Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
238 datasets found
Dutch Keywords: ophangen
[Haam:] Boven in de boom hangen, dan hief 't veulen de kop omhoog.
nl.verhalenbank.126588
[Haam:] Werd boven in de boom gehangen, anders liep 't veulen met z'n kop naar de grond.
nl.verhalenbank.126615
Oan 'e Boskwei by Eastemar stiet in beam, dêr hat in man him oan ophinge. Dy beam hat sûnt altyd de takken nei ûnderen, omt er treuret.
nl.verhalenbank.25354
Mem wie op in middei by Boardzer Bruning to thédrinken. Doe sei er tsjin mem: "Tryn, hwat mei dat nou west ha? Lêsten nacht seach ik in fisioen: Ik hie thédronken en ik hie in koekje hawn en dêr wie sa'n âlde muzykdoaze, dy't muzyk makke en ik hie hwat dânse en doe stie dêr in lyts mantsje by de tafel en dy sei: 'Boardzer, nou hast fan alles hawn, en...
nl.verhalenbank.32833
129. Een boer in de Lutte had een goede twintig kalveren. Op een kwade morgen vindt hij er vier dood in de wei, en de volgende dag weer vier. Een kalf kostte in die dagen zo om de tien gulden, en tien gulden was in die tijd heel wat meer van vandaag! De boer vindt het een vreemd geval, en gaat terstond naar de paters in Glanerbrug. Die geven hem een paar...
nl.verhalenbank.128228
[Haam:] Boven in de boom, ik zajje vertelle waarvoor. Dan droeg 't veule z'n kop omhoog.
nl.verhalenbank.126006
Ik weet ook nog, mijn vader deed dat, hij hing de haam boven in de boom, dan liep het veulen met z'n kop omhoog.
nl.verhalenbank.127697
Dy't jild fan 'e duvel ha wol moat mei in swarte kat yn 'e sek yn 'e nacht trije kear om 't tsjerkhôf rinne. Dan stiet dêr ien, dy mat er de kat jaen. Thús mat er in swarte sok oan 'e line hingje jouns, dan is dy de oare moarns fol jild. In grize sok jowt neat. Mar nei 14 dagen is sa'n ien dea.
nl.verhalenbank.31056
Frijmetselers binne kûgelfrij. Hja hawwe altyd jild. Der wie in man, dy wie ek frijmetseler. Dy moest jild brûke. Doe hong er in koer oan 'e hoannebalke, dy soe de duvel folsmite. Mar dy man hie sa goochum west, dy hie earst de boaijem ûnder 'e koer weislein. Doe bigoun de duvel to smiten. Der kaem in hiele bult jild oer de skuorre to lizzen en de koer...
nl.verhalenbank.30406
Spookervaringen: Geest van ex-vriend Vrouw is er van overtuigd dat haar overleden ex-vriend haar lastig valt in de vorm van bijvoorbeeld tikjes op de rug en onverklaarbare geluiden. De ex-vriend heeft jaren geleden zelfmoord door ophanging gepleegd.
nl.verhalenbank.45462
Piter hie in wiif, dat wie in tsjoenster. Nachts wie se der op út, dan lei de pânse allinne op bêd. Piter sels hie him oan 'e duvel forkocht. As er forlet fan jild hie, dan hong er in lege jildponge bûten oan 'e kruk fan 'e doar. Dat die er jouns. De oare moarns siet der jild yn.
nl.verhalenbank.25431
It fûlens (ûngâns) fan in hynder woarde yn 'e beam ophong, it moest njoggen dagen hingjen bliuwe.
nl.verhalenbank.28698
Toen ik nog zo'n jongen was, kon je die dikwijls boven in de boom zien hangen en hoe hoger hoe beter. Want als het veulen dan later ging draven, dan zou hij ook z'n poten zo hoog mogelijk optillen.
nl.verhalenbank.127736
De haam van 't paard werd vroeger opgehangen. Dan werd 't veulen een goeie draver. Hoe hoger de haam hong, hoe hoger op z'n poten 't paard.
nl.verhalenbank.126414
Als je erg de nachtmerrie had, dan moest je een natte dweil voor het bed leggen of een kruissie bij 't bed hange.
nl.verhalenbank.70168
Frijmitselers binne lju, dy ha har oan 'e duvel forkocht. Is it jild op, dan hingje se in ponge op en de duvel soarget der foar dat dy wer fol rekket. Ienkear hat sa'n frijmitseler de duvel to fiter hawn. Doe hong er net in ponge op, mar in lears. En dêr hied er de soale ûnder wei snien. Doe't de duvel dêr dy nachts jild yn die, rekke dy lears noait fol,...
nl.verhalenbank.29815
Grote Harold van Bork Mijn motivatie om dit verhaal te schrijven komt voort uit gegevens van Maarten Douwes Teenstra, Nederlandse Volksverhalen; en Johan Picardt Annales Drenthiae. Beiden geven in hun geschriften kort een beschrijving van de reus van Bork. Picardt, de oude Drentse geschiedschrijver beschrijft: dat in het huis van Schulte Nysingh een...
nl.verhalenbank.40914
[Haam:] Boven in de boom hangen, dan loop 't veulen met de kop omhoog.
nl.verhalenbank.126171
To Hurdegaryp hat in slot stien, dêr hat reade Haite syn heit op wenne (de pake fan Wolter Sibma). Dy hie de faem bifruchte en doe hat dy faem har ophong oan in apelbeam dêr yn 't hôf. Dêrom woe dy hekke dêr noait wer ticht.
nl.verhalenbank.28879
Foar it Jan Koartslân wienen se ek altyd hwat skruten. Dêr hat in man him ophinge en sy sizze ek wol dat de duvel him dêr de holle omdraeid hat.
nl.verhalenbank.32809
3