Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
28 results
Organizations: Meertens Institute Dutch Keywords: rijk
No. 278. In het Dolle Moer, midden in de Peel lag de Dolende Ridder met zijn schatten en zijn gouden sabel. Hij, die dien schat vindt, zal rijk worden als niemand rondom de peel. 4)
nl.verhalenbank.48095
(Folkert de Haan fortelde it bikende 'Pealtsje fan Easterlittens' mei dit forskil fan it tradisionele, dat de skuonmakker dreamde, syn gelok soe er fine op 'e brêge fan 'e Wurdumerdyk to Ljouwert. Der woarde net by forteld dat der noch in twadde pot mei jild ûnder de earste siet.)
nl.verhalenbank.15692
As ’n mins oneerlijk verkrege schatte of geld begraaf en de man stèrf, kumter ’s nachs vuur bove die plats. En bé’j da vuur stoan twee gedoantes as manne. Aj metter prot, brèke ze ou den hals. ’t Vuur is eigelijk ’t geld of de schat. Het braandt nie. Ge kunnet medde haand oprape, zonder de vingers te braande. Ien de tied toe d’r nog gin kachels ware, mos...
DE SCHAT ALS GEBOORTEGIFT. In de Capucijnenstraat of Bogaardenstraat te Maastricht woonden een paar fabrieksmenschen, die op de zoogenaamde Groote fabriek van Pierre Regout werkten. De vrouw beviel van een tweeling. Toen de man 's nachts de vroedvrouw naar huis bracht en de kraamvrouw alleen thuis lag, zag zij om twaalf uur plotseling een oud vrouwtje met...
nl.verhalenbank.42968
To Easterlittens wenne in skuonmakker mei syn wiif. Sy hienen it o sa krap togearre. Der kom alle jounen ien by 't glês fan 'e skuonmakker. Dan sei er tsjin him, dat hy soe syn gelok yn Amsterdam fine. Hy moest nei de Papebrêge ta gean. Doe sei er dat tsjin syn wiif. Mar dy sei dat it praetsjes wienen allegear. Sy hâldde him foar net wiis, dat hy dêr oan...
Oan 'e Godloaze Singel hat in rike âld-hear wenne. Hy wie dêr forûngelokke mei in hynder en nou sit syn skat dêr yn 'e groun. Dy âlde hear dy spoeket der sûnt altyd om en in protte minsken wienen froeger deabinaud op 'e Boppewei. It sizzen is dat de âlde hear alle jierren in hoannestap neijer komt.
nl.verhalenbank.34611
Een arme man had een oud huisje gekocht. Hij brak het af en op zekere plaats vond hij een ijzeren ketel vol met gouden munten. Van die dag af was hij er bovenop en kwam er een zekere welstand. Hij droeg verder de bijnaam "De Soepketel". Zijn vrouw, nu 94 jaar (1962), leeft nog.
nl.verhalenbank.43236
Begraven schat In Udenhout in de hei, of eigenluk meer tussen de berge, waar gras over is gegroeid, zoude schatte in de grond zitt. Van de vroegere kasteelheer, ik weet nie meer hoe die heette. Die zou schatrijk zijn geweest en daar z'n schatte hebbe begrave. Mar die zijn nooit terecht gekome. Ze hebbe er wel naar gegrave. Ze hebbe zelfs heel diep gegrave...
nl.verhalenbank.41587
Het paaltje van Oosterlittens. Bij het kienspel en ook wel bij andere gelegenheden noemt men in Friesland het nommer 1«het paaltje van Oosterlittens.» Vanwaar deze benaming? Laat ik u dit eens vertellen. Er woonde in den ouden tijd te Oosterlittens een schoenmaker die geen ruim bestaan had. Hij was vlijtig en oppassend, zijne vrouw was zuinig en bekwaam...
nl.verhalenbank.57781
Yn Easterlittens wenne in skuonmakker. Hy en syn wyfke hienen it tige krap. Mar hy sei tsjin har: "Ik ha altyd noch in hope." De frou sei: "Lit dy hope mar farre. Wy sitte yn 'e earmoed en wy bliuwe yn 'e earmoed." Mar de skuonmakker joech de hoop net forlern. Op in nacht droomde hy. Doe sei er de oare moarns tsjin syn frou: Ik droomde, der kom in frou...
Yn Grinslân wenne in man, dy hie in hiele protte jild. Foardat er stoar bigroef er dat yn 'e groun, ergens ûnder in stien. Mar hy die oan duvelskunsten en hy hie it sa dien, dat noait ien dy skat út 'e groun krije koe. Bigounen se op dat plak to dollen, dan sakke it jild fierder nei ûnderen ta. Op in kear, foar syn dea, sei er: "Dat jild kin der oars net...
nl.verhalenbank.20730
Het vrouwtje van Stavoren Hoort, vrienden, hoort een lied, Dat duidelijk zal verklaren, Wat eenmaal is geschied Voor meer dan duizend jaren. Toen 't oud en grijs Stavoren Nog bloeide op Frieslands grond En van zijn macht deed hooren, Door heel het wereldrond. Daar in die rijke stad Die jaarlijks duizend schepen Belaân met 's werelds schat Haar haven in...
nl.verhalenbank.34771
De sawndaegse boer fan 't Bomkleaster wie nachts altiten warber. Sy wolle wol ha dat er dan groef nei skatten dy't dêr yn 'e groun sitte moesten. Letter wie dy boer tige ryk.
nl.verhalenbank.33192
By de Skilige Piip sit in kiste mei jild yn 'e groun. By de Falom stie in slot. De âlde mynhear dy't dêr yn wenne wie tige ryk. Dêr logearden nachts wolris guon. Dan hellen se fan alles út. Der wurdt biweard dat der wol ris guon deamakke waerden. Dy waerden dan biroofd. Dêr waerd dy âlde mynhear sa ryk fan. Letter spokke it dêr. De kelder ha se útgroeven...
nl.verhalenbank.29666
Op 'e Like wenne in faem by rike minsken. Dy hienen in kelder, dêr sieten de skatten yn. De faem moest dy kelder skjin hâlde. Doe stiel se dêr op in kear goudguod yn dy kelder. Ta straf woarde de keldersdoar ticht dien en doe siet se opsluten en koe se goud ite. Mar doe ha se mei har akkoarte, sy soe wer frij krije as hja de hiele kelder fan binnen mei...
nl.verhalenbank.27894
De Rijke Poltergeest Een poltergeest is een geest die poltert. Hoe zullen we u nou de hoofdpersoon voorstellen, dat is het lastige van de hele geschiedenis. Een geest is een geest en gaat ge daarover schrijven dan begint de pen krullen te trekken om de geest vorm te geven, wat natuurlijk zot is, of ge begint uw hoofd te pijnigen om het onzichtbare met...
nl.verhalenbank.69707
Oan 'e wei by 't spoar wenne in boer. Dy boer wie mei in jonge op it lân oan 't ploegjen, mei twa hynders foar de ploech. 't Wie yn 'e hjerst en krekt Hallumer merke. De jonge woe sa graech nei de merke ta, mar dat koe 't net lije, de boer hie 't neat to rûm en koe 't him net permittearje de jonge gean to litten. Sadwaende roun de boer achter de ploech...
nl.verhalenbank.30136
Hoe Leiden zijn naam kreeg In ons land hebben misschien de vreeselijkste reuzen der wereld gewoond. Het waren onstuimige heerschappen, die het den reizigers zeer moeielijk maakten, ze de leden rekten of ze zware belasting deden betalen. Niemand kon hen ontkomen. daar zij aan de groote wegen loerden. Zij traden den marskramer dreigend tegemoet, en...
nl.verhalenbank.41886
Der stie ergens in kastiel, dêr koe noait ien ynkomme. Der moest in protte jild yn sitte. Der wienen trije fearten om dat kastiel hinne. Oer elke feart lei in houtsje. Dêr moesten se oerhinne om yn dat kastiel to kommen. Mar dat doarst net ien, hwant op elk fan dy houtsjes siet in raer ding. Doe wie der ris in feint, dy sei: "Ik weagje it." Hy nom in peal...
nl.verhalenbank.17739
GODESLAS. Oliverus, de Keulsche scholaster, had in 1198 den eersten kruistocht gepreekt te Maastricht. De ouden van dagen en de zieken werden van de reis naar het Heilig Land ontheven, indien zij een zekere belasting, vastgesteld naar de schatting van ieders vermogen, betaalden. Deze gelden waren bestemd om hen, die den grooten tocht gingen doen, te...
nl.verhalenbank.42744
29