Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
190 datasets found
Dutch Keywords: melk
E: Leida, he'j wa es heurd van de witte wiefkes? Wit: Nee, witte wiew, wet ik nich zoavöl. E: Nooit verhaaln van heurd? Wit: Der is wa proatn van, dat dee der eeit west hebt. E: Is der nooit wat in Geester gebuurd, want doar bi'j geboorn, he? Wit: He? E: Ie bint in Geester geboorn, he? Nooit wat gebuurd met witte wiefkes? Warn dee der wa, woar warn dee...
nl.verhalenbank.128609
En dat was dat zelfde vrouwke, m'n vader was gaan melken mee een juk met twee emmers. Die emmers waren vol melk. D'r was niemand te zien. En ineens vielen die emmers van't juk. Da ha da vrouwke gedaan.
nl.verhalenbank.126578
H.E.: Zeg, Eduard, babys, zeg met kleane keender, dee nog in dat vlies bint geboorn, met de geboorte, dat neumt ze dan met n helm op geboorn, die zoln vuural in de tookomst könn kiekn, dee zoln vuural vuurgezichtn hebn. E.M.: Dat he’k nooit heurd, dat he’k nooit heurd. G.M.: Ik heb wa es mangs heurd, dat der wat warn geboorn met n helm. H.E.: Dan zit ze...
nl.verhalenbank.128547
It barde jierren lyn yn Zevenhuzen ûnder Burgumerheide. Dêr wennen Tsjitse en Kei (Boonstra). Op in kear soe Kei de aeijen ophelje, mar de hinnen seinen: "Wy lizze hjoed net." Doe soe Tsjitse de kou melke, mar de kou kearde him om en sei: "Ik jow hjoed gjin molke." Tichteby wenne in tsjoenster, dat wie Jantsje. Jantsje hie in winkeltsje. Dy krige de...
nl.verhalenbank.36472
Yn 'Ons Huis' yn 'e Westerein wenne Hoedemaker. Dy krigen in poppe. Hja krigen de molke altyd fan Piters Willemke. Mar Willemke, dat wie ek in greate tsjoenster. Dy molke moest de poppe drinke. It bern waerd siik. Doe sei myn suster Pytsje tsjin Hoedemaker: "Tink der om, jimme bern is bitsjoend. Willemke, dat is in tsjoenster. Jimme poppe giet dea as...
nl.verhalenbank.29744
Alde Knjillis Sytske har mem Tryntsje hie nei Jan Goaitsens ta west om molke. Doe't se oan 't âld tsjerkhôf ta wie, woarde se samar ynienen yn 'e sleat set. Alle molke wie fuort. Der mat in lykstaesje west ha, dy't se net sjen koe.
nl.verhalenbank.15903
It gebeurde ek op in kear, doe hie Ymke toarst. Doe trof er ûnderweis in faem, dy siet ûnder in kou to melken. Hy frege om hwat molke, mar de faem woe him gjin jaen. Mar Ymke koe bûksprekke. Fuort dêrop sei de kou: "Jow dy man hwat molke." Doe woarde dy faem sa kjel, dat sy naeide út.
nl.verhalenbank.27755
Ik bin mei de helm geboaren. Ik moest altyd alles sjen. Dat fornaem ik it earst, doe wie 'k toalf jier âld. Op in jountiid moest ik molke helje fan 'e boer. It wie noch ljocht. Ik moest skean de fjilden oer. Ik hie in fjildskutte by my lyk as de soldaten brûke. Dêr kaem de molke yn. Op 'e weromreis wie 't skimerich. By de hoeke fan 'e Sânwei seach ik...
nl.verhalenbank.17682
Us heit kom thús út Eenrum mei de klaeikoarts. 't Woe net bikomme. Doe gong er nei Anders Spoelstra ta, dat wie in boer yn Surhústerfean. Se hienen him to rieden jown, hy moest molke ha fan in feare koe, dy't op syn minst yn gjin jier in kealtsje hawn hie. Heit wie sa siik as in houn en seach der min út. Hy moest deis in healmingel fan dy molke ha. Nei...
nl.verhalenbank.27147
Die boer dacht, dat z'n karn behekst was. De karn wou maar niet afkommen (1). Dat zat hem hierin, volgens die boer, dat er een heks over de onderdeur had staan kijken. Hij strooide een hand zout in de karn en de karn was weer goed (2). (1) De melk wilde geen boter worden. (2) in Benschop
nl.verhalenbank.50668
Pake en dy krige de molke altyd fan âlde Tamme Syts. Syts wie in tsjoenster. It bern, dat fan 'e molke krige to drinken, woarde siik. Doe gongen se nei Wopke fan Kûkherne, de duvelbander. Wopke sei: "It bern mat gjin molke wer ha." Pake en dy dienen dat en 't bern woarde wer better. Mar Wopke sei ek: "As der joun in pod om 'e doar hinne strúnt, matte...
nl.verhalenbank.12328
„In Ierland moet de boer er voor zorgen dat de eerste melk van een koe die heeft gekalfd gemolken wordt op een stuk metaal (zie F2: een stuk ijzer) dat in de emmer is gelegd. Dat schrikt elfen af”.
nl.verhalenbank.48542
In Rithem (Zeeland) woonde een boerinnetje, dat erg op geld gesteld was. Ze melkte de koeien en verkocht de melk. Op een dag ging zij er een beetje water bij doen uit de put en later een beetje meer en nog een beetje meer, want zij wou zo graag een paar gouden strikken aan de krullen van haar kap hebben. Op een gegeven moment had ze genoeg geld en ze ging...
nl.verhalenbank.25427
As to Kollumersweach nachts de molke bitsjoend wie, fleagen de lidden fan 'e bussen ôf.
nl.verhalenbank.15519
Elzinga hat by ús ek de bargen bitsjoend. De bisten woenen alhiel net mear frette doe't hy der by west hie en sy woarden sa meger as roeken. Ek de kij hat er bitsjoend. It wie wol sa slim dat wy krigen bloed yn 'e amers ynpleats fan molke as se molken woarden.
nl.verhalenbank.33079
Jaere wart had die dient bij een grote boer aen de Gronunigerzandweg. ‘T was toen de mode de nog dat ze de melk van de koenen toen nog zelf karnden en ze makte ook käse. De product’n die word’n dan verhandeld en de boer en de vrouw woonde an een kleine wege nae de waege in Heerenvene. De vrouw die dee dan meteen heur inkopen daer, veur de hele weeke. En...
nl.verhalenbank.70197
Minse Griper fan Boelensloane - myn âldomke - hie in toverboek. Dêr hied er ris yn lêzen. Doe wie der fan alles op 'e lappen kom. Doe moest er alles like hurd werom lêze. Mar dat koed er sa hurd net. Doe wienen de roeken allegear al om him hinne yn 'e hûs west. Hy hie fan alles al prebearre om tiid to winnen. Hy hie earten en beannen trochinoar mingd, mar...
nl.verhalenbank.25592
Der wie in faem, dy siet ûnder in koe to melken. Imke kom dêr lâns. De faem sei: "Joun." Doe sei de koe: "Jow dy earme man even hwat molke." De faem liet fan kleare skrik de amer mei molke oer de wereld rûgelje. Hja miende dat de koe bigong wie to praten. Mar 't wie Imke, dy't bûksprekke koe.
nl.verhalenbank.25587
As der op 'e Wâl ien bitsjoend wie, reizgen se nei Piter Poes, de duvelbander fan Sumarreheide ta. Dy kom dan mei de hounekarre om sels it spul yn egenskou to nimmen. Sy gongen ek wol nei Wopke fan Kûkherne, mar dy kaem sels net. Dy joech altyd drankjes mei. Wopke wist ek altyd goede rie foar kwalen. Ik wie as jonge bot klierich. Doe gong heit foar my nei...
nl.verhalenbank.17079
Volkssprookje in Doornspijk Dieven en moordenaars, die een verbond met de duivel gesloten hebben, zijn 't meest gevaarlijk voor zwangere vrouwen en pas geboren kinderen, daar zij trachten om ongeboren kinderhandjes te bekomen, welke hun des nachts voor licht of lantaarn dienden, en alleen door ze in zoete melk te dompelen, kunnen uitgebluscht worden.
nl.verhalenbank.39435
2