jim wol even helpe." Doe tilde hy de beam sûnder help fan 'e oaren allinne op 'e wein. Doe't dat gebeurd wie, gong it folk meielkoar yn 'e hûs. Sy hienen net it fatsoen en...
nl.verhalenbank.23374
Mar Jelle krige it der mei to dwaen en woe 't boek wol graech kwyt. Dêrom sei er op in kear tsjin Boele: "Hjir hastû it boek hwat earder wer as de ôfspraek wie. As ik it wer noadich ha, dan freegje ik dy der wol om." Mar dat die er net, hy frege der noait wer om. Sadwaende hâldde Boele it boek. Boele wie âld-feint en wenne by syn mem yn 'e hûs. Op in kear...
Anne Westra siet op in snein-to-joune by de faem. Hy sei tsjin har, hy moest der even út. Doe't hy der even letter wer ynkom, stie 't swit him op 'e holle en hy hime en pûstte. "Hwer hast hinne west?" frege de faem. "Ik haw even mei de duvel op 'e turfbult west," sei er, "hwant de turf moest hwat forloege wurde." (Hy wie samar by de faem weilicht woarn en...
Tsjoensters hâlde sa nou en dan in forgadering. Dan komme se byelkoar en dan boartsje se krekt as wienen it katten. Dan dânsje se yn 't lân om in waeifet hinne en dan sjonge se dêrby.
Der wie in boer, dy biwenne in hiele âlde rottrige pleats, in rottekleaster. De pleats wie o sa min. Mar hy koe noait in nijen ien bitelje, hwant it wie earmoed by him. Hy skripte nachts en deis troch, om toch noch de kâns to hawwen in nije pleats sette to litten, mar hy bidijde neat. Doe kom der op in kear in man by him, dy sei: "Yn ien nacht bou ik foar...
nl.verhalenbank.19738
Myn heit hat nou fjouwerensawntich jier wei west. Ik wie goed alwe jier doe't er stoar. Trije wiken foar syn dea sei Knjillis Veenstra tsjin ús mem: "Dû hâldst Fokke net lang mear." En doe wie heit doch noch sa soun as in fisk. Hy krige krampkolyk en hy wie sa soun en sa dea. It wie in keardel as in beam en izersterk. Hy wie noch gjin seisenfjirtich jier...
Japik Ingberts gong der altyd allinne op út om to stellen, hy wie noait biselskippe fan in oar. Mar syn buorman die gjin lichten, dy woe sa graech us mei. Op it lêst liet Japik Ingberts him biprate en doe gongen se dan togearre op stap. Dy buorman hie leafst ytwaren, dat se gongen nei in buorkerij ta en namen elk in tsiis fan tritich poun út 'e kelder...
nl.verhalenbank.19417
Twa susters yn 'e Harkema wennen by elkoar. Sy wienen beide al âld. Sy hienen 't der faek oer hawn, dat sy woenen nochris har bilidenis dwaen, mar 't wie der noait fan kom. Doe gebeurde it dat ien fan 'e beiden op bêd lei. Doe kom der in straeltsje ljocht oan midden yn 'e nacht. Dat wie foar har in teken dat se har bikeare moesten. Koarte tiid dêrnei...
nl.verhalenbank.19343
Der wennen in lytsfeint en in greatfeint by in boer. De greatfeint sei tsjin 'e lytsfeint: "Hwat sjuchstû der min út, jong. Hwat bistû meger en gammel." De lytsfeint sei: "Ik yt oars goed. Mar nachts, dan ha 'k altyd in straf." "Hoedat sa?" frege de greatfeint. "Nachts komt de boerinne altyd by myn bêd en dan mat ik der altyd mei har op út. Alle nachten...
nl.verhalenbank.17731
Minse Griper en syn kammeraat hienen togearre sa'n toverboek kocht. Sy retten der om by hwa't it boek wêze soe. Doe wie myn omke sa ûngelokkich, dat hy der oan fêst rekke. Hy koe 't noait wer kwyt wurde. As er it forbrânde, dat joech him neat. Hy hat der sa lang as er libbe oan fêst sitten.
nl.verhalenbank.17647
Fan dyselde Popke Kaert wurdt it folgjende forteld. Hy kom in reed lâns. Doe siet der in hynder yn 'e sleat. Hy warskôge de boer. Dy kom der by. "Hoe mat wy hjir mei oan?" sei de boer. "Mei touwen", sei de tsiiskoopman. "Wienen jo mar sa sterk as ik", sei de boer. "Ik kin in heal hynder tille. Dan koenen wy it der togearre úthelje." De tsiiskoopman sei:...
nl.verhalenbank.17486
Us heit en Marten soenen togearre to meanen. Sy dienen wol faek dingen togearre. Us heit hie de hannen fol warten. "Wolst dy warten ek fan 'e hannen ha", frege Ale. "Jawol", sei heit. Doe struts sy der mei de hân oer en se sei der hwat by. "Waskje se nou mar yn 't wetter fan 'e Westersanding", sei se. Dat hat heit dien en in pear dagen letter wied er de...
Der wienen ris twa mannen, dy moesten foar harsels nei de duvelbander ta. Elk fan harren moest in drank ha. De duvelbander makke foar de iene man in drank klear. Doe sei er tsjin him: "Dû mast even wachtsje op dyn maet, hwant dy syn krûden matte trekke, dat duorret hwat langer." Mar de man sei: "Ik wachtsje net, ik gean fuort" en hy die syn drankje yn 'e...
nl.verhalenbank.12292
Der wienen in man en in frou, dy wennen yn in skipke. Mar dat skipke wie sa min en sa wrak, dat sy koenen der net mear mei farre. Sinten foar in oar skip wiene der net, en der mast dochs hwat fortsjinne wurde. Dat sy sieten slim forlegen. Op in kear wie 't minske allinne thús. Sy wie och sa treurich gesteld. Dêr kom in mynhear oan. Dy sei: Jo sjogge sa...
nl.verhalenbank.12193
0