Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
401 datasets found
Dutch Keywords: middernacht
Op Zuiderwoude staat een huis (waar nou Symen Knip in woont): dat noemde ze het steene huis. In dat huis deer was een kassie, en as het nou twaalf uren wier 's nachts, dan gong dat kassie van zelf open. Op een goeje keer zee het dochtertje, zoo'n opgeschoten meidje: "O, deer heb je Lord de Kappestijfster weer." Op iens kreeg ze een klap om er kop dat er...
Sa goed as ik it yn ‘t ûnthâld ha, sil ik de stoarje fen it Drylster tsjerkhôfspoek forhelje, sa ‘t ik it fortellen heard ha. Om 1830 hinne, wier der om it tsjerkhôf hinne in grêft, sadat it eins in eilântsje wier, en stie it mei de strjitte yn forbining troch in brechje, dat ôfslten wier mei in houten rafterstek. Nou gou doedestiids it sizzen, dat...
nl.verhalenbank.72430
Ja daar op de Val, daar was ‘t in die dagen een rare boel meneer en veel mensen kwamen in donkere nacht liever niet langs de Valpoort. Moeder, had ons eens verteld dat er [nauwe] de polder daar was een beroepsvisser, die heb ik zelf nog goed gekend he, op een nacht eens hele vreemde dingen meegemaakt hebt. De Valput, die kenne wel, die was in me...
Op ouwejaarsnacht om twaalf uur gaan alle koeien staan in de stal!
“It sil sa njonkenlytsen wol in hûndert jier forlyn wêze,” sei pake, “dat dizze skiednis gâns opskuor joun hat yn Boalsert. Mâl, hoe 't jaloerskens en vergunst in minske op 'e doele hinge kinne. Der wennen hjir op it Heech in pear fikse jonge minsken, man en frou, mei in flink tal bern. Fikse bern, goed út 'e kluten woeksen en soun as in fisk. Allinne it...
Op ‘Eeskwerd’ wie wol nachts geklop en fremde lûden, foaral yn 'e foarkeamer. Op in kear wie Idske Sysling by ús útfanhûs. Wy soene de oare deis nei it ‘festival’ yn Oranjewâld. Om tolve ure hinne, grypte se my by de linkerearm en rôp: “Hwat is dat?” Ik sei heit nei:“Dat binne de mosken yn 'e klimop en de wyn, dy gûlt troch de sinneblinen.” Mar it kloppe...
Ik diende ien ’n betrekking. As ik on ’t werk was en woater over de vloer gooide, heurden ik kèrme en krijse. Da gebeurde ok snachs. Noa ’n poar nachte wer ’tzelfde. Ik stok ’n lucifer on. Ik zag niks. Alle nachten pront um twoalf uur kwam ’t geluid wer. ’n Half joar lotter kwam er ’n zwoar onwèr op. Ik zag ’n grote bol vuur ien de schorsten. Den bliksem...
nl.verhalenbank.50472
Da’s ok gebeurd ien Duitsland. Toe mien tante getrouwd is, had voader ’n borreltje te veul op. De brullef was bé’j grötmoeder thuus. Die wonde ’n half uur van ons af. Moeder was alleen thuus, want ze verwachtte ’n kienje. Noa middernach, ien de geestesure, gieng voader no huus. Onderweg kwam ’n zwarten hond bé’j ’m lope. Hé’j kwispelde mee zien start...
Opte Polder hadde vroeger inkele ouwe minse nog ’n aander gebruuk ien de kersnach. Ze nome twoalf lookdöpkes [rokken van uien] en zette die soaves loat, vör middernach, op toffel. Die döpkes mosse de twoalf monde van ’t joar ondujje. Van links nor rechts vör januari tot december. Ekkes vör of um twoalf uur wier d’r ien ielk döpke ’n bietje zout gedoan....
Da gebeurde vroeger nog al veul in Hulhuze. Snachs um twoalf uur was ’t soms druk on de Woal. Wat stromend woater is bes vör uutwendige ziekte van mins en dier. ’t Is zuver en zach.
nl.verhalenbank.49694
In Hulhuze gebeurdenet, dat zon kjel soaves onder ’n boom gieng stoan. Snachs as de klok twoalf sloeg, viel dan ’t vel op ’m en hé’j veraanderde ien ’n werwolf. En dan kontie d’r op uut goan. Smèrs vörda ’t lich wier, giengtie wer onder den boom stoan. En dan nomen ze ’m het vel wer af. En kos ie nor huus goan.
nl.verhalenbank.49659
Ik heb wel es di verhuilje gehörd. Mar ik begriep ’t eiges nie goed. Als de klok ien de kersnach twoalf uur sleet, moj mee ’n zwarte kat nor een kruuspunt goan - ze mot helemol zwart zien - en dor blieve stoan tot er een man kum, die de poes wil kope. Mar as hé’j de poes nie kup, moj medden mes ’n hoazeltak in ene snee afsnije en dan kuj meddie tak...
nl.verhalenbank.49650
Als 'n dode 'n kruisweg gepasseerd was, kwam hij daar terug 's nachts om 12 uur.
In mien jonge jaeren stong d’r langs de Meeldiek ’n bosje, dat êêtte ’t Bokkebosje. Nae de ramp in 1953 is dat bosje operuumd. Bie dat Bokkebos was ’t nie best ’s aevens, vooraal nie tegen twaolf ure ’s nachs. Dan liepe d’r op die diek ’n aop zwarte katten. Nae twaoleve waere ze wi inêêns weg. As ’t Burghse mart was in me gienge dan ’s nachs nir uus op...
Nieuwerkerk (Duiveland) Vaoder was knecht bie Job van der Have in ’t oekje van den Nieuwerkerksen diek. Op ’n keer zei d’n baes: “Jaap, gae ja vanaevend es ’n keer mee visse? In ’t Stêênzwaen zit vee paelik.” Vaoder zei netuurlijk: “Da doe’k baes.” Ze gienge ’s aevens om zeven ure weg. Toet twelf ure vienge ze meraokel vee paelink. Mae toen ieuw ’t op....
Zonnemaire Di woonde vroeger ene Jewanna Hoeke, ’n zuster van ’n grôôten boer, Daan Hoeke. Die kon ok tôôvere. Op ’n keer zou ’t er ’n uutvoerige wezen op ’t durp. Een jongen en een meisje, die tegen Jewanna tante mosse zegge, zoue d’r ok ni toe gaen. Jewanna zei ’s mirrigs: “Motte julder ok ni die uutvoerige?” Ze zeie van ja en Jewanna zei toen: “Pas...
Tussen twoalf en één, Zien de spoken opte been. Da zèj mien voader duk. Hé’j vertelde ok van ’n spook in Huse. Meschien het ie ’t wel gehörd van grötvoader. Ien Huse het ’t vroeger ok wel gespokt. Ien ’n huus, ik wet nie mer woar, hörde de minse duk veul lève: geklop en gehamer, gekrijs en zo wa. Mar ze zage nooit iets. Wat ’t was en wie ’t...
nl.verhalenbank.44777
Vechtn mit de duvel. Was es n moal n boernknecht. Hai waarkte in Blijham. Dou hai door n zetkn west har, begund-e moager te worn. t Wur hoast bie de dag slimmer. Zien oln maarkten t wol, man dochden dat van de drokte kwam. Hai was zulf wol beter, man duurde er nich over prootn. Ain van zien kameroaden vuil t ook op, dat e dr zo slecht oet keek. Doorom...
nl.verhalenbank.43883
't Is nòg lang overaal nait geliek. Op aander steden, benoam op 't uur van middernacht, doar zaie 'n gloepend dikke hond stil over de weg lopen mit zien glìnne ogen. As ie hom achternoa kieken, din het hij haildal gain roege, dikke staart. mor niks as zoo'n stommeltje. Dat is Stommelstaart.
Engelen Hier over de Musdonke in Haore was vruuger 'n pad mee brembosse aan de kaant. As ge daor um twaolf ure over kwam in 't Haorens laontje, of 't bremlaontje zoas ze da noemde, dan konde de engele heure zinge. D'r zèn heul wa ouwe mense, die da zelluf geheurd hebbe, da die engele daor um middernaagt zonge. Over d'n brug heet 't nog d'n hemel. 't...
0