Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
226 datasets found
Dutch Keywords: raam
Wil: As no nog moal wier wis verteln van dee dree beume, kiek woar den haazn dan tusken kwam. At Hennie dat dan even opneamp. Wit: Mer den haazn kwam dan altied wier en doe hebt ze hem noakekn en doe was dat ok zoa, at der genne roete in dat glas mog zitn, gen glas in dee roet mog zitn. Den haazn mos doar vrij duur. Dan har he niks um kapot te maakn en...
nl.verhalenbank.128608
Der wie in frou, dy hie in gouden skonk. Hja sei: "As ik der us ôf kom to reitsjen, dan wol ik dy skonk by my hâlde. Dan meije jimme dy der net ôfhelje." Dat biloofden se har, mar doe't hja stoar, hâldde de man him net oan syn wurd. Hy nom de skonk der àl ôf en it minske kom sûnder gouden skonk yn it graef. Doe't se ien dei op 't tsjerkhôf lein hie, kom...
nl.verhalenbank.23719
Us heit en dy kommen op in nacht sahwat om ien ûre thús. Se hienen it fjild yn west. Der wie ek in jongfeint fan in jier of njoggentjin by har. Se wienen sa'n fyftich meter fan in kaféke ôf. Dêr wienen de ljochten op, it gong der drok op in dounsjen en spyljen. Teade spylman syn lûd klonk boppe alles út. "Ronde!" rôp er. Heit en dy seinen: "Dat treffe...
nl.verhalenbank.17480
In nachtmerje kin troch in hiel lyts gatsje. Us Hindrikom en syn broer en noch in pear ha ris meielkoar to apelstellen west by in boer. Doe woarden se troch de plysje attrapearre en kommen yn 'e gefangenis. Hindrikom hie dêr yn 'e sel alle nachten in nachtmerje. Doe ûntdekte er dat der in gatsje yn 't rútsje siet. Hy frege as dat ticht makke wurde mocht....
nl.verhalenbank.19320
By Ate Meter dêr wie altyd in grouwe, swarte kat om 'e doar hinne. Ate hie 't net op dy kat stean. Hy hie al in pear kear prebearre der in raem op to dwaen, mar hy koe him noait ûnder 'e hân krije. Op 't lêst hied er goed oppast. Doe't de kat der wer oankom hied er in dikke kneppel yn 'e hân, doe die er de doar fluch iepen en sloech ta. Hy rekke de kat....
nl.verhalenbank.25988
Albert van Minnen fan Eastemar hat my us forteld: Us heit hie in sike koe. Wy wennen op 'e Heidbuorren to Eastemar. Heit gong nei Kûkherne ta, nei Wopke, mei in skelling yn 'e bûs. "Soa, bist dêr al?" frege Wopke. "Ik sil dy gau fortelle hoe't it komt, dat dy koe siik is. Boven de achterdoar is in gleske der út. Dêr kin fan alles troch komme. Set dêr in...
nl.verhalenbank.19730
2. Mien moeke zee es teegn mie, ik was nog n kwoajong: “Goa es eevn noar boetn en tik teegn t roam.” Ik vruig, woorom. “Goa hen jong”, zee ze. Ik klopde n poar moal aan t glas en kwam weer binnen. “Het klopt”, zee t oal, “t zulfde geluud heb ik vannacht ook heurd, zel wel wat op handen weezn.” En zo was t. Nait al te laank loater wur es s nachts op de...
nl.verhalenbank.46220
Op 'e Suderdwarsfeart to Drachten wenne Joeke Spûkgûler yn 't sûkerijfabryk. Dy seach dêr dat syn eigen lykkiste ûnder 't glês troch skoud waerd. Se koenen de swaei net krije troch de gong, dêrom moest er ûnder 't glês troch. Joeke wie mei de helm geboaren. Hy fortelde dit gefal oan guon. It is krekt sa neikaem.
nl.verhalenbank.37142
Mijn grootje heeft me wel eens verteld, ze las 's avonds altijd uit de bijbel voor ze naar bed ging*. Op een keer zag ze 's avonds een donkere gedaante voor het raam, iets in de vorm van de duivel. Ze hing een schort voor het raam, zo'n ouderwets schort, een sloof. Die sloof werd tot driemaal toe weggetrokken. Nu was dat grootje verhuisd van een boerderij...
nl.verhalenbank.70590
Froeger wenne der yn 'e Westerein yn Garyp, yn it hûs dêr't Taeke Wagenaar wenne hat, in man, dy wie mei de helm geboaren. Der woarde soms by him op it rút kloppe. Dan gong dy man der út en hy frege ek net hwat it wie. Even letter kom er wer yn 'e hûs. Dan sei er: "Wy krije binnenkoart ek wer in deaden yn Garyp." "O ja?" sei syn wiif. "Ja," sei er, "ik...
nl.verhalenbank.21091
Honden, eeksters en [kerk]klokken Jankende honden betaikende altied ain dode. Dat was hierzo bie ons, moar ook op andere ploatsen. Mien schoonmouder (deze was er bij tegenwoordig en bevestigde het dat het bij haar gebeurd was, F.W.) zag de hond veur et roam umhoog springen toun eevn noa tied n staarfgeval in de familie veurkwam. Mit eeksters har zai t...
nl.verhalenbank.43417
t Is ook waar gebeurd, dat er iene s avends over de weg giet en daar krigt ie gezelschap. Er lopt een paar meter van hum af een vrouwspersoon met hiel laange haarn tot biena op de grond. Et mens is arg klein van stuk en blift maar naast hum loopn. Ie zegt niks en sie zeg ok niks; maar lekker vuulde ie zich niet. Bie huus gaat ie naar binnen en kikt dan...
nl.verhalenbank.44436
Der wie in faem, dy wie o sa moedich. Hja tsjinne by in boer en boerinne. Dy wienen us fuort togearre. Doe bleau dy faem allinne thús. Dy moest op it hûs passe. Doe kommen dêr dy nachts rovers. Der siet in gleske yn 'e doar. Ien fan 'e rovers die dat iepen en stuts syn holle der troch. De faem houde mei in swurd de kop der ôf en sette dy kop op 'e tafel....
nl.verhalenbank.19309
Marten Spiekstra fan Burgum fortelde my ris it folgjende: Der siet in famke foar 't rút. It sil yn Burgum of omkriten west ha. "Heit," sei se, "der komme swarte mannen oan en dy wolle hjir in kiste troch 't rút triuwe." Mar de heit seach neat. In wike of hwat letter stoar der ien yn dat hûs. Der moest in kiste brocht wurde, mar dy koe net troch de doar....
nl.verhalenbank.37745
Heel veel van die Romaanse kerken hebben hele lage ingangen. En die lage ingangen daar werd altijd van verteld: dat zijn Noormannenpoortjes, want dan boog je dus automatisch naar het noorden als je de kerk betrad. En dat hadden de Noormannen verordonneerd, dat dat zo moest. Maar het vervelende verschijnsel doet zich voor, dat je hier in deze streken, in...
nl.verhalenbank.43950
Tol betalen? Van de Visserstraat loopt de Pot- en Pannesteeg naar de Hoekstraat. Daar stond op de hoek dat vervallen huis. Mijn opa heeft daar eens een glas-in-loodraam weggehaald en in zijn timmerhok gezet. Oma kreeg toen een vreselijke nachtmerrie. Ze zag dat een kind vermoord werd. Later hoorde ik dat lang geleden een kind vermoord was in dat huis....
nl.verhalenbank.47288
Als er een vogel tegen het glas vliegt, is dat een doodsbericht.
nl.verhalenbank.50910
Japik Ingberts wie al in âld man, doe wied er op in joun by in boer to praten dy't tichte by him wenne. Doe't er fuort gong wie sei de boer tsjin syn frou: "De âlde hat sa nei myn raep sjoen dat ik wyt der neat fan, ik mei wol oppasse." De raep, dat wie in moai horloazje, dat hong oan 'e muorre by 't finster. De boer bleau yn 'e keamer yn 't tsjuster dy...
nl.verhalenbank.37948
It wie yn 'e oarloch. Ik siet yn Frankryk. Doe seach ik op in nacht presys hwat der by ús thús gebeurde. Ik lei op bêd. De oare wyks rekke ik nei hûs ta, nei de Harkema. It earste hwat ik seach, dat wie it nije rútsje, dat yn it sydglês fan 't hûs siet. Ik sei: Dat haw ik yn 'e nacht yn Frankryk sjoen. Ik ha sjoen hwa't it rút ynsmiten hat en ek hwer't er...
nl.verhalenbank.33284
Het vrömde lecht "Wa'k ow now gao vertellen, leu, is gebuurd in dee tied, da'k vuur knech was, bi'j Haarboer in 'n Haddenberg. Hoe'k daor in 'n Haddenberg kwam, zu'j vraogen; now dat za'k ow vertellen, dat kwam zoo: Mien mooder verstörven, was van 'n Toetenboer bi'j 'n Haddenberg van'dan en duur al femiliebezeuk en visiten, kwam 'k ten lesten bi'j...
nl.verhalenbank.128405
3