Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
75 datasets found
Dutch Keywords: pan
Diezelfde ondervinding had een Broeker-vrouw, afkomstig van Nunspeet. Toen zij, als kind, van een heks suikeren ballen had gekregen, zette haar vader die in een pannetje op de kast. Ook die waren den volgenden dag in padden veranderd.
nl.verhalenbank.9408
Gewijde palmtakjes wurn voak in de ketn hongen boovn de oopn heerd. Den kon de bliksem dr nait in sloagen. Nou heb ik mie verteln loatn, dat et toch n keer veurvaln is. t Weerlicht sluig in n huus; de stainen vloogn ale kantn op. Moar t wonderlieke was, dat alles vanzulf weer kloar kwam. De muurn stonden er weer; de pannen laggen dr op; en zo was van t...
nl.verhalenbank.44863
Mien va wus nog meer Op een boerderie-e heurden ze s avends vake lawaai in het kokhoes. Niemand wus wat et beduudde en ze maakten zuk bange. De boer zeg teegn de knecht: Ie mutn es n nacht in et kokhoes de wacht holn, dan kriegen ie n rieksdaalder. Dat was toen een hiel bedrag en de knecht nemp et an. Hie wacht, maar er gebeurt niks. Tot half twaalf, dan...
nl.verhalenbank.43686
Wonderstruif D'r is ok nog 'n verhaol bekend van 'n wonderstruif. D'r wônde in 't huske waor Smidske wônde, en da nou in elkaar is gevalle, 'n femilie Reboest, da was eigeluk 'n bijnaom, ze hiette Rokven, geleuf ik. Die hadde 'n zoontje, da hiette Teske en die had 'n kaol kupke. Daor waore ze overal al mee naor toe gewist, mar niks hielp. Totda ze iets...
nl.verhalenbank.41692
Hexenglauben in Holland Vor einiger Zeit erkrankte im nahen Nunspeet, einem ansehnlichen Dorfe auf der Veluwe, Gelderland, das Kind der Bauern N. schwer, wie die Nachbarn sagten, im Folge 'Bezauberung'. Richtig fand sich auch bei näheren Untersuchung im Kopfkissen des kleinen Patienten der bekannte Federkranz. (Die Hexen kommen um Mitternacht in Gestalt...
Myn man hat by Abe Kooistra yn 't wurk west. Doe kaem Jehannes dêr ris op in kear mei tsiis. Doe sei er tsjin 'e frou: "Jo ha dêr hwat yn 'e panne, dat wol der net yn bliuwe, 't siedt der allegear út wei." En sa wie 't ek. Der sieten terms yn 'e panne. Mar dêr bleau neat fan oer.
nl.verhalenbank.38262
Op 'e Triemster loane, dêr spûke it. Dêr siet nachts altyd yn in great gat oan 'e side fan 'e wei in minske (in frou) to potskrabjen.
nl.verhalenbank.38112
Oan 'e Houtigehaechsterwyk wenne in tsjoenster. It wie Jan Mulder syn frou, Luts fan Ritske Ale. Njonken harren wenne in húsgesin, dêr wie 't jongste bern siik fan. 't Wie in jonkje. Dat woe net groeije, it tsjirme. 't Kin wolris bitsjoend wêze, seinen se en se gongen nei de duvelbander ta. Dy sei, hja moesten alles tsjuster meitsje yn 'e hûs, dat se...
nl.verhalenbank.37461
Rudolf de Mepsche fan 't Faan hie in panne mei allerhande spikers der yn. Der rolle hy de minsken yn as se net om 't lyk woenen.
As in bern bitsjoend wie gongen se nei Wopke om in drankje. Dat drankje mochten se oan net ien sjen litte, dêr mochten gjin fremde egen oer gean. Dan woarde alles ticht makke yn 'e hûs, alle kieren en alle lytse gatsjes. En dan woarden der spjelden en nuddels yn in panne dien - fan elk in ûneven tal - en dy moesten dan yn wetter siede. Hwa't dan de oare...
nl.verhalenbank.35943
In fôlle mei in pot om 'e hals spûke op twa plakken yn 'e Rottefalle: Op it eintsje fan 'e grifformearde tsjerke of oan 'e Lange Wyk ta en by 't bigjin fan 'e Rydloane. Op beide plakken wie in boskje. Dy fôlle die neat, mar dochs wienen guon der binaud foar.
nl.verhalenbank.33732
teltsje: Op in kear gong ik nei 't paviljoen fan 'e Leijen ta. Ik hie sin om to swemmen. Mar ik hie gjin swempak by my. Froeger koenen jy dêr sa'n swembroekje hiere, mar sa wie 't nou net mear. Doe't ik der kom wie der net ien by 't paviljoen. Ik tocht: nou doar ik wol neaken to swimmen. Mar hwer moest ik mei myn klean hinne? Doe stie dêr in âlde...
nl.verhalenbank.33217
Der wenne in doomny yn in doarp, dat wie in echte folksman. Hy wie o sa flot. Kommen de minsken by him yn 'e tiid fan kofjedrinken, dan moesten se mei kofjedrinke; wie 't ûnder iten, dan moesten se mèi ite. Net ien woarde by de doar fuortstjûrd. Doe kom der ris op in kear in man ûnder iten. Dy belle dêr oan en de doomny liet him der yn. 't Wie tsjin...
nl.verhalenbank.32886
By uzes thús wie ris ien fan 'e bern siik. Heit wie yn Grinslân op 'e klaei oan 't wurk, mem wie allinne by de bern thús. It sike bern lei by har op bêd. It wie der net bêst oan ta. It gûlde en jammere wit hoe faek. Doe't it even stil wie, fornom mem in biweging ûnder 't kessen, krekt as slierde der hwat. Doe tocht mem: it bern kin wolris bitsjoend wêze,...
Feije Wagenaar en lytse Ljibbe wienen twa kameraten. Sy wennen yn Burgum. Feije wie nochal hwat oan 'e drank. Ljibbe wie fûger en Feije wie metseler. Op in kear wienen se togearre it fjild yn, 't wie yn 'e winter. De iene sei tsjin 'e oare: "Ik forrek fan 'e honger." Sy wienen krekt by in boereplaets. Ljibbe sei: "Sil ik ris nei de boer ta gean om to...
nl.verhalenbank.28338
Der sieten us hwat manlju byinoar yn 'e herberch. 't Is al hiel lang lyn. Sy hâldden in weddenskip. Ien fan 'e mannen woe biweare, dat der soenen skielk izeren skippen farre. Dat woenen de oaren net leauwe. De skippen soenen altyd fan hout bliuwe. Izer dat soe sinke. Doe sei de man: "Ik sil 't jim biwize." Hy sei tsjin 't kastleinske: "Ha jo in izeren...
nl.verhalenbank.27428
In wjerwolf wie in man of in jonge, dy't noait sêd koe. Hy iet samar twa poun spek op mei fiif kop jierpels der by en in panne fol brij achteroan. En dan wied er nòch net sêd. In wjerwolf is de jongste fan sawn jonges.
nl.verhalenbank.27369
Achter ús folk wennen oan 'e Houtigehaechster wyk Japik en Jitske. Jitske wie noait goed. De buorfrou kom by har. Dy sei: "Ik ha in eachje yn 't seil hâlden. Jouns komt hjir altyd in grouwe siferse kat." "Noustû 't seiste, ja," sei Japik, "dy komt alle jounen by ús yn 't finsterbank to spinnen." Buorfrou sei: "Dy docht it dat sy hjir op bêd leit. Dàt is...
Yn 'e Falom op 'e Achterwei roan altyd in fôlle, seinen se, mei in panne ûnder 'e bek.
nl.verhalenbank.25545
Japik Ingberts ried ta alle fjouwer poarten fan Ljouwert út op ien en deselde tiid. 't Wie tolve ûre. Hy hie biricht krige, hy moest op dy tiid by ien fan 'e poarten wêze, dan soed er arresteard wurde. By elke poarte stienen guon fan 'e plysje. Mar Japik Ingberts siet, foardat er op stap gong, prinshearlik yn 't hóátel 'De Nije Doelen', dêr't er brette...
0