2,319 datasets found
Dutch Keywords: nacht
Wil: Dat verteln grootvader owwer n Hofmeier, ja dee waarn eargns henwest en ophaaln met de waag en doe n Hofmeier. Grootvader zear, het was net of ze rong tusschen de waag in de raar wördn stokn en de peer kondn nich meer vedan. Wit: Warn goan stoan. E: Mer gelöaw ie ok wa, dat n peerd meer zöt as n meanske? Wit: n Peerd, joa dat wet ik ok. n Peerd zöt...
nl.verhalenbank.128613
Kl.H.: Het was helderlechte moan en doar en doar, ha’j n stuk of zes vrouwleu en die gungn doar te daansn, zeg he, al um zo’n ... en doar wo’k hen hebn west, zeg he, ja, zeg he, ik har ok nich völ dörf en doe zin ik doar n paar tred op anloopn en doe a’k d’r bie kwam, was alns ofloopn. Ik wet, zeg he, wa’k d’r van zegn mot, t is eerliks woar, mer ja t is...
nl.verhalenbank.128514
[Kleissen:] Mien breur, verdomme vroger, den geet met n ooldn B., mien breur vertöl vrower, Bennie ie hebt ‘m ok wa keand. Kl.H.: Oet Maander. Kl: Nee B. doe kwamn ze teruw van de Tubbiger kearmis, mien breur is no a joarn dood, per slot van rekn, ik was nog mer zonnen jong, ik was mer misschien zonnen peuter. Ik was misschien nog nie-es op de weerld, joa...
nl.verhalenbank.128518
H.E.: En met t peard dan, Eduard, t is oe misschien zölf a wa passeerd of a’j dat hebt heurd van oe vader of grootvader, dat dee ok wa es mangs ineens stil kon stoan en dan dachn ie, hoo kan dat toch, en woarum trekt ze no nich an en dan zol der ok op een of andere manier ne geest bie wezn west, De pear hebt mangs n apart zintuug, wat wie zölf nich könt...
nl.verhalenbank.128533
E.M.: Joawa. Bie Loak hebt vrower ok, bie Loak dat hef ja breurs van mien moder west, Loake-jongs, zedn ze doe ok, misschien honderd joar of wat ledn en doe warn ze der west hen proatn, mer vrower, doe gungn ze, no geet t al met t spoor, nich, doe gungn ze, at ze noa de Pruus gungn, nich, n heel koppel, en dan was hier duur t scheaper n stegke, nich,...
nl.verhalenbank.128535
Over sterren. G.M.: Wees wa, dan stearft der wier een, dan stearft der doar ok wier een E.M.: Mien moder kwam ja oet Lemsel, ik was ja zo’n jong, nich, en ik kom ’s oavnds bie t lecht wees wa, ie mosn der ja bie lecht wier wezn, mer dat gung altied in t doonker, nich, mer het was dan luk döaster, wie komt doar, verrek, van Vrielman, wie gungn doar richtan...
nl.verhalenbank.128537
Ben Kleissen: Watn pastoors konn tegn n veur aandern tegn zeekten, dat wördn vroger mangs zegd. M. is dat en den koomp hier mangs op visiet. T.meuj en J.oom, n joonk peard vuur de zealwaag, komt ’s oavnds bie oons en goat nog wa oardig laat wierum en doe onderweg zo tusken tied, houwt he 't peard met de lien op t gat en zie zatn vuur met de been op t...
nl.verhalenbank.128513
H.E.: Zeg is doar nog wat met passeerd, ie hebt van dat hoolt en doar zit een of ander stof op en dat gef dan luk lecht of. Vr.: Bie de holtloos, wie warn an t holtkleuvn, n heelndag, mooin pöppel bie, ie hebt doar nen kötpoal lign, wa’j kleufd hebt, wördt in de loos smetn en ’s oavends goa’j n nienduur oet, vuur a’w noa ber goat, was net of de hele loos...
nl.verhalenbank.128573
Taeke hut (= T. Alma) fan 'e Harkema kom by nacht us in lyts hountsje tsjin. "Astû godfordomme fan 'e duvel biste, dan wol ik mei dy slaen", sei er tsjin 't hountsje. Doe pakte dat hountsje him; dat wie ynienen in keardel woarn. En dy hat Taeke bûnt en blau houd. Taeke hie der swart útsjoen. Dy keardel, dat wie de duvel.
nl.verhalenbank.26113
54. Mien vader die ging met een stuk of vijf zes Diemse völ smele sni'je. En toe ware ze ien een wei, mao dat moch niet van den boer. En toe moezze ze wachte, want zi'j konnen ok niet zien, tot 't lich was. Mao toe was den olden Prul die was ter bi'j en die zeit: "Jonges, wille gillie mien Henske is zien?" Toe zeie ze: "Och gek, olde keal, dat könt gi'j...
nl.verhalenbank.22413
Ik ha wolris heard, dat hjir op 'e Tike nachts in greate swarte houn tahâldde, dy't by de minsken kom, mar dêr wyt ik it rjochte net fan.
nl.verhalenbank.32600
Het is bij ons in huis gebeurd te Marrum. Overdag was er een koe geslacht en die hing in de slagerij. s Nachts is de kat er waarschijnlijk bij geweest, want ik zag de andere dag, dat er van het vlees gesnoept was. Een nacht later hoorde ik weer iets in de slagerij. Zou de kat opnieuw aan het smullen zijn? Ik mijn bed uit en naar de koe. Wat zag ik? Twee...
nl.verhalenbank.46181
Der wie in frou, dy hie in gouden skonk. Hja sei: "As ik der us ôf kom to reitsjen, dan wol ik dy skonk by my hâlde. Dan meije jimme dy der net ôfhelje." Dat biloofden se har, mar doe't hja stoar, hâldde de man him net oan syn wurd. Hy nom de skonk der àl ôf en it minske kom sûnder gouden skonk yn it graef. Doe't se ien dei op 't tsjerkhôf lein hie, kom...
nl.verhalenbank.23719
By nacht mat men noait midden op 'e wei rinne, hwant men kin dan oan kant reage wurde troch in lykstaesje.
nl.verhalenbank.38339
Yn Reahel haw ik in âlde buorman hawn, dy hie yn syn jonge jierren boerefeint west yn Droegeham. Hy slepte yn in bêdsté yn 'e stâl. It doogde dêr net, it spûke der. Hy hie mei eigen eagen sjoen dat der op 'e koestâl in ammerke stie to dânsjen.
nl.verhalenbank.33536
Mem har beppe wie mei de helm geboaren. Hja woe noait lije dat mem en dy by 't tsjuster midden op 'e wei roannen. Hwant dan koenen se tsjin in lykstaesje oprinne en in rare stomp krije. Mem har beppe seach lykstaesjes fan tofoaren. Hja hat ek sjoen hoe't har eigen soan op in skip fordronken is. Hja sei de deis fan tofoaren noch tsjin him: "Dû mast der...
nl.verhalenbank.37750
In nachtmerje kin troch in hiel lyts gatsje. Us Hindrikom en syn broer en noch in pear ha ris meielkoar to apelstellen west by in boer. Doe woarden se troch de plysje attrapearre en kommen yn 'e gefangenis. Hindrikom hie dêr yn 'e sel alle nachten in nachtmerje. Doe ûntdekte er dat der in gatsje yn 't rútsje siet. Hy frege as dat ticht makke wurde mocht....
nl.verhalenbank.19320
Us heit kom op in nacht thús, doe hearde er skoan dat se allegear oan it braekjen wienen. Teake syn slach koe hy der skoan út. En dochs leinen wy allegearre op bêd.
nl.verhalenbank.15526
By de Mulders, op it Wytfean wie ien út 'e Harkema oan it hôfkesjongen. It wie Albert Schievink. 't Wie midden yn 'e nacht, en hy siet yn 'e apelbeam. Doe hearde er smiten mei amers en bussen op 't potrak. "Heden," tocht er earst, "hoe kin dit. Is 't sa let al, dat se to melken sille?" Mar doe hat er hwat sjoen, dat er letter noait fortelle woe. Hy is...
nl.verhalenbank.17457
It wie in wûndere âld-keardel. Hy spile mei de duvel ûnder ien huodtsje. Hy hie in forboun mei de duvel. Hy hie gâns in tún. Dy wie wol sahwat hûndert roede great. Dêr hied er sparje yn. Dy sparje moest sleept wurde. 't Is wier gebeurd, hwat ik nou fortel, ik siet der sels by. In eintsje fan him ôf wenne in keardel, dy hie him biloofd, hy soe de sparje...
nl.verhalenbank.24937
3