Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
14 datasets found
Dutch Keywords: open Place of Narration: Opende
Sweitse Oldenburger fortelde: "Ik farde mei de boat, doe wie 'k op Readskuorre, doe trof ik dêr hwat by de hekke. Dêr stie de duvel mei de bek wiid iepen. En hy brulde hiel bot. Fan dy tiid ôf bin ik bikeard. Doe ha 'k it noait wer raer dien."
Earne op 'e Grinzer klaei stie in boerepleats, der doochde it net. De âld boer, dy't dêr wenne hie, wie formoarde woarn. De doarren woenen dêr nachts noait ticht bliuwe. Jelle Snip fan de Pein hat dêr mei oaren yn 't wurk west. Jelle lei dy nachts ûnder yn 'e skuorre. Doe seach er op 'e koesouder in spûk mei eagen sa great as thépantsjes. Doe hearde Jelle...
Yn de âlde plaets fan Jan van Duinen hjir yn 'e Pein, dêr dienen se jouns de doarren goed op 'e skoattels, mar moarns stienen se altyd wer los.
Japik Ingberts dy koenen se noait gefangen hâlde. Dy gong samar troch de doarren hinne dy't goed fêstmakke wienen mei de kaei. Sûnder dat de slotten stikken wienen krige hy se iepen.
nl.verhalenbank.27619
Yn Hurdegaryp is in homeije, dy sit noait ticht. Hy stiet altyd iepen. It jowt ek neat as men him ticht docht, hy giet doch fansels wer iepen, sels al bliuwe jo der by stean.
nl.verhalenbank.26004
To Hurdegaryp is in homeije, dêr wie 't krekt sa mei. Dy gong ek altyd wer iepen. Die wie mei gjin mooglikheit fêst to hâlden.
nl.verhalenbank.25958
Yn Faen hat in boer wenne, dat wie in freeslik rare keardel. Dy hiet fan Metske. Jouns kommen de doarren by him op slot, mar moarns stienen se wer iepen.
In Barsthut in Lukaswolde gemeente Grotegast woonde myn muike. Op in avond was ze bij ons te praten. Toen ze weg wou, wouden wij haar naar huus brengen. "Nee," zei ze, "dat hoeft niet. Ik ben alijd beschermd." Ze was een klein eindje heen, toen kwam er een dikke hond naast haar lopen. Die is met haar goan aan haar huis toe. Toen deed ze de deur open. Toen...
nl.verhalenbank.37986
Der binne bipaalde spookskuorren yn Grinslân. Ik ha wol ien kend, dêr gongen de doarren altyd fansels iepen en dêr rollen de weinen samar op 'e telle hinne en wer.
nl.verhalenbank.27876
Ik en Jan Jagersma fan Kornhorn froegen us op 'e Grunniger klei bij in boereplaats of we doar sloapen mochten. De boer sei: "Jim kunnen doar beter niet sloapn. De deur goat altyd open." Moar wy woagden it doch. Wij deden een pakje floeikes tussen de deur. Moar de andere morgen was de deur wèl open. Een knecht fan de boer was doar fermoard worden. Doar...
It plaetske, dêr't Piter Scheper op wenne hat yn 'e Houtigehage, dêr koenen se de doarren noait fan ticht hâlde. Sy dienen se op 'e skoattels, mar it joech neat. 't Wienen de skûrdoarren.
Myn dochter het in Oudkerk woond in Friesland in in huuske oan de Rolledijk. 't Was in spookhuuske. 't Hoorde bij in boereploats. Joop, hoar man, was doar boerearbeider. Wat se in dat huuske beleefd hè is met gien pen te beskrievn. De Rolledyk loopt fan 't dorpke Oudkerk de landen in. 't Is in klinkerweggetje. De deuren gingen doar somaer fansels open op...
nl.verhalenbank.25890
Olle Hendrik van der Molen liet de mensen stief stoan met de mond open. (= Hindrik Pikelhearring)
nl.verhalenbank.25854
Yn Hantumer Utbuorren wenne in skatrike boer. Dat wie Jan Douma. Op in moarntiid kom er fan 't bêd doe stienen de doarren allegear iepen en alle kij stiene achterstefoar op 'e stâl. De tsjernmoune hie de hiele nacht draeid. It hie de hiele nacht in stik lawaei west.
nl.verhalenbank.23130
0