Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
451 datasets found
Dutch Keywords: rijden
En as nou een paard an 't rije was en 't werd een beetje wild, dan kont zij 't kalmeren.
nl.verhalenbank.126580
En doarum ie möt ok wa es mangs de hersens loatn wearkn. En in dat geval spölt dat ok wa de hoofdrol, mer ie hebt ok wa es verscheidene valn da’j van te vuurtn dat anveult. ik heb t had, dat was bie Gait Roelofs., de Höfter oet Tubbig, Gait, den is no doad, nen beste keerl, koump wier oet de kolnmien, doar lewwern te Coat alle waagns an, nich. En doe mosn...
nl.verhalenbank.128491
Ik haw ris fortellen heard dat ien earne út in herberch wei (wie 't Swarteweisein) in speake út in tsjil stikken makke fan ien dy't dêr foarbykaem. Dyselde hie him de gek oanstutsen en dat wie syn wraek. Doe koe dyselde net fierder ride mei de wein. (Hy die dat sûnder by de wein to kommen.)
nl.verhalenbank.31321
Dêr't letter de tram ried, dêr seagen wy in twa en fyftich jier lyn al ljochten. "Sjoch, dêr is dat ljocht wer", seinen wy dan. 't Wienen wylde lantearnen.
nl.verhalenbank.32416
Op in oare kear soe Hantsje fan 'e pleats ride mei hynder en seas troch it lån fan Rein Klazes Hettinga, in âlde boer. Rein Klazes woe hem de reed forbiede. Hy gong op de sletten hikke hingjen. En hy woech der nochal yn! Hantsje stapte út, naem de hikke mei de boer der oan op en sette him oan de kant. Doe wer op seas en fuort.
nl.verhalenbank.50536
Kolken wazzen d’r vrouger in ‘t “oal daip” (= Mussel A.) “Grondeloos” zeeden d’oln vrouger. Dat was ook wel zo. Want d’r bint nog stee’n, woar ie gain vaste grond kriegen kennen. Broggen wazzen d’r nait en elk en ain mos deur vlode stee’n aan d’ander kaande komen. Mien ol lu vertelden den vrouger: “In de bouls mai is ’n keer ’n woagen mit heu in de kolk...
nl.verhalenbank.45661
As der yn de Ham ien goed siik wie, dan moest er nei 't sikenhûs yn Ljouwert brocht wurde. Tseard de Vries fan Droegeham hie in omnibus, dy brocht sa'n siken dan nei 't sikenhûs ta. Mar in pear dagen letter dan kom sa'n siken-ien meastal to forstjerren. Dan moest it lyk der wer wei helle wurde. Dat wie Tseard syn wurk ek, mar dan moest er in help út 'e...
nl.verhalenbank.20364
Myn swager syn heit is nou sahwat in fjirtich jier dea. Hy fortelde, hy hie us op in nacht om in ûre of alve ûnderweis west mei de wein. Hy ried op Grinzer Pein yn, dêr't er wenne. Hy wie op 'e Noardwikumerheide, yn 'e buert fan Noardwyk en Mearum. Dêr hearde er hwat sûzjen. Hy draeide him om op 'e wein en hy seach achter him. Mar der wie neat to sjen....
nl.verhalenbank.25552
Sa'n fiif en fyftich jier lyn hat myn pake Ruerd Helbich de tram fan Drachten fan to foaren riden sjoen. Der brânden jouns ljochtsjes, dy rieden krekt as de tram. Ridlik gau dêrnei wie de tram der. Pake wenne doe yn 'e Parken (Grinzer Pein).
nl.verhalenbank.25221
I. De duivel 4. Wordt van hem verteld, dat hij, evenals de nachtmerrie de mensen berijdt of dat hij bepaalde mensen (b.v. de vloekers) achtervolgt? Oude mensen zeiden ± 1900: “Wat hew ik vannacht weer op de kolder reden!” Of dit de nachtmerrie of de duivel is, weet ik niet.
nl.verhalenbank.127318
Jierren foardat de tram kom seagen de minsken yn Grinzer Pein ljochten troch de lange Bosk gean. Sy wisten doe net hwat dat wie, mar doe't letter de tram kom, wisten se dat it foartjirmerij west hie.
nl.verhalenbank.27344
In Flieren kwame vroeger de heksen snachs wel ré’je op te pèrd. En zo hard en zo lang, dat de pèrd doodmuij ware, vol schuum en nat as woater. Ze ware helemol afgereje, zoda ze overdag nie of hos nie mer kosse werke. Op ’n keer sproke de Flierense boere af, da ze snachs de wach zoue houe. Om twoalf uur hörde ze opens ’n gezoef dur de loch en dor kwame ze...
nl.verhalenbank.49648
Ik: "Ja, ja, er is zoo nogal wat: kollen, zwarte kunst, nachtmerrie." "Maar met uwes welnemen: nachtmerrie is een man. Dat hebben we ook bij ondervinding. Bij de vader van de ouwe Jaappie Postman was een paard, dat van de nachtmerrie gereden werd. Het zweette, zijn manen waren gestrengeld, en het was 's morgens doodloof. Toe heb Jaap met zijn knecht 's...
nl.verhalenbank.9313
Die zelfde man vertelde mij, hoe men te weten is gekomen, dat N.N. een kol was. Toen ze alle nachten op de paarden van C.H. reed, die op de nu gesloopte oude boerenplaats gewoond heeft, gingen wij op een goeden keer onder het weivat zitten met een kaars bij ons. Toen we hoorden, dat de kol goed aan den gang was, gaven we een trap tegen het weivat; toen...
nl.verhalenbank.9461
Achter yn 'e Twizeler Mieden is it faker as ien kear gebeurd dat der in bernewein oanriden kom, sûnder dat der ien wie dy't him skoude. Hy is Knjillis Sytses twa kear tomjitte kom, fortelde er.
nl.verhalenbank.22758
Muoike hat wolris forteld, sy útfanhûze froeger by har omke. Dy hie in keppel hynders, dy wienen yn 'e nacht alhielendal oerstjûr. Dêr kom dan yn 'e nacht in tsjoenster by, dy't op dy hynders omried. Dy tsjoenster kom troch 't kaeisgat.
nl.verhalenbank.28275
[John, chauffeur voor Peter Langhout, rijdend in Engeland vertelt:] "Links rijden is heel gewoon, heel gemakkelijk en ook nog logisch. Wij hebben zelf ook nog links gereden. Kunt u zich dat nog herinneren? De laatsten die van links naar rechts zijn gegaan, dat waren de Zweden. Maar de Engelsen zitten op een eiland, dus die kunnen het wat langer volhouden....
nl.verhalenbank.39350
Der wie in man, dy moest in protte jild fuortbringe. 't Wie sulverjild, dat er yn in pûde droech. Japik Ingberts trof dy man en sy rounen togearre op. Al gau krige de man fortrouwen yn Japik Ingberts. Doe sei Japik Ingberts ûnderweis: "Ik kin 't jild wol even foar jo drage." "Jonge ja," sei de man, "dat liket my skoan ta. Mar it is my net like folle hwa't...
nl.verhalenbank.18201
En dat heb ik ok wel is gehoord, dat er boere op de weg ware met paard en wage. De toverheks stin inde deur en die liet ze in 't water rije, in de sloot naast de toverheks.
nl.verhalenbank.126402
Op in kear doe hie ik nei tsjerke ta west, yn 'e Koaten. Ik wie op 'e fyts. Der fytste ek ien njonken my. Doe sei dyselde tsjin my: "Hwat fytse jo hurd." "Ja", sei 'k. Even letter fytste ik wer gewoan. Ik sei: "Hjir komt fan 'e wike in lykstaesje lâns. Hjir stjert ien. Ik seach de lykstaesje oankommen. Ik woe earder de hoeke om wêze." 't Kom krekt sa út.
nl.verhalenbank.21443
2