Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
13 results
Dutch Keywords: paard
No. 282. In een der zwarte zompige moeren van Achtmaal, onder Zundert, die 's zomers in den witten kring van wuivend wollegras zijn gebannen, ligt in een groote ijzeren kist, een onmetelijke schat. Vele malen heeft men gepoogd de kist te lichten uit het peilloos-diepe moeras; ook Napoleon met zijn soldaten heeft het beproefd, maar 't was altijd vergeefs....
De pastoor van Calcken Voor vele jaren was er te Calcken een pastoor overleden, en nog langen tijd daarna zag men hem, elken middernacht, naar den hof der pastorij komen, gezeten in een rijtuig, dat met twee sterke peerden was bespannen. Later heeft men in den hof eenen verborgen schat ontdekt, en van dan af is het rijtuig achtergebleven.
It is my ris forteld woarn dat der in bargekoopman út 'e Westerein nei Ljouwert ta soe. Hy ried op in wein mei bargen. Hy wie noch net fier bûten 'e Westerein, doe waerd er hwat op 'e wei gewaer. It wie noch nacht. It hynder waerd bot oerstjûr en gong dwars foar de wein stean. Doe't de bargekoopman better taseach, stie dêr in kiste op 'e wei en dêr stie...
nl.verhalenbank.17373
Oan 'e Godloaze Singel hat in rike âld-hear wenne. Hy wie dêr forûngelokke mei in hynder en nou sit syn skat dêr yn 'e groun. Dy âlde hear dy spoeket der sûnt altyd om en in protte minsken wienen froeger deabinaud op 'e Boppewei. It sizzen is dat de âlde hear alle jierren in hoannestap neijer komt.
nl.verhalenbank.34611
Als je angst hebt voor witte wieven, moet je bier drinken. "Een bier drinkende boer riep op een nacht: 'witte wiven, wit!' 'k Wol oew wal broan, Maar hebbe geen spit. En uw da'k neet hebe een spit, Roop ik moar: witte wiven wit!' De witte wieven antwoordden: ' Wacht, tot daw 'we d'ene schoband to eknupt en d'oare to errukt hebt!' Maar de boer dacht er...
By de Skilige Piip spokke it. Dêr hat froeger in slot stien. Op 'e bijtunen, dêr spûke in âlde mynhear om. Tichteby lei in heech stik lân, dat wie sânnich. Dy âlde mynhear hie in protte jild en dat jild woe er kwyt. Doe bidobbe er it dêr tichte by de Boppewei, foar de glêzen fan 'e stjelp oan 'e Spûkloane. Doe't dy âlde mynhear 't jild goed en wol yn 'e...
nl.verhalenbank.30531
It fersteurde skatlichten Wêr't de âlde trambrêge oer de Kompanjonsfeart lei — der rint no in nije dyk by lâns fan Wynjeterp nei Donkerbroek — dêr leit oan 'e rjochterkant in Iyts boskje mei in dobbe der yn. Ik miende, dat it mei de ruilferkaveling bewarre bleaun is. Op âlde kaarten en ek yn 'e Schotanus-atlas stiet op dat plak: Bonifacius Capelle. Iksels...
nl.verhalenbank.12964
Toen Karel de Vijfde de slag bij Pavia, 25 september 1525, gewonnen had, waarbij Frans de Eerste van Frankrijk hem zelfs in handen viel, werd de tijding daarvan in de Nederlanden met grote vreugde ontvangen, en verwekte alom een vrolijke beweging. Heer Rene van Haamstede die, naar het schijnt, bij de keizer in de gunst stond, deed van zijn belangstelling...
nl.verhalenbank.48854
GODESLAS. Oliverus, de Keulsche scholaster, had in 1198 den eersten kruistocht gepreekt te Maastricht. De ouden van dagen en de zieken werden van de reis naar het Heilig Land ontheven, indien zij een zekere belasting, vastgesteld naar de schatting van ieders vermogen, betaalden. Deze gelden waren bestemd om hen, die den grooten tocht gingen doen, te...
nl.verhalenbank.42744
Welkom bij: HET LAATSTE LEENGERICHT OP DE KOPPELBERG Een klare, transparante meinacht welft zich over het kleine leen der Koppelen, dat vredig ingeslapen ligt in een oude, vergeten dalkom van de Maas. Stil gedoken liggen de armelijke gedoetjes en woninkjes rond het armzalige kerkje - alles ademt vrede en rust. Over de zompige weiden langs de Middelsgraaf...
nl.verhalenbank.44381
WICHARD van PONT I. Verschrikking heerschte in Zutphens muur; De bleeke burgerschaar Lag, weenend bij de priestren zang, Voor Walburgs kerkaltaar. ,,Ach, Heiligste, zoo vast betrouwd! Met zoo veel danks vereerd! Wat misdrijf heeft uw waakzaam oog Dus van uw volk gekeerd? Waar doolde 't, toen onze eêlste jeugd, Tot 's Nabuurs hulp gesneld, Een prooi van 't...
Mensen, zoals gezegd, een troubadour vertelt verhalen, legendes. En om om toch deze avond toch een bietje een cultureel karakter te geven zodat u zegt: 'Nou, ik goa toch met wat bagage noar huus hinne,' [publiek grinnikt] een legende over het ontstaan van Gelderland. De Veluwe hoorde bij Gelderland [...] Het is een heel oud verhaal. Het dateert uut...
Twa kear hurdride Hiel lang lyn wenne der yn Earnewâld in smid. As ik yn skoalle oer him fertelde, neamde ik him altyd Harke Doedes en dêr sil ik my no ek mar by hâlde. Hy stie good oanskreaun, want hy wie redsum en behelpsum en hy ferstie syn hantwurk út 'e pin. De boeren wienen altyd tige oer him te sprekken. As Harke in hynder op fjouweren besloech,...
nl.verhalenbank.13039
10