Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
282 datasets found
Dutch Keywords: onweer
E: Tegn grommel wat doo'j doar tegn? Wit: Doar wa'w nich bang vuur. De veansters goat dicht en dan wa'w gerust almoal met mekaar. Wil: Bang wa'w nich, mer paa dear at t slim was, dan gung he met n palmtekske en wiejwater eavn de kamers roond en n stal, en dat ging met palmzundag ook. Dan ging he boetn, de wei, t laand, t iemnschoer. Wil: Dat was doe...
nl.verhalenbank.128619
Trapet men in pod dea dan bigjint it to tongerjen. Dat woe ús mem net heal lije, dat wy dat dienen.
nl.verhalenbank.23916
Traepje net op in slak, oars bigjint it to tongerjen. Meitsje net in kikkert dea, oars bigjint it to tongerjen.
nl.verhalenbank.36880
Trapet men op in pod, dan komt der tonger.
nl.verhalenbank.29787
Bij onweer werd er een doek over koperen voorwerpen gelegd. Koper zou de bliksem aantrekken. Mondeling: S.Schoemaker-Mannen, 86 jr. Haar moeder (Nwl.) deed dat en meer in haar omgeving.
nl.verhalenbank.44345
Jan Hepkes syn omke, dat wie âlde Bindert Feikes. Dy syn forhalen wienen ek al wakker fan itselde slach. 't Siet yn dat folk. Wy stienen us yn Doezum yn in winkel. Wy wienen dêr oan 't modderfarren. Dêr komt Bindert ek by Steffen ta de doar yn. "Hwat is 't ûnwarich, net?" sei ien fan uzes. "Ja," sei Bindert, "ik en Feike (syn soan) kommen us mei in fracht...
nl.verhalenbank.23679
Er bestaat een schilderij met vele kopieën van een oude man zittende voor een tafel, waarop vellen papier liggen. Hij zit in schrijvende houding met een veeren pen in de hand. Nu is het verhaal, dat die man het onweer wilde beschrijven, maar dat er een engel neerdaalde, die de pen vasthield; daarom zal het onweer nooit bekend worden. Ditzelfde verhaal is...
nl.verhalenbank.39635
11d. Bestaat (bestond) er geloof rondom het lieveheersbeestje (voor goed weer) of de meikever? Bestaat (bestond) er een liedje met betrekking tot dit insect? Wordt (werd) er betekenis gegeven aan het verschijnen, vliegen of rondkruipen van deze beesten? Zo ja, elke (voorspellingen)? Meer een kinderlijk bijgeloof in relatie tot het lieveheersbeestje, een...
nl.verhalenbank.45502
Achter Jehannes wennen in pear âlde minsken, in man en in frou. Op in joun doe wie 't jongfolk op 'e wei hwat oan 't oangean. Se spilen op 'e harmoanika en guon songen der ek by. Doe kom der in frou út 'e hûs wei, dy sei tsjin 't jongfolk: "Jimme matte net sa oangean, hwant de âlde minsken dy't dêr wenje, matte sliepe. De man mat der moarn yntiids wer...
nl.verhalenbank.38270
Trape men op in pod, dan bigoun it to tongerjen.
nl.verhalenbank.30360
Dat heb ik wel is gehoord van een ouwe daggelder: As je bij onweer onder een omheining gaat zitte, dan krijg ie geen inslag, dan kan je niet geraakt worde.
nl.verhalenbank.70181
Men mat noait op in pod traepje, oars komt der tonger.
nl.verhalenbank.31320
As men op in slak of op in pod trapet bigjint it to tongerjen, sizze se.
nl.verhalenbank.37751
As skippers de sémearmin seagen en dy sylden om 't skip hinne dan wie der in orkaen op til. Sémearminnen, heal minske, heal fisk, kinne moai sjonge.
nl.verhalenbank.28895
As ien op in pod trape kom der tonger.
nl.verhalenbank.36315
Wy mochten froeger net op in pod traepje, oars kaem der swiere tonger.
nl.verhalenbank.37790
Vroeger zagen ze wel eens een wagen met twee paarden door de lucht rijden. Bij onweer werd dat ook gezegd.
nl.verhalenbank.127722
Trapet men op in pod, dan komt der tonger, woarde der froeger altyd sein.
nl.verhalenbank.29141
By Utrecht leit in doarpke, dêr sûpten de minsken hiel bot. Doomny preke dêr elke snein oer en dat kom dy minsken dêr to slim oan. Sy woenen him wol slite. It folk woe him oanpakke. De tsjerke gong út. De âlderlingen seinen: "Doomny mei hjir wol bliuwe, 't komt net goed. Sy wolle doomny oanpakke." Mar doomny sei: "Elia forsloch 50.000 man." Hy gong fuort...
nl.verhalenbank.21723
Wy mochten as bern net op in pod traepje, hwant dan kaem der tonger, seinen se.
nl.verhalenbank.31524
2