Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
22 datasets found
Dutch Keywords: ploeg Place of Narration: Drachten
Fan Sterke Hearke wurdt forteld dat er de ploech ris mei ien hân opnom hat en him rjocht foar him tstutsen hat.
Greate Pier hat boer west. Hy wie ris oan 't wurk op 'e bou, hy roun achter de ploech. Doe kommen der guon, dy woenen wol fan him witte hwer't greate Pier wenne. Sy koenen him net. Doe tilde Pier de ploege op en wiisde mei dy ploege it hûs oan dêr't er yn wenne. Hy sei: "Dêr wennet er en hjir stiet er."
Sterke Hearke wie mei hynder en ploech op it lân. Doe kom der ien by him dy frege nei de wei. "Dan matte jo dy kant út", sei Hearke, en wylst tilde hy de ploech op en wiisde dêr mei de rjochting oan.
nl.verhalenbank.36918
Op in kear wie Sterke Hearke oan it ploeijen. Doe kom der in man by him, dy woe wolris wite hwer't Sterke Hearke wenne. Doe krige Hearke de ploech beet en tilde him by de sturt omheech. Hy wiisde der mei nei syn hûs en sei: "Sjoch, dêr wennet er en hjir stiet er."
Yn Droegeham hat in man wenne dy wie ôfgryslike sterk. Dat wie Sterke Hearke. Hy woarde faek as jilddrager brûkt. Dan moest er freeds jild foar de lju nei stêd ta bringe. Greate Pier wenne yn Kimswerd. Der kom ris ien by him doe wied er op 't lân oan 't ploeijen. Dy frege him hwer't greate Pier wenne. Pier tilde de ploech op mei ien hân. "Dêr wennet er",...
nl.verhalenbank.33224
Greate Pier wie ôfgryslike sterk. Op in kear wie er op 't lân oan 't ploeijen, doe kamen der guon by him. Dy fregen: "Hwer wennet greate Pier?" Doe stuts Pier de ploege rjocht foar him út en sei: "Hjir stiet er en dêr wennet er."
nl.verhalenbank.29651
Myn pake hat flak by Sterke Hearke yn 'e Ham wenne. Hy wie yn Hamsherne op in kear oan 't ploeijen. Dêr roannen doe skeanpaden troch en dêr kommen guon oan dy moesten nei in seker persoan ta. Sy bleauwen by Hearke stean en sy fregen: "Kinne jo ús dy man ek oanwize?" Doe sei Hearke tsjin dy mannen: "Ja, ik kin jim àl helpe." Doe krige er de ploech yn 'e...
nl.verhalenbank.29388
Der stienen ris in pear mannen by Sterke Hearke to praten. Sy koenen Hearke net. Hearke wie dêr op it lân, hy hie de ploege beet. Doe frege de iene: "Hwer wennet Sterke Hearke eins?" Doe hie Hearke de beide hynders úthechte en hy hie de ploech optild en straelrjocht útstutsen en sein: "Sjoch, dêr wennet Sterke Hearke."
nl.verhalenbank.27513
Sterke Hearke wenne ûnder Droegeham. 't Wie in dikke brede man. Hy wie in kear op 't lân oan 't ploeijen. Doe kom der ien by him. Dy frege him: "Hwer wennet Sterke Hearke?" Doe hied er de ploech foarútstutsen en sein: "Dêr wennet er en hjir stiet er."
nl.verhalenbank.27500
Op in kear wie Hearke yn 'e Harkema oan 't ploeijen. Doe kom der ien by him, dy sei: "Nou mat ik by in sterke Hearke wêze, witte jo hwer't dy wennet?" Doe krige Hearke syn ploege beet, tilde him op en stiek him rjochtút mei ien hân en sei: "Sjoch, dêr wennet Sterke Hearke."
nl.verhalenbank.26054
Der wie in man dy wie tige sterk. Dy hie us fan Sterke Hearke heard. Hy woe wol us wite hwa't sterker wêze soe, hy of Hearke. Hy ynformearde hwer't Hearke wenne en doe sette hy de stap dêrhinne. Doe wie dêr in man op it lân oan 't wurk. Hy hie in hynder foar de ploege rinnen. It wie Sterke Hearke, mar dat wist dy man net. "Kenne jo ek sizze hwer't Sterke...
nl.verhalenbank.25697
Sterke Ynse skreau him Terpstra. Op in kear wied er oan 't ploegjen. Doe kommen der buorlju by him, dy seinen, sy woenen graech syn ploege even ha. Ynse makke earst de fuorge dien, doe tilde er de ploege op en stuts har dy ta. "Krij him mar oan", sei er. Mar sy wachten sa lang oant er him delset hie.
Der kommen ris twa Grinslanners yn 'e Ham, dy woenen nei Sterke Hearke ta. Sy wienen sterk en woenen us mei Hearke wrakselje. Doe wie dêr ien op 't lân oan 't ploeijen. Sy fregen him hwer't Sterke Hearke wenne. "Dêr wennet sterke Hearke", sei dyselde, en hy hie de ploege optild en dêr mei nei syn hûs wiisd. En doe sei er: "en hjir stiet er." Doe wisten de...
Sterke Hearke wie us in kear op it lân oan 't ploeijen. Doe kommen der twa man by him. "Hwer wennet sterke Hearke?" fregen se. Doe tilde Hearke de ploege op. "Dêr wennet er", sei er en hy wiisde 't mei de ploege oan. Dy hied er yn ien hân. "En hjir stiet er", sei er en hy sloech him mei de oare hân op it boarst. Hearke wie allemachtige sterk. Syn jonges...
Sterke Hearke wenne yn 'e Ham. Hy wie us op in kear oan 't ploegjen, sa wurdt der forteld. Doe gong dêr in man nei him ta. Dy frege him of er ek fortelle koe hwer't Sterke Hearke wenne. "Né, mar ik kin him wol even oanwize", sei Hearke. Doe krige er de ploege by de sturt beet en tilde him in ein fan 'e groun. "Matte jo der mar even op oansjen," sei er,...
Der kom us in man by Sterke Hearke op it lân. Doe wie Hearke krekt oan 't ploeijen. Doe frege dy man him as er ek wist hwer't Hearke wenne. "Jawol", sei Hearke, en doe krige er de ploech by de sturt beet en tilde him op. Hy stuts de ploech rjocht foar him út en sei: "Dêr wennet er."
Der kom us ien yn Droegeham, dy woe mei Sterke Hearke wrakselje. Doe stie dêr in man op 'e bou, dy wie oan 't ploegjen. De fremde man frege: "Wite jo ek, hwer't Sterke Hearke wennet?" "Ja," sei dyselde - it wie Hearke sels - "sjoch, dêr wennet er." En doe krige er de ploege fan 'e groun en wiisde der mei nei syn hûs. "En hjir stiet er", sei er. Doe makke...
nl.verhalenbank.23632
Sterke Hearke wie oan 't ploegjen. Doe kom der ien dy frege him, hwer't Sterke Hearke wenne. Hearke sloech it hynder foar de ploech wei en doe tilde er de ploech op mei beide hannen en hy wiisde mei de ploech en sei: "Dêr wennet er en hjir stiet er."
nl.verhalenbank.23493
Sterke Hearke: it forhael fan 'e ploege. It wie in âlderwetske sturtploech. Hy krige de ploege by de sturt beet en sa tilde er him op.
nl.verhalenbank.19683
Hearke wie ek ris in kear oan 't ploegjen. Doe kom der ien by him, dy sei, hy woe nei Sterke Hearke ta. As de ploeger him ek sizze koe hwer't dy wenne. Doe tilde Hearke de ploech mei ien hân op en hâldde him op boarsthichte en hy sei: Hjir stiet er en dêr wennet er. Mei de ploech wiisde er syn hûs oan.
nl.verhalenbank.33770
0