Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
2,319 datasets found
Dutch Keywords: nacht
Twa pearkes út Aldegea gongen ris nei Hinke Kaert ta to Nijebrêge. Hinke koe de takomst foarspelle. It wienen boeredochters, de fammen en ik tsjinne by de âlden fan de iene. Ik sliepte nachts ek by dy faem. Hja fortroude my altyd alles ta. Doe 't se by Hinke Kaert west wie fortelde se my har wederfaren. Hinke hie sein: Dêrstû mei trouste, dy moat ûnder...
Da zak oe vertelle. M'n vader vertelde 't mijn. Dat hij een vriend had, die van 't goede spoor was geraakt. Deze vriend vertelde naderhand, dat ie elke nacht uit 't bed geklopt wier. En as die dan buite kwam, dan kreeg die zoveel slaog en later is tie weer naar den goeien kant toegegaon. Ging naar de geestelijke en daordoor is die weer verlost. Das...
nl.verhalenbank.72794
Nou had je ok een ouwe bijgelovige boer. De varkes ware 's nachts erg onrustig in de schuur. Toen hong die an de muur bove de varkes een groot, houte kruis. Toen wiere de varkes weer rustig.
Sa goed as ik it yn ‘t ûnthâld ha, sil ik de stoarje fen it Drylster tsjerkhôfspoek forhelje, sa ‘t ik it fortellen heard ha. Om 1830 hinne, wier der om it tsjerkhôf hinne in grêft, sadat it eins in eilântsje wier, en stie it mei de strjitte yn forbining troch in brechje, dat ôfslten wier mei in houten rafterstek. Nou gou doedestiids it sizzen, dat...
nl.verhalenbank.72430
Van een witte juffrouw weet ik niks. Wel had je hier vroeger een. Slapende Juffrouw. Die ging slaapwandele uit d'r ledikant.
In Langerak stong vroeger een boom, 't was een hele ouwe boom met een hele dikke stam. Uit al de omliggende streke kwamme ze naar Langerak om een handje vol takkies van die boom te plukke. Want an die boom, daaran groeide het duivelskruid. Die takkies, die moest je dan kruiselings door mekaar op een bossie binde en dat werd dan veul in een paardestal...
En dan van spouklaentje, die is er nog dat spouklaentje, du bie ons. Daar ‘t eh een man woont in hutte en een had hij ’n kwaaie hond. En dan ging hij met die kwaaie hond ‘s nachts bie pad met een [onverstaanbaar] en daarum had je altijd spouklaentje. En du bint nog bang, dat is door bie eh [onverstaanbaar]. Dan worden de mensen ook bang. Door die, en...
nl.verhalenbank.69644
Wy sels, myn man Gerrit Hokwerda en ik, gongen ris fan in buorre fisite, om sa healwei ienen nachts nei hûs. Doe wy foar it wenhûs lâns kamen, bleauwen wy ynienen stean. Ik rôp:“Us hûs stiet yn 'e brân!” Der wie in gieleftich ljocht yn ús wenkeamer. Wy seagen de meubels dudelik! Doe wy yn 'e keamer kamen, wie 't dêr donker.
nl.verhalenbank.50526
Op ‘Eeskwerd’ wie wol nachts geklop en fremde lûden, foaral yn 'e foarkeamer. Op in kear wie Idske Sysling by ús útfanhûs. Wy soene de oare deis nei it ‘festival’ yn Oranjewâld. Om tolve ure hinne, grypte se my by de linkerearm en rôp: “Hwat is dat?” Ik sei heit nei:“Dat binne de mosken yn 'e klimop en de wyn, dy gûlt troch de sinneblinen.” Mar it kloppe...
Lop soaves nooit midden opte weg. Dan kuj dör ’n liekwage overreje worre.
nl.verhalenbank.50328
Grötvoader zol mè zien gezin no Oosterbeek verhuze. Vör ’t wèrk. Hé’j het ’r ’n tied gewond. Hé’j kwam ien ’n viellaatje terech, da nie verhuurd kos worre. Ze nuumde dat ’t spookhuus. Den erste nach, da ze d’r ware, begos ’t al. Ze deje de deure op slot en gienge no bed. En toe hörde ze den hele nach ’t moppere van ’n man. Grötvoader ston op en gieng...
nl.verhalenbank.50225
Voader was ien den oorlog ’14-’18 ien militaire diens. Ien ’t huus, wor we toe wonde, spoktenet. Moeder sliep beneje. En ze hördenet snachs duk knettere en krake, net ofter ’n huus ien braand ston. Ze zat soms hele nachte overeind ien bed. ’n Por joar lotter, toe wé’j doar nie mer wonde, sloegten bliksem ien ’t huus en ’t braandde helemol af.
nl.verhalenbank.50198
Ik had mien dern opgehold, die ien Oarem diende. ’t Was ien de nach van Goeie Vré’jdag op Poaszoaterdag 1940. Ze had mè de poasdage vré’j. ’t Was heldere moan. Toe we goed en wel Oarem uut ware gefiets, zage we ’n kruus ien de moan. Wa da te bedujje had, wiste we toe nog nie. Mar meer minse haddenet gezien. De volgende mèr zeje sommige minse: “Da vörspel...
Mien vrouw en ik zoue soaves es ’n keer op visite opten Dries. We reje opte fiets over den diek. Bé’j de noteboom gienge we van den diek af. We waren er goed en wel af, toe stonne we ienens ien ’t volle lich. ’t Leek wel helderlich dag. ’t Duurde mar inkele sekonde. Drek dorop was ’t wer pikduuster. We hadde nèrs iets gezien. We ware èrg verschrokke. We...
nl.verhalenbank.50163
1.3. Kaboutermannetjes 'Bè, sa(kk)erdie! nou wouw 'k wel 'ns krek weite(n),' zei 'n boer, 'hoe det in z'n werk geè as die Kabauters hier 's naachs beizig zèn'. De man had ze zoo 'dik geheurd' en had 't ondervonden 'oak', dat 's morgens de Kaboutermannekes 'n heelen oven 'braut en mik geba(kk)en han'. Gezien had hij 't echter niet en daarom - hij zou...
nl.verhalenbank.49997
’t Is nog jommer, da mien man nie mer lèf. Die kos zo veul vertellen. Hé’j het zo duk hoas en katte gezien, dietie nie rake kos. As ie soaves meede fiets over de weg reej, het ie ze duk zat ien ’t lich van de lamp gehad. En of ie belde en riep, ze gienge nie van de weg af. En as ie dan van de fiets afstapte um ze vör ’t fietserad weg te jage, kos ie ze...
nl.verhalenbank.49777
Ien Flieren wonde ’n jong, die ien de buurt geregeld mee ’n pluugske gieng koarte. Da gieng bar grof. En de moeder van de jong had dor ’n verschrikkelijke hèkel on. En ze zèj op ’n keer: “Ik woj, datte duvel ow thuusbroch. Dan zoj ’t wel loate”. Op ’n zoaterdagoavend gieng de jong wer koarte. En er wier wer grof gegokt. Toe ’t tied was, gieng de jong nor...
nl.verhalenbank.49754
’t Geet over ’n droom, die ’n vörbeduisel was. Ik was op ’n zaterdagoavend op de gewone tied, ongevèr elf uur, nor bed gegoan. Ik wier um zowat één uur wakker. Vör die tied had ik gedromd van een grote vis, die nor mien toe kwam zwemme. Ik het toe de lamp ongestoke en ’n poos gewach en zie toe wer ien sloap gevalle. Ik dromde wer over de vis. Hé’j kwam...
As ge bé’j de pas ien Hulhuze soaves de wei iengieng, kos ge d’r nie mer uutkomme. Ge mos dan den hele nach rond lope dwoale tot ’t smèrs lich wier.
Gradje Wegh had ’n vèrke geslach. Hé’j verkoch de helf on Chris Kupers, de parlevinker* op de Woal. Gradje woj die helf soaves wegbrenge opte krujwage. Hé’j deej ’r ’n schon wit lake over hin um alles netjes te houwe. Toetie ekkes on ’t krujje was, kwamter ’n zwarte kat bé’j ’m lope. En die sprong ienens opte krujwage, op ’t lake. En toe wier de krujwage...
nl.verhalenbank.49711
0