Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
94 datasets found
Dutch Keywords: omhoog
[Haam:] Boven in de boom hangen, dan hief 't veulen de kop omhoog.
nl.verhalenbank.126588
Der wienen bern, dy woarden mei de helm geboaren. As dy helm omleech lutsen woarde, mei de geboarte, dan moesten dy bern alles sjen. Lutsen se de helm omheech, dan net.
nl.verhalenbank.21898
Honden, eeksters en [kerk]klokken Jankende honden betaikende altied ain dode. Dat was hierzo bie ons, moar ook op andere ploatsen. Mien schoonmouder (deze was er bij tegenwoordig en bevestigde het dat het bij haar gebeurd was, F.W.) zag de hond veur et roam umhoog springen toun eevn noa tied n staarfgeval in de familie veurkwam. Mit eeksters har zai t...
nl.verhalenbank.43417
Ik weet ook nog, mijn vader deed dat, hij hing de haam boven in de boom, dan liep het veulen met z'n kop omhoog.
nl.verhalenbank.127697
Alde Broersma fan de Wâl wie o sa sterk. Hy hie lân yn 't Bûtenfjild lizzen. Hy hie twa hynders foar in foer hea. Doe't dy net by de hichte op komme koenen mei de wein, sette hy de rêch ûnder 'e wein en krige it gedaen.
nl.verhalenbank.16774
Marten Spiekstra fan Burgum fortelde my ris it folgjende: Der siet in famke foar 't rút. It sil yn Burgum of omkriten west ha. "Heit," sei se, "der komme swarte mannen oan en dy wolle hjir in kiste troch 't rút triuwe." Mar de heit seach neat. In wike of hwat letter stoar der ien yn dat hûs. Der moest in kiste brocht wurde, mar dy koe net troch de doar....
nl.verhalenbank.37745
Achter Bennema-state wie 'k in kear hielendal achter yn 't lân. 't Wie prachtich-moai stil waer. Der wie abslút gjin wyn. Ynienen giet der troch 't lange gers in twirre. Dy twirre giet oan 'e beammen fan 't slot ta en giet sa yn 'e beammen op. En doe wie 't fuort en wie der gjin twirre mear. 't Wie wer blêdstil, de hiele middei. Dat wie in moai...
nl.verhalenbank.37753
Wienen der sawn famkes yn in gesin dan wie der in nachtmerje by. As men nachts op 'e rêch lei wie der kâns dat de nachtmerje by jin kaem. By 't fuottenein kaem se by jin, stadichoan kaem se heger, op 't lêst wie se oan 'e kiel ta. Lei men op 'e side, dan krige men der gjin lêst fan. In nachtmerje kaem troch 't kaeisgat. Set men de toffels omkeard foar 't...
nl.verhalenbank.36868
Da was unne mens, hè en da was een soort visser. In een zomerdag, hè, ging die werke en dan ginge ze 's aves dauwpiere vange voor aas. En op zekeren avond ging die piere vange. En dat deje ze met een lichje. En dan kwamme die dauwpiere omhoog. En toen was die zowat klaor en daor springt unne weerwolf en die hong 'm op z'n rug. Net zolang as die thuis was....
nl.verhalenbank.72781
Ek in kear, doe hied er in spul kaerten omheech smiten en doe siet it as in swellenêst tsjin 'e souder oan.
nl.verhalenbank.29791
Auwert-omme wie nei in houtforkeaping en lânforhiering op Nijtap. Froeger roannen se altyd en dat die Auwert-omme ek (fan Rottefalle). Hy woe in perseel hout ha. Doe't de houtforkeaping ôfroun wie, roan er allinne fan Nijtap de achterwei del. Dat wie doe noch in sânreed. Nou seit men der tsjin Leidyksloane. Doe't er in pear hondert meter roun hie, seach...
nl.verhalenbank.29578
[Haam:] Boven in de boom hangen, dan loop 't veulen met de kop omhoog.
nl.verhalenbank.126171
De haam moest je boven in de boom hangen. Dan liep 't veulen met z'n kop omhoog.
nl.verhalenbank.126377
Haam boven in de boom, dan liep veulen met kop omhoog.
nl.verhalenbank.125642
Dat verhaal van die boer of daggelder, die met z'n hooivork naar de wind stak heb ik ook wel eens gehoord in de Vlist. Maar voor zover ik het heb begrepen, zou dat in Polsbroek gesitueerd zijn. Die boer of die knecht stak recht omhoog met die hooivork, naar de hemel. En toen zat het bloed aan de hooivork.
nl.verhalenbank.70569
Nachtmerjes binne froulju. Ien fan 7 dochters is in nachtmerje. Men sette froeger de toffels mei de hakken tsjin 't bêdsket oan. Men boun wol in mes op 't boarst mei de skerpe kant omheech om gjin lêst fan 'e nachtmerje to krijen. De hynders hienen der ek lêst fan. Guon boeren hienen in sabel boppe 't hynder yn 'e stâl hingjen. As der in nachtmerje by de...
nl.verhalenbank.32203
’t Is nog moar ’n poar joar leden, toun kwamen hier in de stroade zinkputjes. Ain van de buurvroulu zee: “Dat heb ik al ’n haile zet waiten. Want iedere keer, as ik doar langs fietsde, wupte mie ’t achterrad ’n eindje umhoog. Net as nou, as ‘k over de putdekseltjes rie.”
nl.verhalenbank.45855
Drek van n peerd gooiden ze in n boom. As t vool dan loater groot was, zol t de kop umhoog hollen en anders luit e hum hangen.
nl.verhalenbank.45302
Toen ik nog schooljonge waer, toen dede ze, we hanne altijd nog wat paerde, dan ging de haam boven in den boom, dan liep 't veulen met de kop omhoog.
nl.verhalenbank.125523
Toun wie in Duutsland woonden heb ik wat anders mitmoakt. Ik ree op n fietse over n vlakke weg. Inains goa k omhoog de lucht in, nait zo'n groot ende, moar k vuilde t toch dudelk. Toun sluig k ondersteboovn teegn de vlakte, gelukkig op de weg, anders was k in de sloot terechte komen en verzoopn. Is mie netuurlijk wat teegn komen; woarschienlijk n...
nl.verhalenbank.43177
2