Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
180 datasets found
Dutch Keywords: regen
As de vrouwe koppele dan krijg je regen. As de padden kruipen: regen.
As de slakke zo krope dan kreeg ie ok rege.
As de padde lope dan krijg ie rege.
As 't water in de rivier blijft vallen, dan nog geen dooi. As 't water opkomt, komt de bui mee.
nl.verhalenbank.70582
Padde die voorspelIe regen.
Die zelfde kerel zee: "As d'r een bult loopt, dan krijg ie regen".
D'r wier voorheen van die eigenaardige dinge verteld. Zo had jie in IJsselstein een visser, Pomp heette die. Die liep met z'n kruiwage in de regen. De bak regende vol maar Pomp die bleef droog.
Als je een pad ziet, krijg je regen.
Als je kousen afzakken krijg je regen.
In de peel lag een stuk niemandsland. Onder het kaarten werd veel opgeschept over stropen. Padden brengen regen. De profeet zei: dat er water zal komen op de grens tussen Brabant en Limburg: in de laatste oorlog is daar ’n kanaal gegraven. Ook dat de rijtuigen vooruit zouden kunnen zonder paard maar met behulp van vuur. ’n Boer redeneerde :” dè wil ik wel...
Padden en slakken brengen regen.
En als kind heb ik ook meegekregen dat onweer altijd beinvloed werd door eb en vloed, door water, en dat onweersbuien ook bepaalde routes volgen. Dat heeft ook met water te maken. Waar een bepaalde rivier ligt. En daar geloof ik zelf ook wel in.
nl.verhalenbank.44173
As de hoanen s oavends om n uur of negen of loater nog kraaien den kriegn ie gauw regen en wind.
as de haone kraoien op 't hok, daz binne drie dège regen ov mok.
As in geit blettere kom der reinwetter.
Trapet men op in pod, dan komt der tonger. As 't reine wol, komme de podden yn 'e hûs.
As katten met elkaar aan 't fechtsjen waren, sei myn grootmoeke: de tsjoensters binne 't net mei elkoar iens. As 't reinde en de sinne skynde sei se: De tsjoensters binne oan 't pankoekbakken.
Op in kear, yn 'e hjerst hie 't lange tiid oanien reind. "Hwat is 't wetter heech, net?" seinen se tsjin Jan. "Och," sei Jan, "jimme ha noch noait heech wetter sjoen." Wy kommen op in kear mei de Feanster boat út Ljouwert wei en doe wienen wy de Burgumermar oer fearn en setten koers nei 't Knjillisdjip. Mar doe stie dêr alles blank. 't Wie ien greate...
Alde Jan Popkes fan Noardermar koe duvelskunsten forrjochtsje. As 't reinde en der stienen wetterplakken op 'e dyk, dan liet er de jongefroulju dêr yn dânsje en dan dienen se de rokjes omheech.
In omke fan myn frou kaem ris in kear troch de Gordyk, doe bigoun it to reinen. Hy tocht: "Ik skûlje even foar de bui en doe gong er in kafé yn. Dêr sieten in stik of hwat mannen to kaertspyljen. Dêr wienen ek hynstekooplju by en ien fan dy lju flokte as in ketter. Dat klonk de hiele taep oer. Myn omke waerd der suver oars fan. Doe rekke der in kaert...
0