Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
326 datasets found
Dutch Keywords: paarden
Dat heb ik mijn vader dikwijls horen zeggen, as iemand een paard of een koe niet kon krijgen, maar die vrouw wel. Ze kropen voor d'r.
nl.verhalenbank.126577
Der hie by Jehannes Hinses in boer west fan Grinslân. Dy hie sein: Ik bin forlegen mei myn fé. Sa en sa. De man wie widner. It fé wie alris earder siik west en nóu wie 't noch slimmer. "Sjoch," sei er tsjin Jehannes Hinses, "'k ha hier fan 'e kij meinom." Jehannes Hinses biseach it. "Nou," sei er, "dìzze kou mast mar ris hwat koekjes jaen, dy wurdt...
nl.verhalenbank.24704
Ien fan sawn susters wie in nachtmerje. De nachtmerje kom by minsken en by hynders. By minsken setten se de toffels achterstofoar foar 't bêd. Dan kommen se net by har. By hynders hongen se wol in sichte boven de rêch. De nachtmerjes makken moaije flechtsjes yn 'e moanjes fan 'e hyns.
nl.verhalenbank.36116
Iemand had 'n bos gekocht. Twee voerlui zouden er hout uithalen. Maar dat was tegen de zin van 'n heks; de paarden gingen rechtop staan en wilden niet over de weg. Men nam toen een andere weg en zag de heks door de lucht over de akkers verdwijnen.
nl.verhalenbank.46368
In nachtmerje wie ien fan sawn dochters. Hja kaem troch 't gat fan 't ûleboerd. Dan gong se earst even op it saeibuordtsje sitten. In nachtmerje kaem ek troch de skoarstien. Men moest der foar soargje dat de skoarstien tige rikke, dan kaem se net. It hinnegat moest jouns fral ticht yn 't achterhús, oars kaem se dêr troch. 't Kaeisgat moest ticht treaun...
nl.verhalenbank.37354
Schimprijmen a. De Schermer, de Schermer Daar wonen zoo veel boeren Ze hebben samen een kerk gebouwd Maar kunnen [geen] toren voeren. (De Schermer heeft een kerk met stompe toren, vandaar dat nog een buurt in die polder de Stompe Toren heet.) b. In Schermerhorn, in Schermerhorn Daar wonen zooveel spinders Ze hebben elk een snorrewiel 't Zijn allemaal...
nl.verhalenbank.39392
Froeger gebeurde 't wol dat minsken de poaten fan 'e hynders sa bislaen lieten dat de hoefizers der achterstofoar ûnder kamen. Dat dienen se fral as se achterfolge waerden. Dan brochten se de fijân op in dwaelspoar. Skerne Wibe fan Ingelum die it ek.
nl.verhalenbank.37383
De nachtmerrie bringt de mane van de paarde in de war.
nl.verhalenbank.57884
De R[ooms] C[atholieken] geloven hier in 't algemeen, dat iemand, die kwaad bedreven heeft, na zijn dood telkens op aarde ronddwaalt. Zoo vertelde mij een boer, dat hij en de zijnen op een morgen vroeg van huis waren gereden om naar de Goorsche wintermarkt te gaan. Doordat de dagen kort en de weg lang was, was het nog nacht toen ze op weg gingen van den...
nl.verhalenbank.39620
Spesiale gefallen fan al dy dingen wit ik net sa sear. Ik kin bygelyks net sizze: dat hat dy en dy doe en doe dêr en dêr bileefd. Mar ik wit wol hoe't it yn 't algemien tagong yn myn jonge tiid. Wy wennen yn Twizelerheide, oan 'e Swâdde. It wie och sa'n earme streek en doe allegear noch heide. De minsken wienen allegearre earm. Foar stammerige Harm wienen...
nl.verhalenbank.29816
By de Rotten op it Wytfean (de famylje Veenstra) woarden twa hynders forkocht foar f600,- oan in Burgumer. De boer brocht de hynders nei Burgum ta en sette mei it jild werom op hûs ta. Op 'e Sumarre wei tusken Sumar en Eastemar - sjocht er twa man oankommen. Dat liket him net goed ta, dat hy krûpt ûnder in omkearde boat, dy't dêr tsjin in peal oan leit....
nl.verhalenbank.15533
Op de Rammelweide stond de boerderij van D. J. Derksen, welke de kunst verstond paarden, die overkoot waren, of menschen, welke zich een hand of voet verzwikt hadden, te bespreken, waarmede hij, naar men mij verzekerd heeft, velen genas. Hij wreef met eene lichte hand over het zieke lichaamsdeel, prevelde daarbij eenige onverstaanbare woorden, en na eene...
nl.verhalenbank.72543
Eertijds heb ie hier ok nog is een marskramer gehad, die ging zo'n bietjie de omgeving af. Die kon de mense ok stijf late staan. Dan roofde die 't geld. Dat deed ie ok, daarvoor is tie nog an de schandpaal in Woerde gezet. Hij heette Jan Hemelgarde. As je vandaag de dag hier naar Bodegrave kom naar den apotheek, dan ken je nog een soort zalf krijge, dat...
nl.verhalenbank.70342
Vroeger zagen ze wel eens een wagen met twee paarden door de lucht rijden. Bij onweer werd dat ook gezegd.
nl.verhalenbank.127722
En d'r was een paard en da was krom. En d'r kwam ne strijker. En die wreef 'm wa over de hoeve. En 's aves was 't recht.
nl.verhalenbank.72780
In nachtmerje wie ien fan sawn famkes út ien húshâlding. In nachtmerje kom troch 't slotsgat yn 'e hûs. Hja koe it slot samar fan 'e doar krije. Se kom der altyd yn. Hja roan nei 't bêd ta. De minsken krigen it binaud, dy koenen har net mear forroere. Se dienen wol duveldrek ûnder 'e drompel, dan kom se der net oer. De toffels of klompen woarden wol...
nl.verhalenbank.36061
Thans zend ik u eene berijmde volksoverlevering uit mijne geboorteplaats Deventer. De geschiedenis werd mij als kind door wijlen mijn vader verteld, doch anders heb ik niet vernomen, dat ook anderen haar kenden. Hoewel zulks waarschijnlijk wel het geval zal zijn, is het toch zeker, dat de legende bijna vergeten is. Het "Witte Paard" stond op het hoogste...
nl.verhalenbank.34676
De nachtmerrie wordt verondersteld door een tooverheks bewerkstelligd te worden. Bij de paarden des avonds als alles ter ruste is, komt zoo'n heks de paarden op alle manieren plagen, zoodat zij een vervaarlijk leven maken en de manen van deze dieren heel en al verwarren en wanneer men licht on[t]steekt en gaat kijken, ziet men niets. Het beste middel...
nl.verhalenbank.34689
Grutte Wopke fan Kûkherne Hjir oan 'e Alddyk ûnder Sint Anne wenne in boer, dy hiet Binnema. It wie in widner en hy wenne mei in húshâldster. Dy húshâldster wie spoekbenaud foar foarsjirmerij en tsjoenderij. En nachts miende se te hearren, dat de hynders op 'e stâl en de kij yn 't bûthús troch de duvel of in sadanigen beseten en riden waarden. Doe kaam se...
nl.verhalenbank.13008
Ien fan 'e sawn dochters dy't achter elkoar binne, is in nachtmerje. In nachtmerje komt troch 't sleutelgat yn 'e hûs. Men mat de skuon of toffels forkeard foar 't bêd sette, mei de hakken nei 't bêd ta, dat is in middel om der gjin lêst fan to krijen. Sy meije neat meinimme. Men kin ek moal struije. Sy flechtsje de moanjes fan 'e hynders. Nachtmerjes...
nl.verhalenbank.24896
3