Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
170 datasets found
Dutch Keywords: rover
De bende van Pier Zuudof De zôôgenêêmde bende van Pier Zuudof bestieng uut ’n man of zevene: Pier Zuudof, Koa Zuudof (die à lêêter etrouwd ewist eit mie Kees Traas), Klaas Westdurp, Joane Westdurp, z’n zuster (die à lêêter trouwden mie Sjef van Waardenburg en zôôdoende de grokkemoeder wier van de vrouwe van Karel Vermeulen), dan nog Merien Traas, ’n...
Dizze dingen ha ik sels meimakke. Mar der wurdt ek fan him forteld, dat er ris yn Hollån reizge en oanhâlden waerd fan in pear strúkrovers. Se fregen him hoe let it wie. “Dat sil ik jim fortelle” sei Hantsje. Hy grypte beide mannen tagelyk beet en smiet se elk oan in kant fan 'e wei yn 'e sleat.
Mar mijn overgrôôtvaoder hé wel een keer wat meegemaokt die uh die winter toen die an 't verhuize was van Giesse Oukerk naer die boederij hiernaest en wou d'r een mevrouw meerije op die weg, op de Damse weg was tat, toe een smalle grindweg en toen zag tie dat t gêên vrouw was en toen gooid'n die z'n zwiep d'r af : 'vrouw wil ie die eve opraope ?' en toe...
It Barrahûs is in boereplaets, tichte by Ljouwert. Dêr kom ris op in joun in frou by de doar. "Kin ik hjir ek oernachtsje?" frege se. "Jawol", sei de boer. In skoft letter kaem der in soldaet by de doar. Dy frege ek of er dêr sliepe koe. "Jawol", sei de boer. Doe sieten se by elkoar. De soldaet seach ris nei dat frommes en doe tocht er sa: "Dû bist in...
nl.verhalenbank.38588
It gebeurde, dat Sterke Hearke in sek mei jild nei Ljouwert ta bringe moest. Doe't er oan 'e Bonkefeart ta wie kamen der twa mannen tofoarskyn, dat wienen rovers. Dy pakten him oan. "Hwat matte jimme?" frege Hearke. "Wy matte dy sinten ha", seinen se. En hja dienen in taest nei it jild. Doe sette Hearke de sek mei jild del. Hy pakte de iene bandyt, dy...
nl.verhalenbank.38362
Der wenne in boer op it Barra-hûs tichte by Ljouwert. Op in joun kaem dêr in frommes by de doar, dy frege of se dêr de nachts wol sliepe mocht. De boer hie dêr net folle mei op, mar affijn, dat moest dan mar. Doe sieten se de jouns dêr byinoar yn 'e hûs. De faem dy seach nou en dan ris nei de útfanhûzer en dy tocht: "Dat liket neat op in frommes. Dat...
nl.verhalenbank.37872
De famylje van der Wal wenne op 'e Tike. Dy hienen de bynamme 'hountsje'. Dat kaem sa. In sekere Jelle van der Wal fan 'e Tike gong ris nei Bûtenposter merke om in kedde to keapjen. Hy hie in ponge mei jild by him, dêr't [er] de kedde mei bitelje soe. Underweis kaem him in houn op side en dy roan mei him op. Jelle hâldde fan hounen en joech it dier...
nl.verhalenbank.36727
't Wie yn 'e Frânse tiid. Op it Bouwekleaster wenne Bindert Kloosterman. Dy wie dêr boer. Hy moest in hiele protte bilesting bitelje. Dat moest allegear yn sulverjild foldien wurde en nei Ljouwert ta brocht wurde. Hy laedde it jild yn twa sekken en dy kamen op in kroade. Doe sei er tsjin Sterke Hearke: Bring dû dat even nei 't bilesting[g]ebou yn...
Hearke hat ek stille plysje west: onbezoldigd veldwachter. Op in kear moest er jild ôfleverje yn Ljouwert. It jild hie er yn in pûde oer 't skouder hinne. Der siet nochal hwat yn. Hy gong rinnende wei nei Ljouwert ta. Oan 'e oare kant Hurdegaryp is 't in keal ein. 't Wie jountiid en doe trof Hearke dêr in pear keardels, dy hâldden him oan. "Hwat is dêr yn...
nl.verhalenbank.34524
Tusken Boksum en Blessum wie in binnenpaed mei allegear houtsjes, dy't oer sleatten leinen. Dêr earne stie ek de plaets fan in sekere boer Miedema. Dy boer stie bikend as in from en rjochtskepen man. Op in kear wie der skoalleforgadering fan 'e Kristlike skoalle yn Boksum. Miedema wie bistjûrslid en wie dêr ek oanwêzich. It woarde nochal let dy jouns...
nl.verhalenbank.33712
De bruorren Gjaltema fortelden froeger in forhael dat gong oer in faem dy't allinne thús wie. Doe kommen der rovers yn 'e nacht en dy makken in gat ûnder 'e muorre troch. Der krûpte de earste troch. Doe't er de holle der troch hie sloech dy faem him mei in sabel de kop ôf en luts it lichum ta 't hûs yn. Sa die se ek mei de twadde en de trêdde en dat gong...
nl.verhalenbank.33612
Der wienen twa rovers. Dy woenen twa man oanfalle. Sy wisten dat dy jild by har hienen en dêr wie 't dy beiden om to rêdden. Se roannen de twa man tomjitte. Mar dy krigen dêr lucht fan. Se hienen gjin wapens by har en sy tochten: wy matte ús ergens forskûlje, oars gean wy der oan. Doe lei dêr in omkearde boat oan 'e kant fan 'e wei yn 'e berm. Dêr krûpten...
Der wie ek ien, dy woarde troch in rover oanhâlden, dy sei: "Je geld of je leven." Dy sei: "Dan myn jild mar, hwant in leven ha 'k net by myn wiif."
Der wie in boer, dy hie fé forkocht op 'e merk. Hy hie sadwaende in aerdich stik jild by him. Underweis kom der in rover op him ta, dy hie in revolver by him. Dat hâldde er de boer foar wylst er sei: "Je geld of je leven." "Nou," sei de boer, "jo kinne myn jild wol krije. Mar, nou't jo toch in revolver ha, woe 'k wol graech, dat jo even troch myn hoed...
nl.verhalenbank.32936
Earen wie 't allegear sulverjild. Dat wie swier fansels om to dragen. Omt Hearke sa sterk wie moest dy faek foar banken nei Ljouwert ta mei in protte sulverjild. Dat droech er dan yn in sek op 'e rêch. Yn 'e Burgerheide wie 't doe allegear noch bosk. Doe kom dêr in man út 'e wâl wei, dat wie in rover. Dy hearde it jild rinkeljen yn 'e sek en hy sei tsjin...
nl.verhalenbank.32768
Der kaem op in joun in frou, dy frege om onderdak by in boer. De boer en 'e boerinne lieten har der yn. In skoft letter kom der in soldaet by de doar, dy't ek graech ûnderdak ha woe. Dy waerd der ek ynlitten. Dy soldaet seach ris nei dy frou en doe't er de boer allinne to sprekken komme koe, sei er: "Ik fortrou dat minske net. It liket my in keardel ta."...
nl.verhalenbank.31218
Der wie in rover dy kaem yn in herberch. Hy wie yn frouljusklean. Hy woe dêr dy nachts de boel plunderje. Mar 't kastleinske krige achterdocht. Hja tocht: dat kin wolris in keardel wêze. Doe smiet se him in apel ta. Doe smiet dy rover ûnder 't heinen de knibbels nei elkoar ta. Doe wie 't útmakke dat it net in frommes wie, en sa koenen se har maetregels...
Achter Ljouwert hat men it Barra-hûs. Us heit fortelde, 't gebeurde dêr ris op in joun mei min waer dat der op 'e bûtendoar kloppe woarde. Doe't de boer dêr hinne gong stie dêr in frommes. Mar 't wie in rover. Mar dat wist de boer net. Dat frommes woe der graech yn en de boer liet har yn 'e keamer komme. Dêr gong se by 't fjûr sitten by de oare minsken....
nl.verhalenbank.29405
Froeger wie sterke Hearke ek stille plysje. Der moesten wolris sinten fan Surhústerfean ôfhelle wurde en dy woarden dan yn in sek nei Ljouwert ta brocht op 'e bank. Sokke putsjes moest Hearke altyd opknappe, omt er sa sterk wie en net bang. En hy wie in earlik en fortroud man. Hy moest dan al hielendal nei Ljouwert ta rinne. Op in kear moete er ûnderweis...
nl.verhalenbank.28752
Froeger wienen der jildsjouwers, dy moesten dan jild forsjouwe foar koopljuwe dy't it jild op in oar plak ha moesten. Dêr woarde Hearke wol gauris foar brûkt. Sa wied er ek ris wer mei in sekfol jild ûnderweis, doe kommen der in pear mannen ta de wâl út. Dy seinen tsjin him: "Wy matte dat sekje mar fan dy ha." "Dat kin wol", sei Hearke, en hy sette de sek...
nl.verhalenbank.28744
0